کارتن ایران

شرکت کارتن ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100314075 ()
16
افراد
27
آگهی‌ها
6772
شماره ثبت
1338/4/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14324079
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین اسماعیل پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای محمدرضا حیدری با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگ ـ ی از شرکت تجارت آزاد شارین با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ انتخاب گردیدند. آرام رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ سیدمحمد کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علی مهرپور لایقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ـ حسن دویران با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ـ امیر حسین اسماعیل پور با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ امامعلی ابراهیمی نیا با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت منشی جلسات هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی منصوب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل ـ انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره ـ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره ـ پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ انعقادهرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ـ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت ـ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه ـ انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت ـ حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی های شرکت ـ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ۲۱ـ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197945
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن دویران به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید آرام رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و سیدمحمد کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی مهرپور لایقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات مدیره و حسن دویران با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و امیر حسین اسماعیل پور با کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل و امامعلی ابراهیمی نیا با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت منشی جلسات هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی ، شکایات کیفری ، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل. ۲ ـ انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیات مدیره. ۳ ـ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره. ۵ ـ پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیات مدیره. ۶ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۷ ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۸ ـ انعقادهرنوع قرارداد،تغییر، تبدیل، فسخ ویااقالة آن درمورداموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشدو انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات. ۹ ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ۱۰ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۱ ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ۱۲ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. ۱۳ ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دی ـ وان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ط ـ رف و استرداد سند، تعیین جاع ـ ل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۴ ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ۱۵ ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۱۶ ـ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت. ۱۷ ـ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. ۱۸ ـ انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت که قبلاً به تصویب هیات مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت. ۱۹ ـ حفظ اموال و دفاتر شرکت ، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی های شرکت. ۲۰ ـ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ۲۱ ـ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. ۲۲ ـ نمایندگ ـ ی ش ـ رک ـ ت در ب ـ راب ـ ر صاحبان سه ـ ام ، کلیه ادارات دولت ـ ی و غیردولت ـ ی ، م ـ وسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲۳ ـ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197957
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049611
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تجارت آزاد شارین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. آقای آرام رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره آقای سید محمد کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی مهرپور لایقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات مدیره. آقای امیر حسین اسماعیل پور با کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل. آقای امامعلی ابراهیمی نیا با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت منشی جلسات هیات مدیره. برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل. ۲ انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیات مدیره. ۳ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره. ۵ پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیات مدیره. ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۷ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۸ انعقادهرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویااقاله آن درمورداموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشدوانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردرماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات. ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۱ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ شرکت. ۱۲ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. ۱۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ط رف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ۱۵ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۱۶ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت. ۱۷ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. ۱۸ انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین الات مورد لزوم شرکت که قبلا به تصویب هیات مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت. ۱۹ حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. ۲۰ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ۲۱ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. ۲۲ نمایندگی ش رکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲۳ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012069
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذشد: شرکت تجارت آزاد شارین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به جای شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839197
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرام رشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساینار ثروت پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیات مدیره و سید محمد کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وعلی مهرپور لایقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت افق تجارت عقیق پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) و امامعلی ابراهیمی نیا با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545724
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت افق تجارت عقیق پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰. شرکت ساینار ثروت پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵. شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶. شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501300
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298010
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909659
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691350
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۶/۱۲/۹۳ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره xxx/xxx/۳۲ مورخه ۴/۱۱/۹۴ بانک تجارت شعبه سه راه آذری و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سود اندوخته و مبلغ xxxxxxxxx۴۰ ریال از محل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572156
آگهی تغییرات شرکت كارتن ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
با عنایت به ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت و طرح اعلامیه پذیره نویسی و بررسی مدارک و ضمائم آن بدینوسیله اجاز ه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12231845
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۷۷۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید . سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12199869
آگهی تغییرات شرکت کارتن‌ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی تاتار میرجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی افشین فتح الهی کهنه شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی رضا عبائی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست های حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل. ـ انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره. ـ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ـ پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ شرکت. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ـ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت. ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت و سرقفلی. ـ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. ـ انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت. ـ حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی های شرکت. ـ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ـ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035390
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیات مدیره برای مدت ۲سال به شرح زیر انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530225
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485479
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۶۷۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به ش.م xxxxxxxxx۶۶ بجای آقای ابوطالب شالچیان به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای تاتار میرجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای حجت حمیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای افشین فتح الهی کهنه شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست های حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378224
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابوطالب شالچیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ سمت رئیس هیئت مدیره آقای تاتار میرجلالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای افشین فتح الهی کهنه شهری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای حجت حمیدیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله سفته و چک و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست های حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124477
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوطالب شالچیان با کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو و رییس هیات مدیره و آقای احمد طاهریان با کدملی: xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای حجت اله حمیدیان با کدملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کدملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای افشین فتح الهی کهنه شهری با کدملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات و دادخواست های حقوقی و لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124545
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099753
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613685
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663616
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871378
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید.

سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11149237
آگهی افزایش سرمایه شرکت کارتن ایران سهامی عام بشماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ و ۱۶/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سایر اندوخته‌ها تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۲ مورخ ۲۹/۳/۹۰ بانک تجارت شعبه سه‌راه آذری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980239
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر۵۸ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵، شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸، شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶، بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۸/۸۹ ابوطالب شالچیان کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و تاتار میرجلالی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد طاهریان کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و رضا رضوانی‌مفرد کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صنایع کاغذسازی کاوه تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره متفقاً با مهرشرکت و مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست‌های حقوقی شکایات کیفری لوایح و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755947
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات