پرسی ایران گاز

شرکت پرسی ایران گاز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100294153 ()
29
افراد
40
آگهی‌ها
6099
شماره ثبت
1337/2/28
تاریخ تأسیس

اشخاص پرسی ایران گاز

در این بخش تمامی اشخاصی که در پرسی ایران گاز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی نظاری
علی نظاری
بازرس علی‌البدل از 1390/3/1
علی آقابابای
علی آقابابای
از 1391/9/25
عبدالرحیم بهاروند
عبدالرحیم بهاروند
از 1391/9/25
حمید باقری
حمید باقری
از 1391/9/25
حبیب اله فیضی
حبیب اله فیضی
از 1391/9/25
محمد حسین نادری
محمد حسین نادری
از 1392/1/31
مجید شکوری گرکانی
مجید شکوری گرکانی
از 1392/1/31
مسلم سماواتی
مسلم سماواتی
از 1392/1/31
حسینعلی کریمی فیروزجائی
حسینعلی کریمی فیروزجائی
عضو هییت مدیره از 1392/3/19
سید جمال علی الحسینی
سید جمال علی الحسینی
از 1392/3/19
سید احمد لطفی آشتیانی
سید احمد لطفی آشتیانی
از 1392/3/19
مهدی بیرجندی
مهدی بیرجندی
بازرس علی‌البدل از 1392/3/22
حمید رضا حدادی
حمید رضا حدادی
از 1392/11/1
ابوالفضل نادری
ابوالفضل نادری
رییس هییت مدیره از 1392/11/1
جعفر علی نوروزی
جعفر علی نوروزی
عضو هییت مدیره از 1393/4/17
علی مکوندی
علی مکوندی
از 1389/8/3
سید احمد موسوی
سید احمد موسوی
بازرس علی‌البدل از 1390/11/19
محمدصاق شرفی
محمدصاق شرفی
از 1389/3/26
مصطفی کشکولی
مصطفی کشکولی
رییس هییت مدیره از 1394/12/25
عیسی اسحاقی
عیسی اسحاقی
عضو هییت مدیره از 1394/12/25
رحمت اله علی رحیمی
رحمت اله علی رحیمی
از 1394/12/25
محمد ولی علا الدینی
محمد ولی علا الدینی
رییس هییت مدیره از 1395/9/7
سعید سمیعی
سعید سمیعی
عضو هییت مدیره از 1395/9/7
معصومه مهدوی
معصومه مهدوی
عضو هییت مدیره از 1395/9/7
عبدالرضا صادقی حسن آبادی
عبدالرضا صادقی حسن آبادی
از 1395/11/30
محمد امین رئیسی
محمد امین رئیسی
از 1397/8/10
حسین اسمعیلی
حسین اسمعیلی
رییس هییت مدیره از 1397/8/10
سید هاشم غلامی امیر سالاری
سید هاشم غلامی امیر سالاری
نایب رییس هییت مدیره از 1397/8/10
غلام‌رضا احمدی
غلام‌رضا احمدی
نایب رییس هییت مدیره از 1397/12/27

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811419
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب رسید موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14570544
آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع ایرانیان منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۰۶۷۱ - شماره ثبت ۲۹۷۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۷/۱/xxx۸ تحت شماره xxx۷۱ به این واحد ثبتی ارائه گردید ، تغییرات زیر صورت یافت : مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند : شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای حسین اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضوء غیر موظف هیئت مدیره ، شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای غلامرضا احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضوء موظف هیئت مدیره ، شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمد امین رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوء موظف هیئت مدیره و آقای غلامرضا احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند . کلیه مکاتبات و اسنادواوراق واسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بهادار و بانکی ، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و مسئول مالی شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مسئول امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14561041
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ - شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ - شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333178
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313484
آگهی تصمیمات شرکت پخش گاز مایع ایرانیان منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۰۶۷۱ - شماره ثبت ۲۹۷۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۷/۰۸/۱۰ شرکت مذکور که در تاریخxxx۷/۰۸/۲۳ تحت شماره xxx۴ به این واحد ثبتی ارائه گردید، تصمیمات زیر صورت یافت: ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند: شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای حسین اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضوء غیر موظف هیئت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای سید هاشم غلامی امیر سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضوء موظف هیئت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمد امین رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوء موظف هیئت مدیره، آقای سید هاشم غلامی امیر سالاری به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند.کلیه مکاتبات و اسنادواوراق واسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بهادار و بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (آقای فرهاد بهره ور) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مسئول امور مالی شرکت (آقای فرهاد بهره ور) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864590
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389355
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدولی علاءالدینی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره خانم معصومه مهدوی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید سمیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عبدالرضا صادقی حسن آبادی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358675
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود به شرح ذیل و مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و پیمانکاران و مشاورین، تعیین پاداش و انعام و ترفیع و تنبیه ایشان، معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298306
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدولی علاءالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای سعید سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله علیرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و جایگزین نمایندگان قبلی گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115155
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847478
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمتی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و پیمانکاران و مشاورین، تعیین پاداش و انعام و ترفیع و تنبیه ایشان، معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. - رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767974
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کشکولی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای جعفرعلی نوروزی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عیسی اسحاقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای رحمت اله علیرحیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت (خانم معصومه مهدوی) در محدوده اختیاراتی که هیأت مدیره تعیین خواهد_نمود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهرشرکت معتبر خواهند_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431897
آگهی تغییرات شرکت پرسي ايران گاز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352066
آگهی تغییرات شرکت پرسي ايران گاز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352943
آگهی تغییرات شرکت پرسي ايران گاز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل نادری ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای جعفر علی نوروزی ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عباس کاظم پورش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سیداحمد لطفی آشتیانی ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیأت مدیره با مُهر شرکت معتبر میباشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفرداً ممهور به مُهرِ شرکت معتبر میباشند. هیأت مدیره در اجرای ماده xxx قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۴۰ اساسنامه تصمیم گیری نموده ومدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374614
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش ش م xxxxxxxxx۳۸بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز ش م xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123999
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۰۹۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد _. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ش ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی ش ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599620
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل نادری کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ آقای حمیدرضا حدادی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای جعفر علی نوروزی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵آقای عباس کاظم پورکدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری آقای سید احمد لطفی آشتیانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ تا مورخ ۳/ ۷/ xxx۳انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و اسنادتعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره با مُهر شرکت معتبر میباشند.اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا"ممهوربه مُهرِ شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425639
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابوالفضل نادری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و حمیدرضا حدادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و جعفرعلی نوروزی به کدملیxxx ـ xxxxxx ـ۵ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و حمید باقری به کدملی xxxـxxxxxx ـ ۴ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و سید احمد لطفی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا ممهور به مهر شرکت معتبر میباشند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376919
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۶۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابوالفضل نادری کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به جای آقای حسینعلی کریمی فیروزجاییxxxxxxxxx۱
آقای حمیدرضا حدادی کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به جای آقای سید جمال علی الحسینیxxxxxxxxx۲
آقای علی آقابابائی کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵
آقای حمید باقری کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری
آقای سید احمد لطفی آشتیانی کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفرداً ممهور به مهر شرکت معتبر میباشند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362738
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137531
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۳/xxx۲ که در تاریخ۵/۴/xxx۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل تعیین گردیدند:
علی آقابابایی به شماره ملیxxxxxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲.
سید احمد لطفی آشتیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بجای حبیب اله فیضی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱.
سید جمال علی الحسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بجای عبدالرحیم بهاروند بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰.
حسینعلی کریمی فیروزجایی کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱.
حمید باقری کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری.
حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد. اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل منفرداً ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086507
آگهی افزایش سرمایه شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۰/۸/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده که از طریق سود تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045545
آگهی تصمیمات شرکت پرس سیلندر سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۱/۹۲ آقای رحمت اله ابوالفتحی کد ملی ۱ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ طی حکم شماره xxxxxx مورخه ۶/۱۲/۹۱ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین نادری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ طی حکم شماره xxx۹۵ مورخه ۳۱/۱/۹۲ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید شکوری گرکانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ طبق حکم شماره xxxxxx مورخه ۶/۱۲/۹۱ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای مسلم سماواتی کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940545
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی قرار ذیل علی آقابابائی به ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۱۲ عبدالرحیم بهاروند به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ حسینعلی کریمی فیروزجائی به ش م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نفت ایرانول به ش م xxxxxxxxx۱۱ حبیب اله فیضی به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۴۱ حمید باقری به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب گردیدند. علی آقابابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرحیم بهاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید باقری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940590
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت نفت پاسارگاد به ش مxxxxxxxxx۴۱ شرکت نفت ایرانول به ش م xxxxxxxxx۱۱ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814892
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت نفت پاسارگاد به ش مxxxxxxxxx۴۱ شرکت نفت ایرانول به ش‌م xxxxxxxxx۱۱ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337899
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی قرار ذیل علی آقابابائی به ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۱۲ عبدالرحیم بهاروند به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ حسینعلی کریمی فیروزجائی به ش م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نفت ایرانول به ش م xxxxxxxxx۱۱ حبیب اله فیضی به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۴۱ حمید باقری به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب گردیدند. علی آقابابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرحیم بهاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید باقری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930819
آگهی تصمیمات شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۶/۷/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت باقیمانده بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۷/۹۱ آقای حمید رضا شریفی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxxxxx مورخه ۲۵/۲/۹۰ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای مجید شکوری گرکانی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) طی حکم شماره xxxxxx مورخه ۲۴/۷/۹۱ بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم سماواتی به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) طی حکم شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۷/۹۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای محمد حسین نادری (خارج از اعضاء و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی خود انتخاب گردید. و کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783542
آگهی تصمیمات شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۶/۷/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت باقیمانده بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۷/۹۱ آقای حمید رضا شریفی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxxxxx مورخه ۲۵/۲/۹۰ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای مجید شکوری گرکانی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) طی حکم شماره xxxxxx مورخه ۲۴/۷/۹۱ بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم سماواتی به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) طی حکم شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۷/۹۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای محمد حسین نادری (خارج از اعضاء و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی خود انتخاب گردید. و کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887069
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات ملی کوشامنش به شماره م xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778584
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات ملی کوشامنش به شماره م xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373401
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453963

آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۶/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و علی نظاری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577905
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت نفت پارساگاد سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت نفت ایرانول سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و صندوق بازنشستگی کشوری ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۸/۸۹ علی آقابابائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین بسمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حمید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عبدالرحیم بهاروند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین بسمت نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره و علی مکوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد و حسنیعلی کریمی‌فیروزجائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018135
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بسمت بازرس اصلی و علی نظاری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415338
آگهی تغییرات در شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱) آقای عبدالرحیم بهاروند به جای آقای حمیدرضا شریفی به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و آقای محمود حسنی اردستانی به جای آقای محمد صادق شرفی به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز بام البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمانی نماینده شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای محمدصادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره سهامداران برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11442160
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ اساسنامه جدیدی در ۶۴ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11911989
آگهی تغییر پلاک شرکت پرسی ایران گاز به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به موجب نامه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۹/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۵ به پ ۹ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949613
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات