پشمبافی جهان

شرکت پشمبافی جهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100285680
18
افراد
27
آگهی‌ها
5810
شماره ثبت
1336/8/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14654742
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351921
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ادب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای ایوب بادپا بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن تقی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و آقای خسرو مصطفائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت نفت و گاز کوثر بشماره شناسه ملی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحسن اندرزگو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح بند۴۹ اساسنامه با رعایت قوانین و الزامات قانونی به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205153
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823531
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید خان دائی قمصری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایوب بادپا بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین ادب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خسرو مصطفائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت نفت و گاز کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحسن اندرزگو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805689
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر ش. م xxxxxxxxx۶۹ شرکت نفت وگازکوثر (سهامی خاص) ش. م xxxxxxxxx۹۷ شرکت خدمات بازرگانی تخفه (سهامی خاص) ش. م xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نمادکوثر (سهامی عام) ش. م xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا (سهامی عام) ش. م xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614035
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت منتصران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983723
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود شارعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید خان دایی قمصری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی فرید افشین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای عبداله پری زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت منتصران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عزت الله شهادت بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تعیین و انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889854
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفیدراهبربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533394
آگهی تغییرات شرکت پشمبافي جهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود شارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458900
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی پلاک ۱ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352375
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد ایرانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت منتصران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حمید خان دائی قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عزت الله شهادت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای بهروز شهمیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق ماده ۴۹ اساسنامه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150564
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفیدراهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرارذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر ش.م xxxxxxxxx۶۹ و موسسه مالی و حسابداری کوثر محاسب ش.م xxxxxxxxx۲۳ و شرکت منتصران ش.م xxxxxxxxx۵۹ و شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا ش.م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه ش.م xxxxxxxxx۶۵ .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150568
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدایرانشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزت ا... شهادت بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت منتصران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعودشریعتی ورنوسفادرانی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق والکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پذیره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و آقای بهروزشهمیرزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی مؤسسه کوثر محاسب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسنادتعهدآورازقبیل چک وسفته وغیره باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت ومکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083200
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود شریعتی ورنوسفادرانی به جاای آقای قاسم اسمعیل کاشی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق والکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و آقای عزت ا... شهادت بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای محمد حسین ادب بنمایندگی ازطرف شرکت منتصران بشماره شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768415
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز شهمیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا پذیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیر عامل تعیین و سایر اعضا در سمت های خود برای بقیه مدت تصدی ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454669
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد ایرانشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین ادب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت منتصران بشماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم اسماعیل کاشی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و علیرضا پذیره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و بهزاد ولیزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف موسسه کوثر محاسب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454707
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ و بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱. سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ۲. موسسه مالی و حسابداری کوثر محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ۳. شرکت منتصران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ۴. شرکت خدمات بازرگانی تحفه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵. شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186624
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ایرانشاهی به ک . م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر جایگزین آقای غلامرضا کمیلی به ک. م xxxxxxxxx برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085425
آگهی تصمیمات شرکت پشم بافی جهان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱/۹۲ و نامه وارده xxxxxx۷ ـ ۸/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925659
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ علیرضا پذیره به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به ش م xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809984
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ علیرضا پذیره به ک‌م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به ش‌م xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690404
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر و شرکت منتصران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ غلامرضا کمیلی به کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و بهزاد ولیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و داود شارعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و قاسم اسماعیل کاشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ که داود شارعی بسمت رئیس هیئت مدیره و قاسم اسماعیل کاشی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد ولیزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا محمدحسین ادب به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت منتصران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11612788
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر و شرکت منتصران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ غلامرضا کمیلی به کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و بهزاد ولیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و داود شارعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و قاسم اسماعیل‌کاشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ که داود شارعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم اسماعیل‌کاشی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد ولیزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا محمدحسین ادب به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت منتصران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361788
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11445769
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۹/۸۹ سال مالی به سی‌ام آذر ماه تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11129578
آگهی تغییر پلاک شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ با توجه به تغییر پلاک شرکت توسط شهرداری پلاک محل قانونی از xxx به ۴۹ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614954
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۵۸۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۷/۸۸ شرکت مزبور که درتاریخ۲۹/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس اصلی و جواد حکاک‌زاده به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اصغر فیاض‌بخش به نمایندگی از شرکت منتصران و داود شارعی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه و غلامرضا کمیلی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و قاسم اسماعیل‌کاشی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری برق و الکترونیک کوثرصبا و بهزاد ولیزاده به نمایندگی از موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۹/۸۸ اصغر فیاض‌بخش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود شارعی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد ولیزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات