کارخانه های صنعتی آزمایش

شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100307035 ()
25
افراد
31
آگهی‌ها
6533
شماره ثبت
1337/12/16
تاریخ تأسیس

اشخاص کارخانه های صنعتی آزمایش

در این بخش تمامی اشخاصی که در کارخانه های صنعتی آزمایش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14498477
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498478
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : رهن و اجاره امتیازات ، امکانات ، تجهیزات ، و فضاهای شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498475
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه گسترش آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید پورحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره منوچهر کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره رامین عالی شاه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرسول کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126627
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242210
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت توسعه گسترش آزمایش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت نورپلاست پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت کابل افشان ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو علی البدل برای برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976510
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955672
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900361
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای بهداد خوئینی به نمایندگی شرکت توسعه گسترش آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید آقای کامبیز کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای کیوان رستم میری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد شمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره و احمدرضا صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماینده که سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx لایحه اصلاح قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیأت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأئید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796498
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامبیز کوثری دارای کدملی xxxxxxxxx۳ بجای نوید احمدی بعنوان نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ برای بقیه مدت به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کیوان رستم میری دارای کدملی xxxxxxxxx۴ بجای خانم نغمه زندیه بعنوان نماینده شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ برای بقیه مدت به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سایر اعضاء هیات مدیره شرکت در سمت خود ابقاء گردیدند. کامبیز کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره وکیوان رستم میری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و بهداد خوئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و احمدرضا صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282173
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۵۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهداد خوئینی دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای عباس سینائی فر xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه گسترش آزمایش xxxxxxxxx۸۹ در هیئت مدیره برای بقیه مدت به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. بدین ترتیب خانم نغمه زندیه xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهداد خوئینیxxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مهدی شریفی xxxxxxxxx۳و نوید احمدی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا صفریxxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور اعم از چک، سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083008
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431597
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید ـ شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی خانم نغمه زندیه دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره ـ شرکت توسعه گسترش آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای عباس سینائی فر دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای مهدی شریفی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره ـ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای نوید احمدی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره ـ شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای احمدرضا صفری دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. معرفی نماینده حقوقی در سایر شرکت های گروه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیات مدیره. تعهد ظهر نویسی و قبولی. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آن ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به میزان و سود کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده(۳) اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً. احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت در قالب بودجه سالانه مصوب هیات مدیره ۰ تعیین خلاصه و میزان استعلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور۰ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707986
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت توسعه گسترش آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ـ شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159689
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌ های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید بلالی xxxxxxxxx بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آزمایش xxxxxxxxx۸۹ و احمدرضا صفری xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنایع نما الکترونیک پیام xxxxxxxxx۲۵ و مهدی شریفی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت نور پلاست پیام xxxxxxxxx۶۴ و نوید احمدی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران xxxxxxxxx۸۹ تعیین و سایر اعضا در سمتهای خود ابقا گردیدند و محمدرضا ایزدی یار بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید بلالی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا صفری به سمت مدیرعامل و مهدی شریفی و نوید احمدی بسمت اعضا تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته برات قرارداد و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051545
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا ایزدی یار کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای سید مهدی صادق به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور عزتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای سید احمدرضا دست غیب به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فرزاد حافظی بختیاری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد آقاعلی خان بزار کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا صفری به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958291
آگهی تغییرات در شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید مهدی صادق به ک م xxxxxxxxx۱ به جای حمیدرضا رسول اف به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به ش م xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن محمودی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای وحید ازدجی به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به ش م xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمدرضا دست غیب به ک م xxxxxxxxx۳ به جای امیرهوشنگ مجیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد آقاعلیخان بزاز به ک م xxxxxxxxx۱ به جای محمدرسول کلهری به نمایندگی از شرکت صنایع نماالکترونیک پیام به ش م xxxxxxxxx۲۵ و فرزاد حافظی بختیاری به ک م xxxxxxxxx۸ به جای محمدرضا طهماسبی لاریجانی به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435930
آگهی تغییرات در شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید مهدی صادق به ک م xxxxxxxxx۱ به جای حمیدرضا رسول اف به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به ش م xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن محمودی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای وحید ازدجی به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به ش م xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمدرضا دست غیب به ک م xxxxxxxxx۳ به جای امیرهوشنگ مجیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد آقاعلیخان بزاز به ک م xxxxxxxxx۱ به جای محمدرسول کلهری به نمایندگی از شرکت صنایع نماالکترونیک پیام به ش م xxxxxxxxx۲۵ و فرزاد حافظی بختیاری به ک م xxxxxxxxx۸ به جای محمدرضا طهماسبی لاریجانی به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727776
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایشسهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ازوجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرسول کلهری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رسول اف به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ مجیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و محمدرضا طهماسبی لاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۹ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369985
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ازوجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرسول کلهری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رسول اف به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ مجیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و محمدرضا طهماسبی لاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۹ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653501
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583636
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987473
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‎گذاری آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ منصور عزتی به کدملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اسداله امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت نور پلاست پیام بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران بسمت مدیرعامل و هوشنگ بالازاده‎نیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی صنایع نماالکترونیک پیام و احمدرضا صغری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری آزمایش تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11273465
آگهی تغییر محل شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی‌ عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۰ محل شرکت به کیلومتر ۱۲ جاده آبعلی سه راه آزمایش کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124051
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ منصور عزتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و اسداله امینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و احمدرضا صفری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و غلامرضا کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت اعضای هیئت مدیره و در نتیجه منصور عزتی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسداله امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به سمت مدیرعامل که همگی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح پیوست صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11146706
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه ره‌بین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815961
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه ره‌بین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372621
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: نمایندگان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید راشدی به کدملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ اسداله امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ له نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ مجید قنبرپورممقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ احمدرضا صفری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ اسداله امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید قنبرپورممقانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610365
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه‌ ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۶/۸۹ مهدی کوشا به نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام به سمت عضو هیئت‌مدیره و غلامرضا کاظمی به نمایندگی شرکت نور پلاست پیام به سمت عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره سید رسول حسینی‌حجه‌آبادی به نمایندگی شرکت صنایع نما الکتریک پیام به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرج بهروزی‌نوید به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و احمدرضا صفری به نمایندگی شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970069
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌ های صنعتی آزمایش سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11713975
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۵۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام به نمایندگی فرج بهروزی‌نوید و شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به نمایندگی محمدتقی درخشنده و شرکت نور پلاست پیام به نمایندگی سید محسن میرطاهری و شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به نمایندگی غلامحسن محبتی و شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به نمایندگی احمدرضا صفری‌. فرج بهروزی‌نوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدتقی درخشنده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، احمدرضا صفری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11542020
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گسترش صنایع پیام ـ شرکت صنایع نما الکترونیک پیام ـ شرکت نورپلاست پیام ـ شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران ـ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات