شکر

شرکت شکر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100300290 ()
24
افراد
44
آگهی‌ها
6306
شماره ثبت
1337/7/23
تاریخ تأسیس

اشخاص شکر

در این بخش تمامی اشخاصی که در شکر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14465131
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیداند شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۲۹ شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۹۰ شرکت سهامی قند نیشابور ( عام ) xxxxxxxxx۳۸ شرکت پاکسان ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۸۸ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۴۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438947
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفضل جنتی مشکانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پاکسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره . آقای حسین نوری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل . - آقای حسین حکیمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیأت مدیره . - آقای مرتضی آریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیأت مدیره . - آقای حسین روحانی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره . تمامی اوراق بهادار ، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها ، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بجز موارد مشروحه زیررا به مدیرعامل تفویض نمودند : - پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت . - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . - صدور ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . - به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام . - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده . هیأت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274038
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx حسین روحانی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای علی اکبری به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243176
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین روحانی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ جایگزین آقای علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو جدید هیات مدیره تا پایان دوره هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030537
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014994
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مرشدزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حسین نوری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای مرتضی آریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی اکبری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه (اختیارات هیات مدیره) بجز موارد مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799550
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی شاملو با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و حسین نوری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مهرداد برادران نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و حسین مرشدزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره - تهیه پیش بینی بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیات مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیات مدیره - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با نظر هیات مدیره - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوا، جلب ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و سالیانه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799553
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
پیرو شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۷/۰۹/۹۶ اعلام میدارد: آقای مرتضی آریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به جای آقای مهردادبرادران نصیری به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759199
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آریان به کدملی xxxxxxxxx۱ ر به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای آقای مهرداد برادران نصیری بعنوان عضو جدید هیات مدیره تا پایان دوره هیات مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457325
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی شاملو با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسین نوری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد برادران نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره. تهیه پیش بینی بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیأت مدیره انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با نظر هیأت مدیره تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوا، جلب ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و سالیانه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391857
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی اوراق بهادار تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه مکاتبات اداری و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام وی و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336506
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا خاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد برادران نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان عضو هیات مدیره آقای حمید بخشی پور پورمقدم با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حسین مرشدزاده با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت قندنیشابور شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای دانیال فرخ نیا با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و همچنین اخذ تسهیلات از بانک‌ها به جز موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف: تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ب: تصویب ساختارسازمانی. ج: تصویب بودجه سالانه شرکت. د: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ﻫ: ظهرنویسی اوراق تجارتی و: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ز: تصویب صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره ط: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها ل: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده م: به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار. تمامی اوراق بهادار تعهدآورمالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303638
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت توسعه صنایع به شهر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت صادراتی توسعه صنایع به شهر زرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت سهامی عام قند نیشابور با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت پاکسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه به شهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای اصلی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع به شهر تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی به مند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و موسسه حسابرسی هشیار به مند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289074
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد برادران نصیری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191131
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا خاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر xxxxxxxxx۹۰ بجای اصغر دانشیان بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628730
آگهی تغییرات شرکت شكر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰و موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش م xxxxxxxxx۴۶به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186956
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیار (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول) موضوع بند (ز) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037674
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ش.م xxxxxxxxx۲۵ و موسسه حسابرسی همیار حساب ش.م xxxxxxxxx۷۰ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر ش.م xxxxxxxxx۹۰ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ش.م xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سهامی عام قند نیشابور ش.م xxxxxxxxx۳۸ و شرکت پاکسان ش.م xxxxxxxxx۸۸ و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر ش.م xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ش.م xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ش.م xxxxxxxxx۴۳ بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037678
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر دانشیان ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ش.م xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود اژیه ک.م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی ازشرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر ش.م xxxxxxxxx۲۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی آریان ک.م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ازشرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ش.م xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیات مدیره و آقای حسین مرشد زاده ک.م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی ازشرکت قند نیشابور ش.م xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمد علی شاملو ک.م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی ازشرکت پاکسان ش.م xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیات مدیره و آقای سید محمد ابطحی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیات مدیره) را به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچک ها، بروات، سفته ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری در شهرستان شاهرود با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر مالی شرکت آقای رضا احسان با کدملی xxxxxx xxx۰ و یا رئیس کارخانه آقای فرهاد قربانپور با کدملی xxxxxxxxx۳همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره انجام گیرد. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه (اختیارات هیات مدیره) بجز موارد مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض شود: الف ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ب ـ تصویب ساختار سازمانی. ج ـ تصویب بودجة سالانة شرکت. د ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ﻫ ـ ظهرنویسی اوراق تجارتی. و ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ز ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول. ح ـ تصویب صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره. ط ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها. ی ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ک ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ل ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. م ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359261
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حسابهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244633
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صاحبان امضا های مجاز چک های صادره از بانک کشاورزی شعبه کارخانه قند شاهرود به شرح زیر:
امضای آقای مهندس فرهاد قربانپور رئیس کارخانه به اتفاق آقای سعید ورهرام سرپرست حسابداری کارخانه و یا عباس مصیبی سرپرست کشاورزی کارخانه و در صورت عدم حضور رئیس کارخانه در شاهرود با امضای سرپرست حسابداری و سرپرست کشاورزی کارخانه تعین و در هر حال چکهای با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059224
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام به شماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ایرج ندیمی به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به ش م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مرتضی آریان به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت قند نیشابور به ش م xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی حسین مرشدزاده به ش م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکسان به ش م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمود موذن چی به ش م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مسعود اژیه به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد ابطحی به ش م xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از جمله چکها، سفته ها، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل همراه با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و اوراق تجاری در شهرستان شاهرود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا رضا احسان به ش م xxxxxxxxx۷ و یا فرهاد قربانپور به ش م xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000280
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سهامی عام قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946597
آگهی افزایش سرمایه شرکت شکر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۹/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲۸ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۷ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۷سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی های شمارهxxx۵ مورخ۶/۱۰/۹۱ وxxxـ۹۲ـxxx۴ مورخ۲۰/۸/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654688
آگهی افزایش سرمایه شرکت شکر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۴/۵/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲۸ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۷ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۷سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی‌های شمارهxxx۵ مورخ۶/۱۰/۹۱ وxxxـ۹۲ـxxx۴ مورخ۲۰/۸/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940496
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ کلیه چکهای صادره از بانک کشاورزی شعبه کارخانه قند شاهرود با امضای رئیس کارخانه فرهاد قربان پور به اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام به کد ملی xxxxxxxxx۱ یا رئیس چغندرکاری کارخانه علیرضا بخت آور به کد ملی xxxxxxxxx۶ و در صورت عدم حضور رئیس کارخانه در شاهرود با امضای سرپرست حسابداری و رئیس چغندرکاری کارخانه و در هر حال فقط برای چکهای با مبالغ حداکثر xxx/xxx/۴۰ ریال همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11311384
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ کلیه چکهای صادره از بانک کشاورزی شعبه کارخانه قند شاهرود با امضای رئیس کارخانه فرهاد قربان‌پور به اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام به کد ملی xxxxxxxxx۱ یا رئیس چغندرکاری کارخانه علیرضا بخت‌آور به کد ملی xxxxxxxxx۶ و در صورت عدم حضور رئیس کارخانه در شاهرود با امضای سرپرست حسابداری و رئیس چغندرکاری کارخانه و در هر حال فقط برای چکهای با مبالغ حداکثر xxx/xxx/۴۰ ریال همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849453
آگهی تصمیمات شرکت شکرسهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
شمارهxxxxxx/۹۱ ۱۳/۹/xxx۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ جایگزین غلامعلی بصائری به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. بقیه اعضا برای بقیه مدت تصدی در سمتهای خود ابقاء شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711682
آگهی تصمیمات شرکت شکرسهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ جایگزین غلامعلی بصائری به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید. بقیه اعضا برای بقیه مدت تصدی در سمتهای خود ابقاء شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746568
آگهی تصمیمات شرکت شکرسهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۴/۵/۹۱ اساسنامه جدیدی مشخص به ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921702
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۴/۵/۹۱ اساسنامه جدیدی مشخص به ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574724
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام بشماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ محمود موذن چی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای داودخان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397129
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام بشماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ محمود موذن چی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای داودخان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474475

آگهی تصمیمات شرکت شکر
سهامی عام به شماره ثبتxxx۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11863392
آگهی تصمیمات شرکت شکرسهامی عام ‌به شماره ثبت۶۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 424366

آگهی تغییرمحل شرکت شکر
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxx۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۹/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ شهید احمد قصیر ـ خ۱۷ ـ پ۲ ـ ط۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700237
آگهی تغییرمحل شرکت شکر سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۸/۹/۹۰ محل شرکت به تهران‌ـ خ شهید احمد قصیر‌ـ خ۱۷‌ـ پ۲‌ـ ط۲‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۴ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794714
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ ایرج ندیمی به کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا فتاحی کسیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین مرشد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و داود خان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و سید محمد ابطحی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و اوراق تجاری در شهرستان شاهرود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرمالی شرکت یا رئیس کارخانه همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156326
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۰ غلامعلی بصائری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و سایر اعضای هیئت مدیره نیز در سمتهای خود برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11910106
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۳۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرق‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت بهپخش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت قند نیشابور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761458
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره۶۳۰۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10410050
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ حمیدرضا آصفی به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی شاملو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد ابطحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شادمان فتحی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر و داود خان محمدی به نمایندگی از شرکت به پخش به سمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته‌ها و اوراق تجارتی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری در شهرستان شاهرود با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرمالی شرکت و یا رئیس کارخانه و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007507
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنایع بهشهر ـ شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ـ شرکت به‌پخش به عنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاریملی ایران ـ شرکت سرمایه‌گذاری کنز همدانیان به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526906
آگهی اصلاحی در شرکت شکر سهامی‌عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
پیرو آگهی شماره xxx۸۵/ت۳۲ مورخ ۸/۱۲/۸۸ نوع شرکت نوع سهامی‌عام و نام موسسه حسابرسی بهمند صحیح است و بدینوسیله اصلاح شد صحیح است.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات