کارخانجات تولیدی تهران

شرکت کارخانجات تولیدی تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100285865 ()
27
افراد
32
آگهی‌ها
5816
شماره ثبت
1336/8/13
تاریخ تأسیس

اشخاص کارخانجات تولیدی تهران

در این بخش تمامی اشخاصی که در کارخانجات تولیدی تهران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حسن رضوی
حسن رضوی
بازرس علی‌البدل از 1391/4/14
علی‌رضا عطوفی
علی‌رضا عطوفی
بازرس علی‌البدل از 1391/11/9
عباس اسمعیل زاده پاکدامن
عباس اسمعیل زاده پاکدامن
بازرس اصلی از 1392/3/26
به جای محمود داوطلب
به جای محمود داوطلب
از 1392/11/23
مسعود رجبی پسیخانی
مسعود رجبی پسیخانی
از 1392/11/23
مجتبی حسنی جم
مجتبی حسنی جم
نایب رییس هییت مدیره از 1392/11/23
مجید مجیدی
مجید مجیدی
از 1392/11/23
کاظم امانی قدیم
کاظم امانی قدیم
نایب رییس هییت مدیره از 1393/4/15
سید مجید رضوی
سید مجید رضوی
عضو هییت مدیره از 1393/4/15
حسن نونژاد
حسن نونژاد
از 1390/3/23
حسین شیخ سفلی
حسین شیخ سفلی
بازرس علی‌البدل از 1390/3/10
رحیم افتخار
رحیم افتخار
از 1390/2/24
جلال غفار ی قدیر
جلال غفار ی قدیر
از 1390/2/24
احمد اسداللهی فرد
احمد اسداللهی فرد
از 1390/2/24
مجید هاتف وحید
مجید هاتف وحید
از 1390/2/24
عباس ابراهیمی
عباس ابراهیمی
از 1393/9/8
سیدمحمد موسوی بیوکی
سیدمحمد موسوی بیوکی
از 1394/5/27
سیدحسام الدین عبادی
سیدحسام الدین عبادی
از 1394/5/27
سید جعفر هاشمی
سید جعفر هاشمی
از 1394/5/27
محسن حسینعلی
محسن حسینعلی
از 1394/5/27
اسماعیل جامی
اسماعیل جامی
عضو هییت مدیره از 1395/12/21
فریبرز قریب
فریبرز قریب
رییس هییت مدیره از 1395/12/21
محمد مهدی ازندریانی
محمد مهدی ازندریانی
عضو هییت مدیره از 1395/12/21
محسن تاجیک قلعه
محسن تاجیک قلعه
عضو هییت مدیره از 1396/12/27
علی پرتوی
علی پرتوی
رییس هییت مدیره از 1396/12/27
سید حسن صالحیان
سید حسن صالحیان
از 1397/12/11
بهاره عابد
بهاره عابد
عضو هییت مدیره از 1397/12/11

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14744251
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس محل شرکت از: تهران، کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) جنب شرکت ایران خودرو به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله والفجر، خیابان ۲۰ متری گلستان، خیابان ۲۰ متری زرتشتیان، پلاک ـ ۱۱، طبقه اول، واحد ۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653143
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535795
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محمد مهری ازندریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سید حسن صالحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و خانم بهاره عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است هیات مدیره حدود اختیارات خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمودند مدیرعامل مجری مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره می‌باشد . به علاوه هیأت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت به جز ردیف‌های ۲ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۸ و ۲۲ را به مدیر عامل تفویض گردید . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535823
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت گسترش تجارت پارس سبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت صبا انرژی جهان گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137091
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۹ ماده، ۱۶ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126594
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود داوطلب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی پرتوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای محسن تاجیک قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد مهری ازندریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای اسماعیل جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: مدیرعامل مجری مصوبات و تصمیمات هیات مدیره می باشد، به علاوه هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت به جز ردیف های۲، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳ ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۲ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126603
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020151
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پرتوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود داوطلب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن تاجیک قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهری ازندریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری واداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت به جز ردیف‌های ۲۲، ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹، ۲ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572069
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ و اعلام تنفس مورخ ۳۰/۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411346
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریبرز قریب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمود داوطلب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و سید محمد موسوی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد مهری ازندریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره و اسماعیل جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، در غیاب رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره می‌باشد، به علاوه هیأت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به جز ردیفهای ۲، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299619
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه به اول دی ماه تا پایان آذر ماه سال بعد تغییر یافت و ماده ۶۶ اساسنامه بدینوسیله اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331963
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعن وان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789890
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۳ و مجوز شماره xxx , xxx مورخ ۲۸/۷/۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxxxxx۶۲ مورخ ۴/۱۲/۹۴ بانک کارآفرین شعبه جاده مخصوص کرج و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۷/xxx۲ مورخ ۲۹/۱/۹۴ بانک کارآفرین شعبه جاده مخصوص کرج پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625015
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای سید محمد موسوی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردید. - عضویت و سمت بقیه اعضاء هیأت مدیره با استناد مواد xxx و xxx قانون تجارت همچنان به قوت خود باقی است. - حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588033
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466938
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن حسینعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای کاظم امانی قدیم و آقای سید جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بجای آقای مسعود رجبی پسیخانی و آقای سید حسام الدین عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بجای آقای سید مجید رضوی و آقای محمود داوطلب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را درماده ۵۰ اساسنامه به جزء ردیف های ۲، ۱۰، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ به مدیرعامل تفویض نمود. هیئت مدیره موضوع ردیفهای ۴ و ۹ را با توجه به آئین نامه های مصوب به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390214
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12066129
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای مجید مجیدی به ک.م xxxxxxxxx۳ تعیین گردید. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را درماده ۵۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415928
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کیلومتر ۵/۱۳ جاده مخصوص کرج بین کارخانه چینی ایران(کاشی ایرانا)و شرکت ایران خودرو به ک.پ xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675676
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود داوطلب بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کاظم امانی قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای مسعود رجبی پسیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید مجید رضوی و به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری باامضاء مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672862
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376922
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت۵۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود داوطلب به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو موظف منصوب گردید.
آقای مسعود رجبی پسیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره منصوب گردید.
آقای مجید مجیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید.
آقای مجتبی حسنی جم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید.
آقای رحیم افتخار به شماره ملی۳ـ xxxxxxـ xxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده۵۶ اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179199
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986273
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به ک م xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883413
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۸/۸/۹۱ شناسه ملی شرکت کارخانجات تولیدی تهران xxxxxxxxx۶۵ و شناسه ملی صندوق بازنشستگی کشوری xxxxxxxxx۳۱ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832755
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۸/۸/۹۱ شناسه ملی شرکت کارخانجات تولیدی تهران xxxxxxxxx۶۵ و شناسه ملی صندوق بازنشستگی کشوری xxxxxxxxx۳۱ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758050
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهرانسهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اعداد آراء به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسن رضوی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۱ شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به ش م xxxxxxxxx۸۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به ش م xxxxxxxxx۶۱ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11274455
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اعداد آراء به ش‌م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسن رضوی به ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به ش‌م xxxxxxxxx۳۱ شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز به ش‌م xxxxxxxxx۸۷ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به ش‌م xxxxxxxxx۶۱ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش‌م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش‌م xxxxxxxxx۳۷

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633749
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۲/ت۳۲ مورخ ۲۳/۳/۹۰ مربوطه به شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اعلام می‌دارد شماره کد ملی حسن نونژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808078
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام ثبت شده به شماره۵۸۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ‌سفلی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831339
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام ثبت شده به شماره۵۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: احمد اسداللهی‌فرد به کد ملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و گمرکی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جلال غفار‌ی‌قدیر به کد ملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رحیم افتخار به کد ملیxxxxxxxxx۳ بمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن نونژاد به کد ملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مجید هاتف‌وحید به کد ملیxxxxxxxxx۵ بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399099
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویبت مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات رهبین به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ صندوق بازنشستگی کشوری ۲ شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز ۳ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۴ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات