کارخانجات پشمبافی افشار

شرکت کارخانجات پشمبافی افشار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100313060 ()
7
افراد
18
آگهی‌ها
6738
شماره ثبت
1338/3/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14758961
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399781
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

علی ویسی میانکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای محمدرضا صادقی مقدم به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی گردیدند.
آقای شهریار افشار یزدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره ، آقای مرزبان مرتاض با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقای جواد افشار با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند.
مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، تعهدآور و الزام‌آور از قبیل چک ها و سفته ها و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای دارای سمت هیات مدیره شامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای دارای سمت هیات مدیره شامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376892
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای شهریارافشاریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقای مرزبان مرتاض بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آقای جواد افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.

حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و اعتبارات اسنادی و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواه بود.

اختیارات مدیر عامل علاوه بر اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل می باشد: الف ) – پرداخت هزینه های جاری شرکت. ب ) – ورود به هرگونه دعوی چه بعنوان خواهان و چه بعنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی و ارائه گزارشات مربوط به هیئت مدیره. ج ) – خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیون ریال هر مورد. د ) – افتتاح، بستن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده و غیره برای شرکت در بانکها. ه ) – انجام دادن کلیه تشریفات قانونی در ارتباط با کارهای شرکت. و ) – انجام دادن کلیه امور اداری شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376900
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :


اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیرانتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (عضو اصلی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ، آقای شهریار افشار یزدی(عضو اصلی ) به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ ، آقای جواد افشار (عضو اصلی ) به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ ، آقای مرزبان مرتاض (عضو اصلی ) به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(عضو اصلی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و خانم نیلوفر افشار یزدی (عضو علی البدل ) به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹

موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643045
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122239
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx/xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۴/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریارافشاریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مرزبان مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جواد افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و اعتبارات اسنادی و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواه بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988841
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx / xxx / ۱ / xxx۱۶ مورخه ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای شهریار افشار یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای جواد افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مرزبان مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم نیلوفر افشار یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437652
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات پشمبافي افشار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ و مجوز اداره امور اقتصادی ستاد کل نیرو های مسلح بشماره xxx/xxx/۱/xxx۱۶مورخ ۶/۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه،صورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشمار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاهدان بشمار شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725396
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیلوفر افشاریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرزبان مرتاض بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهریارافشاریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها وسفته ها وبروات وقراردادها واعتبارات اسنادی وغیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره وبا مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره برخی از اختیارات خودرا علاوه بر اختیارات مندرج درماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: پرداخت هزینه های جاری شرکت. ورود به هرگونه دعوی حقوقی چه بعنوان خواهان وچه بعنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی وارائه گزارشات مربوط به هیئت مدیره. خریدهای داخلی هرنوع مواد مورد لزوم وقطعات واجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون ریال درهرمورد. افتتاح وبستن حسابهای جاری ویاحسابهای سپرده وغیره برای شرکت درکلیه بانکها. انجام دادن کلیه تشریفات قانونی درارتباط با امورشرکت. انجام دادن کلیه اموراداری شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718558
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی ـ پلاک xxx۹ ساختمان نگین قلهک ـ طبقه هفتم ـ واحد ۷۴ـ کدپستی ‏‏xxxxxxxxx۷تغییر یافت.‏
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700839
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره ۲۳/۸/ xxx۳/ط مورخ ۱۷/۸/۹۳معاونت طرح و برنامه نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال بشرح ‏زیرانتخاب گردیدند.‏ ‎ ـ ‎شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (عضو اصلی ) ‏‎ به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹‎ ـ ‎آقای شهریار افشار یزدی(عضو اصلی ) به شماره کدملی xxxxxxxxx۰‎ ـ ‎آقای جواد افشار (عضو اصلی ) به شماره کدملی xxxxxxxxx۱‎ ‎ـ ‎آقای مرزبان مرتاض (عضو اصلی ) به شماره کدملی xxxxxxxxx۸‎ ـ ‎خانم نیلوفر افشار یزدی (عضو اصلی) به شماره کدملی ‏‎ xxxxxxxxx۹ ‎ ـ ‎آقای نوذر افشار( عضو علی البدل ) به شماره کدملی ‏‎ xxxxxxxxx۴ ‎ ‎ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش م xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ش م xxxxxxxxx۷۰بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.‏
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165572
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشم بافی افشار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045990
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشم بافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: بمنظور ساختن و تاسیس کارخانجات جهت تولید انواع منسوجات پشمی و الیاف دیگر و همچنین تاسیس کارخانجات پشم شوئی و تهیه و خرید یا اجاره غیرمنقول بمنظور رفع احتیاجات امور مذکور این ماده و نیز خرید و یا سفارش لازم لوازم ساختمانی و انواع ماشین آلات تولید و لوازم کار و مواداولیه و نیمه ساخته از قبیل پشم و سایر الیاف و رنگ و مواد شیمیایی و مواد سوختنی و غیره در داخل و خارج از کشور بمنظور احداث و بهره برداری از کارخانجات مذکور در این ماده و اقدام به کلیه امور تولیدی و صادراتی و فروش کلیه فرآورده‌های کارخانجات چه در داخل و چه صدور و فروش آن بخارج از کشور در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000735
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ و شهریار افشاریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ و جواد افشار به ک م xxxxxxxxx۱ و مرزبان مرتاض به ک م xxxxxxxxx۷ و نیلوفر افشاریزدی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و نوذر افشار به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ نیلوفر افشاریزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرزبان مرتاض بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار افشاریزدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اعتبارات اسنادی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. محمدجواد وطنی به ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562268
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبارت ایجاد کارخانه جهت تولید انواع مواد غذایی تبدیلی کشاورزی و لبنی همچنین بسته بندی کالاهای تولید و سایر کالاهای مصرفی و همچنین احداث سردخانه جهت نگهداری کالاهای تولیدی و سایر کالاهایی که احتیاج به سردخانه دارند مشارکت در شرکت پخش و توزیع و خرید و فروش انواع محصولات غذایی تبدیلی کشاورزی لبنی تولیدی و سایر کالاها و واردات و صادرات کالاهای تولیدی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعبه و نمایندگی در ایران و سایر کشورهای خارجی و اخذ نمایندگی و شعبه از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ساخت و خرید و فروش مصنوعات ساختمانی و مستقلات به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تبصره ۲ ماده ۲۹ و ماده ۶۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10238389
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبارت ایجاد کارخانه جهت تولید انواع مواد غذایی تبدیلی کشاورزی و لبنی همچنین بسته بندی کالاهای تولید و سایر کالاهای مصرفی و همچنین احداث سردخانه جهت نگهداری کالاهای تولیدی و سایر کالاهایی که احتیاج به سردخانه دارند مشارکت در شرکت پخش و توزیع و خرید و فروش انواع محصولات غذایی تبدیلی کشاورزی لبنی تولیدی و سایر کالاها و واردات و صادرات کالاهای تولیدی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعبه و نمایندگی در ایران و سایر کشورهای خارجی و اخذ نمایندگی و شعبه از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ساخت و خرید و فروش مصنوعات ساختمانی و مستقلات به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تبصره ۲ ماده ۲۹ و ماده ۶۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613064
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشم بافی افشار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ نیلوفر افشار‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرزبان مرتاض به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شهریار افشاریزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اعتبارات اسنادی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض گردید. ضمنا محمدجواد وطنی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102912
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نیلوفر افشاریزدی شهریار افشاریزدی و مرزبان مرتاض و جواد افشار بعنوان اعضاء هیئت مدیره و نوذر افشار بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات