تولیدی پلاستیک شاهین

شرکت تولیدی پلاستیک شاهین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100293298 ()
7
افراد
16
آگهی‌ها
6071
شماره ثبت
1337/2/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14782505
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. علیرضا شریفی ساری با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ عبدالمجید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ احمد سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت کفش کامل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت ساتر کفش کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14782517
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شریفی ساری با کدملی xxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیات مدیره ـ عبدالمجید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ احمد سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کفش کامل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی سیف اله الماسی بهکدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره ـ شرکت ساتر کفش کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی رحیم عابدی با کدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ـ سیف اله الماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184102
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685762
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شریفی ساری باکدملی xxxxxx۲۷ به سمت رییس هیات مدیره عبدالمجید سعیدی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره احمدسعیدی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیات مدیره شرکت کفش کامل باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بانمایندگی سیف الله الماسی باکدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره شرکت ساترکفش کار باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بانمایندگی رحیم عابدی باکدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیات مدیره سیف الله الماسی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد تعهدآور باامضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره ومهرشرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره ومهرشرکت ومکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596167
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا شریفی ساری کدملی xxxxxxxxx۷ عبدالمجید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۱ احمد سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت کفش کامل شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ وشرکت ساتر کفش کار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر ش م xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش ش م xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094704
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را بشرح زیر تعیین و تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی , موسسات عمومی , مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی , شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور , ظهرنویسی , قبولی , پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد , تغییر , تبدیل , فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع , نام یا علائم تجاری و صنعتی , کپی رایت , سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند , مدرک , وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها , شرکت‌ها و موسسات رسمی. رهن گذرادن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده , در هر یک از دادگاه‌ها , دادسراها , مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , از طرف شرکت دفاع از شرکت , در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام , از جمله حضور در جلسات , اعتراض به رای , درخواست تجدید نظر , فرجام , واخواهی و اعاده دادرسی , مصالحه و سازش , استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل , حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) , اجرای حکم نهایی و قعطی داور , درخواست صدور برگ ارجایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها , تعیین مصدق و کارشناس , انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر , اقرار در ماهیت دعوا , جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث , دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث , قبول یا رد سوگند , تامین خواسته , تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991531
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره xxx۶/xxx مورخ ۲۲/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آگاه نگر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان وبازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی کوشامنش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند.. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12441402
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شریفی ساری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کفش کامل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی سیف اله الماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و شرکت ساتر کفش کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی رحیم عابدی با کدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره و سیف اله الماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12441444
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. علیرضا شریفی ساری با کدملی xxxxxxxxx۷ و عبدالمجید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمدسعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کفش کامل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت ساتر کفش کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506019
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین سهامی‌عام شماره ثبت ۶۰۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا شریفی ساری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبد المجید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای سید ناصر رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای سیف اله الماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت سا تر کفش کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی رحیم عابدی ش.م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506067
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین سهامی‌عام شماره ثبت ۶۰۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/xxx۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردیدند:
آقای علیرضا شریفی ساری با کدملی xxxxxxxxx۷
آقای عبد المجید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱
آقای سید ناصر رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۰
آقای سیف الله الماسی با کدملی xxxxxxxxx۱
شرکت ساتر کفش کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939411
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به ش.مxxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش.مxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علیرضا شریفی ساری به کدملیxxxxxxxxx۷ و عبدالمجید سعیدی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی لشکری به کدملیxxxxxxxxx۷ و سید ناصر رحمتی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و سیف اله الماسی به کدملیxxxxxxxxx۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۶/۹۱ علیرضا شریفی ساری بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیف اله الماسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746928
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به ش.مxxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش.مxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علیرضا شریفی‌ساری به کدملیxxxxxxxxx۷ و عبدالمجید سعیدی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی لشکری به کدملیxxxxxxxxx۷ و سید ناصر رحمتی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و سیف‌اله الماسی به کدملیxxxxxxxxx۱ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۶/۹۱ علیرضا شریفی‌ساری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید سعیدی‌نژاد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیف‌اله الماسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698125
آگهی تغییر پلاک شرکت تولیدی پلاستیک شاهینسهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به موجب نامه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280212
آگهی تغییر پلاک شرکت تولیدی پلاستیک شاهین سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
به موجب نامه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11657075
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به سمت بازرس اصلی و ابوالقاسم مرآتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات