قند قهستان

شرکت قند قهستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100308283
20
افراد
12
آگهی‌ها
6574
شماره ثبت
1338/1/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12097367
آگهی تغییرات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره‌ ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. شرکت سهامی عام قند بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ وشرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ وکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ وشرکت سهامی کشاورزی و باغات فریمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵و شرکت تابناک بازرگان کرمانشاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و آقای غلام محمد احراری گزیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای اسماعیل بافنده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376039
آگهی تغییرات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت۶۵۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه هیا شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078664
آگهی تغییرات شرکت قند قهستان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ بهرام رمضانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت قند بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030946
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای جمال الدین عباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت قند بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای جمشید مصور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای سید محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فراورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی آقای غلامعباس بهمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی آقای محمدباقر باقرزاده چهارجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شمس خواجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر صداقتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت معاون مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها امثال آن با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار داشته و نامه‌ها و مکاتبات عادی را مدیرعامل امضا خواهد_نمود. در استان خراسان جنوبی کلیه چکها و برداشت از حسابهای بانکی مخصوص کارخانه با امضای متفق مدیرعامل و رئیس حسابداری کارخانه آقای محمدرضا سالاری با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998588
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت۶۵۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت قند بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شمس خواجوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و وفا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و یاسین احراری به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531617

آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان
سهامی عام به شماره ثبت xxx۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی جدید شرکت فرآورده های غذایی قند تربت جام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بجای احمد انسان بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858233
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی جدید شرکت فرآورده‌های غذایی قند تربت جام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ بجای احمد انسان بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464878

آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام
به شماره ثبت xxx۴و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901362
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585562
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ و ۲۲/۱۲/۸۹ محمدعلی ذاکرزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و جمشید مصور به کدملی xxxxxxxxx۶ و به نمایندگی از شرکت قند بیستون بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علی‌اکبر صداقتی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت منشی هیئت‎مدیره و جمال‌الدین عباسیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و به نمایندگی از شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان و محمدباقر باقرزاده‌چهارجوئی به کدملی xxxxxxxxx۶ و به نمایندگی از شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان و احمد انسان به کدملی xxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از شرکت فراورده‌های غذایی و قند تربت جام و شمس خواجوی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا هیئت‎مدیره و شمس خواجوی برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌ها و مکاتبات عادی را مدیرعامل امضا خواهد نمود در شهرهای بیرجند و در میان کلیه چکها و برداشت از حساب‌های بانکی مخصوص کارخانه با امضای متفق مدیرعامل و رئیس حسابداری کارخانه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10579382
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی‌عام قند بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ـ شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ محمدعلی ذاکرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ شمس خواجوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ علی‌اکبر صداقتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و غلامرضا ستاری‌فیروزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ وفا فاضلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ محمدرضا مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12019121
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات