کارخانه چینی ایران

شرکت کارخانه چینی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100288420 ()
19
افراد
35
آگهی‌ها
5904
شماره ثبت
1336/10/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14780827
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. آقایان علیرضا افاضل به کدملی xxxxxxxxx۶ و جوادنصیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم صیقلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14780837
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هئیت تصفیه دوره مالی ۸ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174238
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی تصفیه و عملکرد منتهی به ۲۱/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای یکسال مالی انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116791
آگهی دعوت بستانکاران شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ نوبت سوم
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۶ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید متعاقبا عینا در روزنامه رسمی بشماره xxx۶۷ مورخه ۲۱/۱۲/xxx۶ و روزنامه اطلاعات بشماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۱۲/xxx۶ نشر آگهی گردید. لذا مستندا به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصا یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبر جهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ (شرکت چینی ایران) مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند. پ xxxxxx۷ ۳ ۳ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) مدیران تصفیه ۱. فرهاد همتی ۲. مجتبی دست باز ۳. رضا آقا محمدی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116817
آگهی دعوت بستانکاران شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ نوبت سوم
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۶ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید متعاقبا عینا در روزنامه رسمی بشماره xxx۶۷ مورخه ۲۱/۱۲/xxx۶ و روزنامه اطلاعات بشماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۱۲/xxx۶ نشر آگهی گردید. لذا مستندا به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصا یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبر جهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ (شرکت چینی ایران) مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند. پ xxxxxx۷ ۳ ۳ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) مدیران تصفیه ۱. فرهاد همتی ۲. مجتبی دست باز ۳. رضا آقا محمدی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073661
آگهی دعوت بستانکاران شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ نوبت دوم
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۶ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید متعاقبا عینا در روزنامه رسمی بشماره xxx۶۷ مورخه ۲۱/۱۲/xxx۶ و روزنامه اطلاعات بشماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۱۲/xxx۶ نشر آگهی گردید. لذا مستندا به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصا یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبر جهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ (شرکت چینی ایران) مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند. پ xxxxxx۷ ۲ ۳ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) مدیران تصفیه ۱. فرهاد همتی ۲. مجتبی دست باز ۳. رضا آقا محمدی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073695
آگهی دعوت بستانکاران شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ نوبت دوم
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۶ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید متعاقبا عینا در روزنامه رسمی بشماره xxx۶۷ مورخه ۲۱/۱۲/xxx۶ و روزنامه اطلاعات بشماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۱۲/xxx۶ نشر آگهی گردید. لذا مستندا به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصا یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبر جهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ (شرکت چینی ایران) مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند. پ xxxxxx۷ ۲ ۳ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) مدیران تصفیه ۱. فرهاد همتی ۲. مجتبی دست باز ۳. رضا آقا محمدی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025026
آگهی دعوت بستانکاران شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ نوبت اول
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۶ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید متعاقبا عینا در روزنامه رسمی بشماره xxx۶۷ مورخه ۲۱/۱۲/xxx۶ و روزنامه اطلاعات بشماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۱۲/xxx۶ نشر آگهی گردید. لذا مستندا به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصا یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبر جهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ (شرکت چینی ایران) مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند. پ xxxxxx۷ ۱ ۳ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) مدیران تصفیه ۱. فرهاد همتی ۲. مجتبی دست باز ۳. رضا آقا محمدی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025066
آگهی دعوت بستانکاران شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ نوبت اول
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۶ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید متعاقبا عینا در روزنامه رسمی بشماره xxx۶۷ مورخه ۲۱/۱۲/xxx۶ و روزنامه اطلاعات بشماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۱۲/xxx۶ نشر آگهی گردید. لذا مستندا به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصا یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبر جهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ (شرکت چینی ایران) مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند. پ xxxxxx۷ ۱ ۳ شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام در حال تصفیه) مدیران تصفیه ۱. فرهاد همتی ۲. مجتبی دست باز ۳. رضا آقا محمدی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991302
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد همتی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر اجرایی تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها و بروات با امضاء متفق مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای فرهاد همتی ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912081
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان فرهاد همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، رضا آقا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مجتبی دست بازبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردیدندو نشانی مدیران تصفیه و محل تصفیه شرکت کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص تهران، کرج پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ (شرکت چینی ایران) تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844797
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966670
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768765
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حاصل طلب با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و مجید عسکریان با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدجوادکیا با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی وسرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و رضا آقا محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ و رضا کریمی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxxxxx. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تنظیم ایین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه ساختار سازمانی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. جذب مدیران و نیروهای متخصص و مورد نیاز شرکت، فسخ قرارداد و عدم همکاری، تعیین حقوق و مزایای آنان، پرداخت وام، پاداش و اعزام به مأموریت‌های داخل و خارج از کشور. تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع ازهر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و صورتهای مالی شش ماهه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. اعطای نمایندگی و یا لغو نمایندگی فروش و انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص فروش محصولات شرکت، خرید مواد اولیه، لوازم و قطعات یدکی و امور جاری شرکت و فروش هر گونه دارایی ثابت (مشهود و نامشهود) در چهارچوب ایین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688134
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای رضا کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای رضا آقا محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12497233
آگهی تغییرات شرکت كارخانه چيني ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا نوری به کدملی به عنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و آقای محمدرضا حاصلی به کدملی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای حسین سرپولکی به عنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxx۷ آقای سیدحمیدرضا نوری به عنوان مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxx۳ آقای محمدرضا حاصلی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ آقای مجید عسکریان به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ آقای سیدجواد کیا به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تنظیم ایین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه ساختار سازمانی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. جذب مدیران و نیروهای متخصص و مورد نیاز شرکت، فسخ قرارداد و عدم همکاری، تعیین حقوق و مزایای آنان، پرداخت وام، پاداش و اعزام به مأموریت های داخل و خارج از کشور. تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع ازهر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و صورتهای مالی شش ماهه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. اعطای نمایندگی و یا لغو نمایندگی فروش و انعقاد هرگونه قرارداد در خصوص فروش محصولات شرکت، خرید مواد اولیه، لوازم و قطعات یدکی و امور جاری شرکت و فروش هر گونه دارایی ثابت (مشهود و نامشهود) در چهارچوب ایین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363104
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۹۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۳مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه مxxxxxxxxx۳۱به عنوان بازرس قانونی شرکت برای ۱ سال مالی تعیین گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705384
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سرپولکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸بنمایندگی آقای بهمن امیری علی اصغر زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای مهرداد احمدی به کد ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مجید عسکریان به کد ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آقای سید جواد کیا به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. • تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • تهیه ساختار سازمانی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • جذب مدیران و نیروهای متخصص و مورد نیاز شرکت، فسخ قرارداد و عدم همکاری، تعیین حقوق و مزایای آنان، پرداخت وام، پاداش و اعزام به مأموریت های داخل و خارج از کشور. • تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب. • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. • اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع ازهر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و صورتهای مالی شش ماهه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • اعطای نمایندگی و یا لغو نمایندگی فروش و انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص فروش محصولات شرکت، خرید مواد اولیه، لوازم و قطعات یدکی و امور جاری شرکت در چهارچوب آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656746
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت گسترش پایا صنعت سینابه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ حسین سرپولکی به کد ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439202
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین سرپولکی به عنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی به شمارهxxxxxxxxx۷
آقای رضا معمارطلوعی به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی به شمارهxxxxxxxxx۲
آقای منوچهر اکبری ترکمانی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شمارهxxxxxxxxx۷
آقای بهزاد مشعلی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شمارهxxxxxxxxx۷
آقای ایمان سلامتی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شمارهxxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
هیئت مدیره حدود اختیارات خود به شرح مندرج در بندهای۱۷, ۱۵, ۱۳, ۱۲, ۷, ۶, ۴, ۳, ۱ و۱۸ ماده۳۷ اساسنامه و صورتجلسه مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک سفته برات و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218669
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس شرکت برای سال مالی ۹۲ تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218692
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا معمارطلوعی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به جای رضا مرادخانی باکدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896621
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر اکبریترکمانی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۵۸ ایمان سلامتی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ بهزاد مشعلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ رضا مرادخانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری سینا به ک م xxxxxxxxx۱۷ حسین سرپولکی به ک م xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند حسین سرپولکی به سمت رئیس هیئتمدیره و منوچهر اکبریترکمانی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب دو نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12029799
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر اکبریترکمانی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۵۸ ایمان سلامتی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ بهزاد مشعلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ رضا مرادخانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری سینا به ک م xxxxxxxxx۱۷ حسین سرپولکی به ک م xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند حسین سرپولکی به سمت رئیس هیئتمدیره و منوچهر اکبریترکمانی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب دو نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677920
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و حسین سرپولکی به کد ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944048
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و حسین سرپولکی به کد ملی xxxxxxxxx۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11989206
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۹۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۹/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743361
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780713
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726285
آگهی تغییرات در شرکت چینی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رضا مزدور نوری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بجای مصطفی حسین بیان به عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ در هیئت مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11681289
آگهی تغییر محل شرکت چینی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۵/۸۹ محل شرکت به تهران‌ کیلومتر۱۳ جاده مخصوص کرج پxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029276
آگهی تصمیمات در شرکت چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ به موجب احاکم صادره عباس خلیلی بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یحیی مالمیرچگینی به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا بهزاد مشعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران مصطفی حسینی بیان بنمایندگی از شرگت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. علیرضا متمنی بسمت رئیس هیات مدیره و عباس خلیلی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند. اختیارات بندهای ۲ ۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۷ از ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضاءی مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568099
آگهی اصلاحی شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۵۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۷۴/ت۳۲ مورخ ۷/۶/۸۹ عنوان صورتجلسه مورخ ۱۱/۲/۸۹ مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655475
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10665464
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا ـ شرکت گسترش پایا صنعت سینا ـ علیرضا موتمنی ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بعنوان اعضای اصلی و رضا آقامحمدی بعنوان عضو علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات