ایران رول

شرکت ایران رول (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100314611 (فعال)
10
افراد
28
آگهی‌ها
6790
شماره ثبت
1338/4/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15055989
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت 6790 و شناسه ملی 10100314611
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ192887340000ریال به ملغ 270042276000 ریال منقسم به 270042276 سهم هزار ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ981101499532339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14915681
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت 6790 و شناسه ملی 10100314611
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعین گردید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار بشناسه ملی 10320853372 بعنوان بازرس اصلی و آقای جلیل غلامی روچی کدملی 5809591337 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ980904118184733 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750914
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل امیررضا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره فاطمه زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره رقیه قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات و نامه‌های اداری و مراسلات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و درغیابت مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750903
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ امیررضا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ فاطمه زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ رقیه قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575061
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
پیرو اگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردیده است که اشتباها اطلاعات قید گردیده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330896
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترارنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جلیل غلامی روچی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن زنجانی کدملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای محمد علی زنجانی کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای امیر رضا زنجانی کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم فاطمه زنجانی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا زنجانی کدملی xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330888
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی زنجانی ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن زنجانی ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان امیررضا زنجانی ک.م xxxxxxxxx۹ و علیرضا زنجانی ک.م xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه زنجانی ک.م xxxxxxxxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات و نامه های اداری و مراسلات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769398
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جلیل غلامی روچی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629711
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیر رضا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فاطمه زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات ونامه‌های اداری ومراسلات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617145
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن زنجانی کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدعلی زنجانی کدملی xxxxxxxxx۳ و امیررضا زنجانی کدملی xxxxxxxxx۹ و فاطمه زنجانی کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا زنجانی کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281879
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به جای غلامرضا زنجانی برای بقیه مدت دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281861
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا زنجانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دوره تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد بهادارشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات وقراردادهای وعقود اسلامی ونامه‌ها ومراسلات با امضا، مدیرعامل با مهرشرکت ودرغیاب نامبرده با امضا، دونفرازاعضا، هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167859
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل فاطمه زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و امیر رضا زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌ها و مراسلات به امضا مدیر عامل شرکت و در غیبت نامبرده با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102933
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه زنجانی کدم xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دوره متصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌ها و مراسلات به امضاء مدیرعامل شرکت و در غیاب نامبرده با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102924
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و جلیل غلامی روچی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. فاطمه زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به جای خانم رقیه قاسمی کدملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624970
آگهی تغییرات شرکت ايران رول شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و جلیل غلامی روچی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356747
آگهی تغییرات شرکت‌ایران رول شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا زنجانی با ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محسن زنجانی با ک.مxxxxxxxxx۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان محمد علی زنجانی با ک.مxxxxxxxxx۴ و امیررضا زنجانی با ک.م xxxxxxxxx۹و خانم رقیه قاسمی با ک.م xxxxxxxxx۴بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات و نامه های اداری و مراسلات بامضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت مهمور می باشدو در غیاب مدیرعامل بامضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356742
آگهی تغییرات شرکت‌ایران رول شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن زنجانی کدملی xxxxxxxxx۰آقای محمدعلی زنجانی کدملی xxxxxxxxx۳خانم رقیه قاسمی فرزند اسماعیل کدملی xxxxxxxxx۴آقای امیررضا زنجانی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاءهیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085223
آگهی تغییرات شرکت ایران رول سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxxسهم یکهزار ریالی بانام ازطریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085214
آگهی تغییرات شرکت ایران رول سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و اقای ولی الله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059971
آگهی تغییرات شرکت ایران رول سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی، بعد از میدان الف، مجتمع پالادیوم، ساختمان اداری، طبقه هفتم کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503790
آگهی تغییرات شرکت ایران ر‌ول شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۶۷۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیر رضا نجانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503789
آگهی تغییرات شرکت ایران ر‌ول سهامی‌عام شماره ثبت ۶۷۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیر رضا زنجانی کدملی xxxxxxxxx۹ به جای علیرضا خان محمدی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135964
آگهی تغییرات شرکت ایران رول سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خانمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خان رقیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را از جمله امضاء اوراق و عقد قرارداد به مدیرعامل محسن زنجانی تنفیس نموده و در غیر اینصورت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره قابل اجرا می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133570
آگهی تغییرات شرکت ایران رول سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: محسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و غلامرضا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدعلی زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا خانمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و رقیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265734
آگهی تصمیمات شرکت ایران رول سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه انیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721548
آگهی تصمیمات شرکت ایران رول سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۷۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه انیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645915
آگهی تصمیمات شرکت ایران رول سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی‌اله کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات