کارخانجات تولیدی ممتاز

شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100283099 ()
12
افراد
24
آگهی‌ها
17654
شماره ثبت
1336/5/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14775726
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدعلیرضا موسوی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی اتتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14162328
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم بابائی نسرانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای نبی اله بهرامی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای غلام محمد خاکباز کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره وآقای علیرضا رشتاک کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای امید رشتاک کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره وآقای عباس رشتاک کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل ویک نفر ازاعضای هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14162336
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. خانم اعظم بابائی نسرانی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلام محمد خاکباز کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای علیرضا رشتاک کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای امید رشتاک کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای نبی اله بهرامی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات کوشامنش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلیرضا موسوی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546604
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963165
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعظم بابائی نسرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ غلام محمد خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ علیرضا رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ امید رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نبی اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963171
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: اعظم بابائی نسرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. غلام محمد خاکباز به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. نبی اله بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. امید رشتاک به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا رشتاک به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو عیات مدیره. عباس رشتاک به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12325999
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432923
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ خانم اعظم بابائی نسرانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره ـ ۲آقای غلام محمد خاکباز کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیات مدیره ـ ۳ آقای نبی اله بهرامی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ ۴ آقای امیدا رشتاک کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیات مدیره ـ ۵ آقای علیرضا رشتاک کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیات مدیره ـ ۶ آقای عباس رشتاک کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسنادواوراق وتعهدار آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل ویک نفرازاعضای هیات مدیره یا دونفرازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار می باشد،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602332
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم بابائی نسرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای غلام محمد خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل، آقای نبی اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره،آقای علیرضا رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضواصلی هیأت مدیره، آقای امید رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضواصلی هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک دونفر ازاعضای هیأت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602333
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وعملکرد سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. خانم اعظم بابائی نسرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلام محمد خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای علیرضا رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای امید رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نبی اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند ۰ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254103
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015597
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اعظم بابائی نسرانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمد میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و غلام محمد خاکباز به ش ملی xxxxxxxxx۱ و نبی اله بهرامی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا رشتاک به ش ملی xxxxxxxxx۸ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یک ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ اعظم بابایی نسرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد میرزائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلام محمد خاکباز بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719861
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتازسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۶۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918721
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827288
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. اعظم بابائی‌نسرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۷ و غلام‌محمد خاکباز به کدملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا رشتاک به کدملی xxxxxxxxx۸ و مهسا رشتاک به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ اعظم بابائی‌نسرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد میرزائی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلام محمدخاکباز به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965883
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۶۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507666
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۲/xxx۰ سرمایه در اجرای ماده xxx از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028522
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۸۸/ت۳۲ مورخ ۳۰/۶/xxx۹ عبارت غلام محمد خاکباز صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969328
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۶۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس رشتاک به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمد میرزائی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلام‌محمد خاکباز و اعظم بابائی‌نسرانی و علیرضا رشتاک به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399466
آگهی اصلاحی در شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
پیرو آگهی شماره xxx۲۴/ ت ۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ نوع شرکت به نوع سهامی عام صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10493316
آگهی تغییر محل شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۸۸ محل شرکت به تهران بزرگراه نواب صفوی جنب ایستگاه مترو ساختمان اداری سهیل ط ۱۰ واحد xxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۸۵ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11525273
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی‌ عام ثبت ‌شده ‌بشماره۱۷۶۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس رشتاک به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمد میرزایی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلام‌محمد خاکباز و علیرضا رشتاک و اعظم بابایی‌نسرایی به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666217
آگهی اصلاحی شرکا کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۷۰/ت/۳۲ مورخ ۱۱/۱۱/۸۷ کدپستی محل شرکت xxxxxxxxx۸ صحیح می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241551
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات