تولیدی لاستیک البرز

شرکت تولیدی لاستیک البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100307907 ()
19
افراد
15
آگهی‌ها
6563
شماره ثبت
1337/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12487385
آگهی تغییرات شرکت توليدي لاستيك البرز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شرفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای داور شرفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و همت پاداش به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از سوی شرکت سحرخیزان تجارت نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سوی شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی شرفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید. کلیه چکها و اسناد بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل به امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره مینماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487394
آگهی تغییرات شرکت توليدي لاستيك البرز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داور شرفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سوی شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و همت پاداش به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از سوی شرکت سحر خیزان تجارت نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و مهدی شرفی به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی شرفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525183
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان قزوین نبش خیابان سبحان ۱۶ متری امیری مجتمع تجاری میلاد قائم طبقه چهارم واحد xxx تغییر می یابد و ماده ۲ در اساسنامه اصلاح شد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524805
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان: مهدی شرفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و داور شرفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و همت پاداش به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سوی شرکت سحر خیزان تجارت نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و قو تاز ابراهمی ساوجبلاغ به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و علی شرفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه چک ها و اسناد بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد رسید مدیرعامل سایر مکاتبات را به نمایندگی از طرف شرکت به تنهایی امضا خواهد نمود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524812
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان داور شرفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و قو تاز ابراهیمی ساوجبلاغ به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سوی شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و همت پاداش به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سوی شرکت سحر خیزان تجارت نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و مهدی شرفی با کدملی xxxxxxxxx۳ و علی شرفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان نوروز کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و رضا خیر خواه به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468438
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سامان شرفی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت آذروش درخشان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای رضا شرفی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت ریاست هیئت مدیره
آقای داود یلداگرد شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای سید امیر فاطمی سرشت شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
آقایان سهیل شرفی شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری بامضای منفرد مدیرعامل بامهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443327
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت خدمات بازرگانی سهیل گستر جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
شرکت آذروش درخشان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
شرکت روغن نباتی پونه تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
آقای داود یلدا گرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰
آقای رضا شرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
آقایان شهرام گلکار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی شهریار حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید امیر فاطمی سرشت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سهیل گستر جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
آقای سید جمال میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آذروش درخشان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
آقای سهیل شرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی پونه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ تعیین شد.
آقایان: رضا شرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت ریاست هیئت مدیره و داود یلداگرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید امیر فاطمی سرشت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سهیل شرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و سید جمال میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای دوره ۲ ساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425597
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داور شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از سوی شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای همت پاداش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
آقایان قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سوی شرکت سحرخیزان تجارت نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340918
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داود یلداگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سحرخیزان تجارت نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹
آقای رضا شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
آقای احمد متقی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت هزاره جدید تجارت به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ انتخاب گردیدند درنتیجه سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای رضا شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود یلداگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد متقی زاده املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر فاطمی سرشت (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره با اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340919
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ آقایان علیرضا قنبری گنبدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هزاره جدید تجارت با ش م xxxxxxxxx۹۲ آقای قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سحرخیزان تجارت نوین xxxxxxxxx۹۹ آقای همت پاداش با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی داور با ش م xxxxxxxxx۳۸ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیده اند که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015800
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی شرفی به ک م xxxxxxxxx۲ و علی شرفی به ک م xxxxxxxxx۵ و علیرضا قنبری گنبدی به ک م xxxxxxxxx۱ و همت پاداش به ک م xxxxxxxxx۱ و قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ به ک م xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ علی شرفی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا قنبری گنبدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شرفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652863
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک به شماره ثبت ۶۸۵۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۸۹ به موجب حکم صادره علی ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای سید محسن ربیع‌هاشمی به نمایندگی از شرکت لاستیک البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۷ و اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مسعود تقی‌گنجی به نمایندگی شرکت آرتاویل تایر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اسکندر ستوده بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101387
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۵۶۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.: مهدی شرفی ـ مرتضی‌زندی‌راد ـ علیرضا قنبری‌گنبدی ـ علی شرفی ـ قوتاز ابراهیمی ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ مهدی شرفی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی شرفی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی زندی‌راد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11369722
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۶۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.: مهدی شرفی ـ مرتضی‌زندی‌راد ـ علیرضا قنبری‌گنبدی ـ علی شرفی ـ قوتاز ابراهیمی ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ مهدی شرفی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی شرفی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی زندی‌راد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات