قند پارس

شرکت قند پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100312151 ()
19
افراد
23
آگهی‌ها
6707
شماره ثبت
1338/3/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14324685
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی مسعود طاهری وسیه سری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه‏گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی محمد جعفری دودران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت دانا دارو کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حسن شاه وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حسن جوادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ میرعلی حاجی سیدحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سلیمان افشین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهام داران و اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هئیت مدیره به همراه بمهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی ـ انجام امور اداری وعملیاتی شرکت از هر قبیل ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب، استخدام، پاداش، تشویق، ترفیع، کارکنان برابر با آیین نامه های مصوب هئیت مدیره (عزل ونصب مدیران میانی با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هئیت مدیره ) ـ وصول مطالبات وادای دیون شرکت ـ اتخاذ روش در نحوه اجرای تصمیمات مجامع عمومی ـ رسیدگی به اوضاع مالی شرکت ـ عقد هرگونه پیمان با اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت آئین نامه معاملات ـ انجام خرید وفروش واجاره اموال منقول، ماشین آلات کارخانجات وبطورکلی وسایل مورد احتیاج شرکت و هرگونه معاملات مجاز، بنام وبحساب شرکت براساس آیین نامه معاملات شرکت واموال غیر منقول با مصوبه هئیت مدیره شرکت می باشد ـ انجام تشریفات مربوط به افتتاح وانسدادحساب برای عملیات شرکت ـ انجام خریدهای ضروری تا سقف تعیین شده در آیین نامه معاملات ـ فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات ـ اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرنوع دعوی یاتسلیم به آن ویا انصرف از مرافعات واسترداد آنهااعم از حقوقی وکیفری باحفظ تمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه اعم از ابتدائی واستیناف ودیوانعالی کشور، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری , تعیین داور با اختیار، یا بدون اختیار قبلی وبطور کلی استفاده از حقوق واجرایی کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای داوری با حق توکیل یا بدون آن وعزل یاتجدید انتخاب او، تعیین مصدق وکارشناس دعوی خسارت جلب شخص ثالث ودفاع از دعوی آن، دعوی متقابل ودفاع ازآن، توقیف اشخاص واموال، درخواست صدور برگ اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به دادگاههاوادارات وهمچنین امور دیگری که مربوط به حفظ وحراست از حقوق شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324828
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ شرکت سرمایه‏گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت دانا دارو کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ حسن جوادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ میرعلی حاجی سیدحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی و علی محمد جوادپور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324847
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324864
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفری دودران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بجای بهرام رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس xxxxxxxxx۹۰ انتخاب گردیدند. محمد جعفری دودران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به سمت عضو هئیت مدیره ـ حسن شاه وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضوهیئت مدیره ـ سلیمان افشین به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هئیت مدیره ـ مسعود طاهری وسیه سری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضوء هئیت مدیره ـ میر علی حاجی سید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضوء هئیت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233360
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233369
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شاه وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ جایگزین بهزاد صادق به عنوان عضو هیئت مدیره گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090474
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله عباس آباد ـ اندیشه ـ خیابان کوه نور ـ خیابان یکم ـ پلاک ۱ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802605
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود طاهری وسیه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ جایگزین آقای علی ناظران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584386
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد نامه‌های شماره xxxxxxxxxxxxxxx۹ مورخه ۲۲/۰۴/xxx۶ و xxxxxxxxxxxxxxx۰ مورخه ۲۱/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۰ مورخه ۵/۶/۹۶ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز و رای هیئت داوری مورخه ۲۴/۱/۹۶ صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۴ و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۰۱/xxx۵ مبنی بر افزایش سرمایه ابطال گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284285
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی و سازمان حسابرسی ودجا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183984
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
آگهی تغییرات شرکت قند پارس سهامی عام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس شنامه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بهزاد صادق کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت دانادارو کیش شنامه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سلیمان افشین کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی شنامه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره علی ناظران کد ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا شنامه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره میرعلی حاجی سیدحسنی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل با حق توکیل به غیر با مهر شرکت معتبر می‌ باشد. اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض می‌گردد: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی، انجام امور اداری وعملیاتی شرکت از هر قبیل اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب، استخدام، پاداش، تشویق، ترفیع، کارکنان برابر با آیین نامه‌های مصوب هئیت مدیره (عزل ونصب مدیران میانی با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هئیت مدیره) وصول مطالبات وادای دیون شرکت، اتخاذ روش در نحوه اجرای تصمیمات مجامع عمومی رسیدگی به اوضاع مالی شرکت، عقد هرگونه پیمان با اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت آئین نامه معاملات، انجام خرید وفروش واجاره اموال منقول وغیر منقول، ماشین آلات کارخانجات وبطورکلی وسایل مورد احتیاج شرکت و هرگونه معاملات مجاز، بنام وبحساب شرکت براساس آیین نامه معاملات شرکت، انجام تشریفات مربوط به افتتاح وانسدادحساب برای عملیات شرکت، انجام خریدهای ضروری تا سقف تعیین شده در آیین نامه معاملات، فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات، اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرنوع دعوی یاتسلیم به آن ویا انصرف از مرافعات واسترداد آنهااعم از حقوقی وکیفری باحفظ تمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه اعم از ابتدائی واستیناف ودیوانعالی کشور، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری , تعیین داور با اختیار، یا بدون اختیار قبلی وبطور کلی استفاده از حقوق واجرایی کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای داوری با حق توکیل یا بدون آن وعزل یاتجدید انتخاب او، تعیین مصدق وکارشناس دعوی خسارت جلب شخص ثالث ودفاع از دعوی آن، دعوی متقابل ودفاع ازآن، توقیف اشخاص واموال، درخواست صدور برگ اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به دادگاههاوادارات وهمچنین امور دیگری که مربوط به حفظ وحراست از حقوق شرکت می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100565
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دانا دارو کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ آقای میرعلی حاجی سیدحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900958
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۴ وبا توجه به نامه شماره xxx۳ , xxx مورخه ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل نقدی بموجب گواهی شماره xxx/xxx۳/۴/۷۲ مورخه ۱۵/۱۱/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه مطهری و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12560958
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن پورعبداللهیان کدملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره علی عسگر سنگتراش کدملیxxxxxxxxx۷بنمایندگی شرکت دانادارو کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره اکبر نجاران خیرآبادی کدملیxxxxxxxxx۹ بنمابندگی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسن جوادپور کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره میرعلی حاجی سیدحسنی شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یامدیر مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با حق توکیل به غیر با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض می گردد: ـ نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی ـ انجام امور اداری وعملیاتی شرکت از هر قبیل ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب، استخدام، پاداش، تشویق، ترفیع، کارکنان برابر با آیین نامه های مصوب هیئت مدیره (عزل ونصب مدیران میانی با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره) ـ وصول مطالبات وادای دیون شرکت ـ اتخاذ روش در نحوه اجرای تصمیمات مجامع عمومی ـ رسیدگی به اوضاع مالی شرکت ـ عقد هرگونه پیمان با اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت آئین نامه معاملات ـ انجام خرید وفروش واجاره اموال منقول وغیرمنقول، ماشین آلات کارخانجات وبطورکلی وسایل مورد احتیاج شرکت و هرگونه معاملات مجاز، بنام وبحساب شرکت براساس آیین نامه معاملات شرکت ـ انجام تشریفات مربوط به افتتاح وانسدادحساب برای عملیات شرکت ـ انجام خریدهای ضروری تا سقف تعیین شده در آیین نامه معاملات ـفروش محصولات شرکت براساس آیین نامه معاملات ـ اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرنوع دعوی یاتسلیم به آن ویا انصرف از مرافعات واسترداد آنهااعم از حقوقی وکیفری باحفظ تمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه اعم از ابتدائی واستیناف ودیوانعالی کشور، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری, تعیین داور با اختیار، یا بدون اختیار قبلی وبطور کلی استفاده از حقوق واجرایی کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای داوری با حق توکیل یا بدون آن وعزل یاتجدید انتخاب او، تعیین مصدق وکارشناس دعوی خسارت جلب شخص ثالث ودفاع از دعوی آن، دعوی متقابل ودفاع ازآن، توقیف اشخاص واموال، درخواست صدور برگ اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به دادگاهها و ادارات وهمچنین امور دیگری که مربوط به حفظ وحراست از حقوق شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12547534
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ اقای حسن جواد پور کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت دانا داروکیش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ امیرعلی حاجی سیدحسنی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا اصلی وآقای کمال محمدعلیزاده کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای یوسف زارعی نیکجه کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضائ علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۴ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478625
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر نجاران خیرآبادی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل حسن پورعبداللهیان xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان اتکا xxx۹ xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن جوادپور xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عبدالمجید میرزاپورxxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه توانمندسازی xxx۶۲ xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی عسگر سنگتراش xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره یوسف زارعی نیکجه xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با حق توکیل به غیر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض شد ـ نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی ـ انجام امور اداری وعملیاتی شرکت از هر قبیل ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب، استخدام، پاداش، تشویق، ترفیع، کارکنان برابر با آیین نامه های مصوب هیئت مدیره (عزل ونصب مدیران میانی با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره) ـ وصول مطالبات وادای دیون شرکت ـ اتخاذ روش در نحوه اجرای تصمیمات مجامع عمومی ـ رسیدگی به اوضاع مالی شرکت ـ عقد هرگونه پیمان با اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت آئین نامه معاملات ـ انجام خرید وفروش واجاره اموال منقول وغیر منقول، ماشین آلات کارخانجات وبطورکلی وسایل مورد احتیاج شرکت و هرگونه معاملات مجاز، بنام وبحساب شرکت براساس آیین نامه معاملات شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404139
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ش مxxxxxxxxx۹۹ وسازمان اتکا ش م xxxxxxxxx۴۲ وحسن جوادپور ش م xxxxxxxxx۴وعلی عسگر سنگتراش ش م xxxxxxxxx۷ویوسف زارعی نیکجه ش م xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی پارس ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس قانونی اصلی و فرهمند امیری جوبنی ش م xxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998584
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام به شماره ثبت۶۷۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی وعلی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالقاسم بابانیا به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان اتکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و محمدرضا مهدی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و حسن جوادپور به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمدعلی شهیدی کاویانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمد علیزاده گیاشی به ش ملی xxxxxxxxx
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11594585
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601108
آگهی اصلاحی شرکت قند پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۸/ت۳۲ مورخ ۲/۱۲/۸۸ عبارت علی مشرقی‌آرانی بسمت بازرس علی‌البدل تعیین گردید صحیح است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824976
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و علی شرقی‌آرانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر محلی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822945
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۷ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر محلی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848715
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۸ حسن جوادپور بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مهدی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد علیزاده‌گیاشی بسمت منشی هیئت‌مدیره و حسین‌علی گلچینی خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. افشین قنبرپور به جای محمد نجم به عنوان نماینده سازمان اتکا جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات