صنعتی آما

شرکت صنعتی آما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100322690
18
افراد
27
آگهی‌ها
7063
شماره ثبت
1338/4/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14812991
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد نیکوکاری سرور با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی اکبر علیزاده راد با کدملی xxxxxxxxx۸به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی محسن کوزه گران با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت مهندسی خدماتی پرسپولیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی احمدرضا نورانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیأت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی نوید رفیعی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره ـ شاهرخ علیزاده راد با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره ـ عباس علی مددی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیات مدیر)ه به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل آقای عباس علی مددی و رئیس هیأت مدیره آقای اکبر علیزاده راد با مهر شرکت صورت می پذیرد. ـ در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره بهمراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره. ـ در غیاب رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیأت مدیره. ـ درغیاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با امضاء آقای نوید رفیعی تبریزی و یکی از اعضای هیأت مدیره. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران. ـ استخدام، شرایط مرتبط، میزان مسئولیت و حقوق و دستمزد. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیأت مدیره جهت تصویب. ـ پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ـ انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در راستای آئین نامه های مصوب هیأت مدیره. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اعم از غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد دادخوا ست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعیین مصدق وکیل و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ششماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیأت مدیره. ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797266
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و بنیاد سرور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شاهرخ علیزاده راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شیرین سعادت لاجوردی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن xxxxxxxxx۲۶ اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238438
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110582
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ و تنفس‌های مربوطه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰/xxxxxx , xxx مورخ ۲۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753009
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبرعلیزاده راد به نمایندگی شرکت سان رایز کیش xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای احمدرضا نورانی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای مصطفی شاعری xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بنیاد سرور xxxxxxxxx۷۲ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محسن نامداری xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای رامین علیزاده راد با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل آقای رامین علیزاده راد و رئیس هیأت مدیره آقای اکبر علیزاده راد با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. در غیاب مدیرعامل , رئیس هیأت مدیره بهمراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره. در غیاب رئیس هیأت مدیره , مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیأت مدیره. در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیأت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702943
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی احراز ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان ثبت شده به شماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. بنیاد سرور شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت سان رایز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان اعضای اصلی شرکت آرش سیرجان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393940
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی احراز ارقام ثبت شده به شماره xxx۲۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان ثبت شده به شماره xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ تعیین شدند - روزنامه کثیرالانتشار، اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621169
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آما شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخة ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای احمدرضا نورانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به جای آقای علیرضا آمیغ به کد ملی xxxxxxxxx۰ عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . - آقای غلامعلی خورسندی لالوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد سرور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . - امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای ابوالفضل متین به کد ملی xxxxxxxxx۹ ( مدیرعامل ) و آقای اکبر علیزاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ( رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره ، با امضای آقای ابوالفضل متین ( مدیر عامل ) و آقای غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( نائب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عمومی و اداری شرکت با امضای آقای ابوالفضل متین ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627367
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای اکبرعلیزاده راد با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت بنیاد سرور به ش.م xxxxxxxxx۷۲ بعنوان رئیس هیات مدیره ، اقای غلامعلی خورسندی لالوی با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سان رایز کیش به ش.م xxxxxxxxx۶۰ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و دبیر هیات مدیره ، اقای احمدرضا نورانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت خدماتی و مهندسی پرسپولیس به ش.م xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضوهیات مدیره ، اقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی به ش.م xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره ، اقای محسن نامداری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش.م xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره و اقای رامین علیزاده راد با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضاء مدیرعامل اقای رامین علیزاده راد به کدملی xxxxxxxxx۷و رئیس هیات مدیره اقای اکبر علیزاده راد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ودر غیاب مدیرعامل ،رئیس هیات مدیره بهمراه یکنفر از اعضای هیات مدیره ، در غیاب رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره ، در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضا سه نفر از اعضای هیات مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. درمورد امضای نامه های اداری و سایر اوراق با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627373
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آما شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ،موسسات عمومی ،مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران. استخدام ،شرایط مرتبط ،میزان مسولیت و حقوق و دستمزد. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیات مدیره جهت تصویب. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب .دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ،ظهرنویسی ،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در راستای ایین نامه های مصوب هیات مدیره . تحصیل تسهیلات از بانکها ،شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از دعوای حقوق و کیفری اقامه شده ،در هر یک از دادگاهها ،دادسراها ،مراجع قضایی اعم ازغیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ،از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ،با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از اغاز تا اتمام ،ازجمله حضور در جلسات ،اعتراض به رای ،درخواست تجدیدنظر ،فرجام ،واخواهی و اعاده دادرسی ،مصالحه و سازش ،استرداد دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سندطرف و استرداد سند و تعیین جاعل ،درخواست صدوربرگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعیین مصدق ،وکیل و کارشناس،اقرار در ماهیت دعوا ،جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ،دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول یا رد سوگند ،تامین خواسته ،تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ششماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیات مدیره . پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627382
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آما شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت . اعضا هیات مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: بنیاد سرور به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ و شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سان رایز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره و شرکت ارش سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و اقای شاهرخ علیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152019
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۰۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخة ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رامین علیزاده راد به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره، به جای آقای ابوالفضل متین به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل آقای رامین علیزاده راد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و یکی از اعضای هیئت مدیره شامل آقای اکبرعلیزاده راد به کد ملی xxxxxxxxx۸(رئیس هیئت مدیره) یا آقای غلامعلی خورسندی لالوی به کدملی xxxxxxxxx۰ (نائب رئیس هیئت مدیره) یا آقای احمدرضا نورانی به کدملی xxxxxxxxx۲ (عضو هیئت مدیره) و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای معرفی شده در بالا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. در مورد امضاء نامه های اداری و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043462
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ وبا اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخه۲۴/۰۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxمیلیارد ریال به مبلغxxx میلیاردریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665983
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل، آقای ابوالفضل متین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و رئیس هیات مدیره آقای اکبر علیزاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یا نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا آمیغ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء آقایان غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و پیمان شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.ودر غیاب مدیرعامل با امضاء آقای پیمان شریفی باتفاق دونفر از آقایان اکبر علیزاده راد یا علیرضا آمیغ یا غلامعلی خورسندی لالوی بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655113
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ثبت شده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468393
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامعلی خورسندی لالوی با شماره ملی xxxxxxxxx بجای آقای ارشد استیفائی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده بنیاد سرور با شماره ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای ابوالفضل متین با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شماره ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای پیمان شریفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ جهت عضویت در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425801
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ و بر اساس اجازه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۴/۴/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل آورده نقدی و سود انباشته و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ بانک ملت شعبه ایران کاوه پرداخت شده است در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۲/۹۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344554
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ارشد استیفائی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف بنیاد سرور ش م xxxxxxxxx۷۲ بجای آقای کاظم علیزاده راد دارای کدملی xxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167022
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: آقای علیرضا آمیغ xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) xxxxxxxxx۷۹ و آقای اکبر علیزاده راد xxxxxxxxx۸ و بنیاد سرور xxxxxxxxx۷۲ اعضای علی البدل: شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس xxxxxxxxx۲۳ و آقای علی محمد بامدادمهربانی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
 پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167030
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی: آقای علیرضا آمیغ xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) xxxxxxxxx۷۹ و آقای اکبر علیزاده راد xxxxxxxxx۸ و بنیاد سرور xxxxxxxxx۷۲
اعضای علی البدل: شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس xxxxxxxxx۲۳ و آقای علی محمد بامدادمهربانی xxxxxxxxx۸
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167038
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اکبر علیزاده راد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا آمیغ با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
آقای ابوالفضل متین با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل تا انتهای زمان ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از آقایان اکبر علیزاده راد یا علیرضا آمیغ همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای متین با امضای پیمان شریفی و یکی از آقایان اکـبر علیزاده راد یا علیرضا آمیغ به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711856
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872208
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578261
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامرمشاورتهران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اکبر علیزاده‌راد به کدملیxxxxxxxxx۸بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بنیاد سرور به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی رضا علیزاده‌راد به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی علیرضا آمیغ به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی پیمان شریفی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی ابوالفضل متین به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی‌محمد بامدادمهربانی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت دبیر هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عضو علی‌البدل و اسمعیل رحیمی‌شورمستی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت عضو علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و درصورت غیبت رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره توأما با امضای مدیرعامل و علیرضا آمیغ با مهرشرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. وظایف و اختیارات مدیرعامل در۱۵ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823515
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعتی آما سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۳/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از هر سه طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافته است که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۱/xxx۱۱ مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ بانک ملت شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۷/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12012625
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آما (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و عامر مشاورتهران به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات