ایتالران

شرکت ایتالران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100323537
13
افراد
24
آگهی‌ها
7091
شماره ثبت
1338/11/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14635577
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت ره نگارخاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ محمد علی سامت با کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی غنی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14466448
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی ارکان سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ) به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14271596
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گزاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای بهروز قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت نواندیشان اعتماد بنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای جمشید خرم فر با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای احسان اله اسماعیل نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی وپس انداز کارکنان بانکهای ملی وادغام شده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای حمید حمیدزاده پیله رود با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان ایتالران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای مسعود جنیدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد واوراق تعهدآور وقراردادها با مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. شرح وظایف وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده وضمن اجرای تصمیمات هیئت مدیره , حفظ داراییها واموال ومنافع شرکت , تهیه ونگهداری دفاتر مالی واسناد شرکت بطور منظم ومنطبق با اصول حسابداری وقوانین لازم الاجرای کشور , انجام امور جاری شرکت اعم از اداری , مالی , فنی تولیدی وبرآورد وتامین مواد، قطعات و ملزومات وسایر احتیاجات مراحل تولید وبرآورد وتامین نیروی متناسب کار وتهیه وپیشنهاد بودجه شرکت , تهیه وپیشنهاد آئین نامه های داخلی , طرحهای تشکیلاتی وسازمانی , عرضه وفروش محصولات وتولیدات طرحهای جدید وطرحهای توسعه , رسیدگی به اختلافات کارگری , ثبت سفارش وگشایش اعتبار جهت ورود مواد و قطعات مورد نیاز شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره و مقررات بازرگانی وامضای کلیه قراردادها وفرمها ونامه های مربوط به انجام معاملات و خرید مواد وقطعات واجناس مورد لزوم حداکثر تامبلغ هشتصد میلیون ریال مشروط به اینکه مشابه نباشدودر چهار چوب آئین نامه معاملات شرکت باشد (مبالغ مربوط به پرداخت حقوق ومزایای کارکنان وکسورات مربوط به آن و همچنین وجوه انتقالی بین بانک ها وموسسات مالی واعتباری داخلی همچنین مالیات شرکت ازشمول سقف تعیین شده فوق مستثنی خواهد بود) وامضاء حواله های فروش تولیدات شرکت وهمچنین دارای اختیارات به شرح زیر می باشد: ۱ ـ نصب وعزل و تعیین شغل وحقوق ودستمزد کلیه مامورین وکارکنان شرکت (به استثناء مواردی که مدیران ارشد , شامل قائم مقام مدیرعامل , مدیر فنی، مالی , اداری وبازرگانی، رئیس کارخانه عضو هیئت مدیره باشند) درچهارچوب نمودار سازمانی وطرح طبقه بندی مشاغل ویاآئین نامه اجرائی , تشویق و تنبیه نقدی وتعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت وخروج از خدمت وبازنشستگی و اعطای مرخصی. ۲ـ افتتاح حساب وتودیع سپرده به نام شرکت نزد بانک ها وموسسات مالی واعتباری داخلی. ۳ ـ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت اعم ازاصل ومتفرعات درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۴ ـ صدور هرگونه سند وچک وسفته وبرات وقبول هرگونه تعهد ,ظهرنویسی , قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت ضوابط تعیین شده درمورد امضاهای مجاز ودر حد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۵ ـ تحصیل اعتبارازبانک ها , شرکت ها , موسسات مالی داخلی وخارجی وهرنوع استقراض واخذ وجه باشرایطی که مقتضی باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۶ ـ اقدام به ایجاد هرگونه تاسیسات وساختمان که موردنیاز شرکت باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۷ ـ ورود به هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به استثناء مصالحه وسازش
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066499
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت نواندیشان اعتماد بنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943572
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرارداد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی ارکان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345374
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه وحساب عملکرد وسود وزیان ی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی شرکت وموسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877054
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضاقلی زاده تهرانی ش م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای عبدالحسین صادقی باطانی ش م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی ازصندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی وپس انداز کارکنان بانک‌ها به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر خالقی ش م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعودجنیدی ش م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان ایتالران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای جمشیدخرم فرش م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نواندیشان اعتمادبنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره امضای کلیه اسناد واوراق تعهد آور وقراردادها با مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده وضمن اجرای تصمیمات هیئت مدیره , حفظ داراییها واموال ومنافع شرکت , تهیه ونگهداری دفاتر مالی واسناد شرکت بطور منظم ومنطبق با اصول حسابداری وقوانین لازم الاجرای کشور , انجام امور جاری شرکت اعم از اداری , مالی , فنی تولیدی وبرآورد وتامین مواد، قطعات و ملزومات وسایر احتیاجات مراحل تولید وبرآورد وتامین نیروی متناسب کار وتهیه وپیشنهاد بودجه شرکت , تهیه وپیشنهاد آئین نامه‌های داخلی , طرحهای تشکیلاتی وسازمانی , عرضه وفروش محصولات وتولیدات طرحهای جدید وطرحهای توسعه , رسیدگی به اختلافات کارگری , ثبت سفارش وگشایش اعتبار جهت ورود مواد و قطعات مورد نیاز شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره و مقررات بازرگانی وامضای کلیه قراردادها وفرمها ونامه‌های مربوط به انجام معاملات و خرید مواد وقطعات واجناس مورد لزوم حداکثر تامبلغ پانصد میلیون ریال مشروط به اینکه مشابه نباشدودر چهار چوب آئین نامه معاملات شرکت باشد (مبالغ مربوط به پرداخت حقوق ومزایای کارکنان وکسورات مربوط به آن و همچنین وجوه انتقالی بین بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری داخلی همچنین مالیات شرکت ازشمول سقف تعیین شده فوق مستثنی خواهد_بود) وامضاء حواله‌های فروش تولیدات شرکت وهمچنین دارای اختیارات به شرح زیر میباشد: نصب وعزل و تعیین شغل وحقوق ودستمزد کلیه مامورین وکارکنان شرکت (به استثناء مواردی که مدیران ارشد , شامل قائم مقام مدیرعامل , مدیر فنی، مالی , اداری وبازرگانی، رئیس کارخانه عضو هیئت مدیره باشند) درچهارچوب نمودار سازمانی وطرح طبقه بندی مشاغل ویاآئین نامه اجرائی , تشویق و تنبیه نقدی وتعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت وخروج از خدمت وبازنشستگی و اعطای مرخصی. افتتاح حساب وتودیع سپرده به نام شرکت نزد بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری داخلی. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت اعم ازاصل ومتفرعات درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. صدور هرگونه سند وچک وسفته وبرات وقبول هرگونه تعهد , ظهرنویسی , قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت ضوابط تعیین شده درمورد امضاهای مجاز ودر حد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. تحصیل اعتبارازبانک‌ها , شرکت‌ها , موسسات مالی داخلی وخارجی وهرنوع استقراض واخذ وجه باشرایطی که مقتضی باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. اقدام به ایجاد هرگونه تاسیسات وساختمان که موردنیاز شرکت باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ورود به هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به استثناء مصالحه وسازش. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744027
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت نو اندیشان اعتماد بنیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714347
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624838
آگهی تغییرات شرکت ايتالران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قلی زاده طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای مجید ادیب فاخر برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070262
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۰۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ رامورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428265
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام شماره ثبت ۷۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ناصر خالقی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای جمشید خرم فر با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان ایتالران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان ناب رئیس هیئت مدیره
خانم مریم زمانی فریز هندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای مجید ادیب فاخر با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مسعود جنیدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382846
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود جنیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359384
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140586
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارکان سیستم به کدملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479960

آگهی تصمیمات شرکت ایتالران
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9734610
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464839

آگهی تصمیمات شرکت ایتالران
سهامی عام بشماره ثبت xxx۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مجید ادیب فاخر به کدملیxxxxxxxxx۲ صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مریم زمانی فریزهندی به کدملیxxxxxxxxx۱ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی ناصر خالقی به کدملیxxxxxxxxx۶ـ شرکت تعاونی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی جمشید خرم فر به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ مسعود جنیدی به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ ناصر خالقی به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید خرم فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود جنیدی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150264
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب‌ اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مجید ادیب‌فاخر به کدملیxxxxxxxxx۲ صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مریم زمانی‌‌فریزهندی به کدملیxxxxxxxxx۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی ناصر خالقی به کدملیxxxxxxxxx۶ـ شرکت تعاونی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی جمشید خرم‌فر به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ مسعود جنیدی به کدملیxxxxxxxxx۴‌ـ ناصر خالقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جمشید خرم‌فر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود جنیدی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133532
آگهی تصمیمات شرکت ایتا لران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و مسعود جنیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11533723
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113666
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659781
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایتالران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۹۱و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۳/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۹/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبغ xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx۱ مورخ ۳۰/۹/۸۸ بانک سپه شعبه سپهد قرنی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11376855
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۸ جمشید خرم‎فر به نمایندگی از تعاونی اعتبار کارکنان ایتالران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا الوندی به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود جنیدی بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و مریم زمانی‎فریزهندی و ناصر خالقی به ترتیب به عنوان نمایندگان صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس‎انداز کارکنان بانکها و سرمایه‎گذاری ملی ایران در هیات‎‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات