صنعتی تولیدی مرتب

شرکت صنعتی تولیدی مرتب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100285641
13
افراد
22
آگهی‌ها
5809
شماره ثبت
1336/7/15
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر صنعتی تولیدی مرتب

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنعتی تولیدی مرتب دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه صنعتی تولیدی مرتب

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صنعتی تولیدی مرتب در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14780133
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد مهمانپرست به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای داریوش ضیاء گورابی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430185
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره در راستای مواد xxx و xxx قانون تجارت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ، اختیارات ۱۰ بند ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند : ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . ۲ تصویب آیین نامه‌های داخلی برای نحوه مدیریت شرکت در صورتی که بار مالی بالاتر از اختیارات مالی مدیرعامل نداشته_باشد . ۳ اختیارات مالی مدیرعامل در در خصوص انعقاد قراردادهای خرید اعم از قطعات ، خدمات و سایر و طرح در کمیسیون معاملات تا سقف مبلغ xxx. xxx. xxx ریال تعیین گردد . ۴ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تغییر شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و سایر شرایط استخدام و بکارگیری و پایان خدمت کارکنان و مامورین . ۵ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات با رعایت مقررات اساسنامه در مورد حق امضاء ۶ تهیه و ارائه بودجه سالانه جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره برای اداره کردن شرکت . ۷ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت . ۸ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن و انجام کلیه معاملات خرید و فروش با رعایت آیین نامه معاملات شرکت . ۹ اقامه و پیگیری هر گونه دعوی له یا علیه شرکت در محافل قضایی با استفاده از مشاورین حقوقی و وکلاء ۱۰ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان سال مالی طبق ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259765
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای سیدمجتبی سجادی جاغرق به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرارxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای عبدالرضا رامشک به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرتب خودرو تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای محمدرضا رامشک به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پخش اسپید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای هادی صفاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای داریوش ضیاء گورابی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230759
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ وشرکت مرتب خودرو تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت پخش اسپید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230725
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754147
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه مرکزی شرکتهای احرار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت تعاونی احرار xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت مرتب خودرو تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت گدار سنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114599
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557856
آگهی تغییرات شرکت صنعتي توليدي مرتب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان کدم xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا حسن پورکدم xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرارxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا مصدق کدم xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضوهیئت مدیره مرادعلی ورناصری قندعلی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بین المللی امید مهرایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای منصور منصوری بیرجندی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459451
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسة حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386589
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۰۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسة حسابرسی آزمون پرداز xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345238
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام و‌شناسه‌ملی۵۸۰۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسة حسابرسی آزمون پرداز xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559203
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور منصوری بیرجندی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل بجای عبد الرضا سپهوند برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸عضو هیات مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت هیات مدیره و منصور منصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589598
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
شرکت هواپیمائی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11960531
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866624
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768172
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به کدملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11668623
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدرضا حسن‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای میرودود شنوا و به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx و بعنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482005

آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدرضا حسن‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای میرودود شنوا و به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx و بعنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486356
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ میر ودود سیدشنوا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ غلامرضا مصدقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ منصور منصوری‌بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11436246
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736261
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی ‌عام ثبت شده به شماره۵۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ آدرس شرکت به تهران کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج بعد از کاروانسرای سنگی کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات