کف

شرکت کف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100282936 ()
9
افراد
12
آگهی‌ها
5715
شماره ثبت
1336/5/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1159670
آگهی تغییرات شرکت کف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677886
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی مجید قره باغی اول به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی به کد ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی فاطمه عبداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ مهناز عقبائی بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735395
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی مجید قره‌باغی‌اول به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی البرز تجارت رازی به کد ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی فاطمه عبداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ مهناز عقبائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11913715
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت هومن شیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۲۲۰
برابر صورت جلسه مورخ ۳/۶/۹۰ که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید تغییرات زیر در هیئت مدیره شرکت بعمل آمد:

۱ـ خانم نیلوفر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بجای آقای عیسی اسحاقی بسمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.

۲ـ با استعفای بهزاد اسمعیلی از سمت مدیرعاملی شرکت آقای هوشنگ باتوانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقی‌مانده انتخاب شدند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11521754
آگهی اصلاحی شرکت سهامی عام کف به شماره ثبت ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۴/ت۳۲ مورخ ۲۳/۵/xxx۰ نام موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت صحیح است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790322
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کف ‌به شماره ثبت ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9633124
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۵۲/ـ۲۰/۹/xxx۹ شرکت کف سهامی عام به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت بین‌المللی البرز تجارت رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx و کد ملی بیژن اسمعیلی xxxxxxxxx۷ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777991
آگهی تغییر محل شرکت کف سهامی عام بشماره ثبت ۵۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
بموجب نامه هیئت‌مدیره مورخ۱/۶/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک شرکت توسط شهرداری پلاک محل قانونی شرکت از۳ به۷۲ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013066
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت بین المللی البرز تجارت رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ علی نقیب کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت جهان شیمی آریا به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی کد ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی شرکت البرز آریا رازی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و نیلوفر اسمعیلی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت البرز تجارت رازی و مهناز عقبایی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کیوان تجارت دارو به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220581
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746889
آگهی تغییرات شرکت کف سهامی عام بشماره ثبت۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت جهان‌ شیمی آریا و شرکت البرز شیمی رازی و شرکت البرز آریا رازی و شرکت بین‌المللی البرز تجارت رازی و شرکت کیوان تجارت دارو بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند. آقای علی نقیب به نمایندگی از شرکت جهان شیمی آریا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بیژن اسمعیلی به نمایندگی از شرکت البرز آریا رازی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای عیسی اسحاقی به نمایندگی از شرکت البرز شیمی رازی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم نیلوفر اسمعیلی به نمایندگی از شرکت البرز تجارت رازی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مهناز عقبایی به نمایندگی از شرکت کیوان تجارت دارو به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11196679
آگهی تغییرات در شرکت کف سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بیژن اسماعیلی به جای محمود سعیدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران در هیئت‌مدیره و بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۳/۸۹ انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات