افست

شرکت افست (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100282064 ()
9
افراد
31
آگهی‌ها
5686
شماره ثبت
1336/4/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14737575
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۵/۳/xxx۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی هزار ریالی با نام افزایش یافته که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته ومبلغ xxxxxxxxx۰۶ ریال از محل سایر اندوخته ها تامین گردیده است که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14657295
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲/۴/۹۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲/۳/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14460587
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ازموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151540
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx ـ xxxxxx / xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957894
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن چینی فروشان xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد جلالی پروین xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ش ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن گلدانساز xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد ناصری xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش ش ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو انتخاب شدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تصویب شد اجرای مصوبات هیئت مدیره - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت به جهت تصویب هیئت مدیره - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت - تهیه نظامنامه و آئین نامه‌های داخلی شرکت - وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اخذ وام و یا اعتبار از بانک‌ها مرتبط با امور شرکت و افتتاح حساب‌های جاری و پس انداز و سپرده ثابت - فروش خدمات شرکت و تنظیم قراردادهای خدماتی مرتبط با موضوع شرکت مطابق آئین نامه معادلات - هرگونه اقدام قانونی نسبت به دعاوی مرتبط با شرکت اعم از حقوقی و کیفری و انتخاب وکیل با دادن اختیارات لازم قانونی و تعیین حق الوکاله - انجام هرگونه معامله و نیز خرید هرگونه مواد و ملزومات مورد مصرف و یا برای امور رفاهی کارکنان برطبق آئین نامه معاملات - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان - استخدام یا عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و پاداش‌های آنان و انجام کلیه امور رفاهی مرتبط با کارکنان شرکت مطابق آئین نامه‌های مصوب. - حق امضاء کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و غیره با امضای آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل , امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957909
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید - مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات را برای مدت یک سال به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. - اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ش ملی xxxxxxxxx۵۲ - آقای محسن چینی فروشان ش ملی xxxxxxxxx۲ - آقای سید محسن گلدانساز ش ملی xxxxxxxxx۹ - شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ش ملی xxxxxxxxx۷۹ - آقای داود شایسته خصلت ش ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254170
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۶/۹۵ به تاریخ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را برای مدت یکسال به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12599589
آگهی تغییرات شرکت افست شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ و محسن چینی فروشان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و سید محسن گلدانساز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ و داود شایسته خصلت به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587996
آگهی تغییرات شرکت افست شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی محمد ناصری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن چینی فروشان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی علی علامه راد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و داود شایسته خصلت به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سید محسن گلدانساز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره- تهیه تنظیم بودجه سالانه شرکت به جهت تصویب هیئت مدیره – حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت- تهیه نظامنامه و آئین نامه های داخلی شرکت- وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت- اخذ وام و یا اعتبار از بانکهای مرتبط با امور شرکت و افتتاح حسابهای جاری و پس انداز و سپرده ثابت- فروش خدمات شرکت و تنظیم قراردادهای خدماتی مرتبط با موضوع شرکت مطابق آئین نامه معاملات- هرگونه اقدام قانونی نسبت به دعاوی مرتبط با شرکت اعم از حقوقی و کیفری و انتخاب وکیل با دادن اختیارات لازم قانونی و تعیین حق الوکاله – انجام هرگونه معامله و نیز خرید هرگونه مواد و ملزومات مورد مصرف و یا برای امور رفاهی کارکنان بر طبق آئین نامه معاملات – تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان – استخدام یا عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و پاداشهای آنان و انجام کلیه امور رفاهی مرتبط با کارکان شرکت مطابق آئین نامه های مصوب.-حق امضا کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و غیره با امضای آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل،امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً کلیه اوراق عادی و مکاتبات ادرای با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362997
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۶۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محسن گلدانساز کدملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای علی طارمی رادبه سمت مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید هیئت مدیره حدود اختیارات ایشان را به شرح زیر تصویب نمود: اجرای مصوبات هیئت مدیره ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت به جهت تصویب هیئت مدیره ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت ـ تهیه نظامنامه و آئین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ اخذ وام و یا اعتبار از بانکهای مرتبط با امور شرکت و افتتاح حسابهای جاری و پس انداز و سپرده ثابت پس از تصویب هیئت مدیره ـ فروش خدمات شرکت و تنظیم قراردادهای خدماتی مرتبط با موضوع شرکت مطابق آئین نامه معاملات ـ هرگونه اقدام قانونی نسبت به دعاوی مرتبط با شرکت اعم از حقوقی و کیفری و انتخاب وکیل ـ خرید هرگونه مواد و ملزومات مورد مصرف و یا برای امور رفاهی کارکنان بر طبق آئین نامه معاملات شرکت ـ تهیه تراز نامه و حساب سود و زیان ـ استخدام یا عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و پاداش های آنان و انجام کلیه امور رفاهی مرتبط با کارکنان شرکت مطابق آئین نامه های مصوب هیئت مدیره مصوب نمود که اعضای اصلی هیئت مدیره مشتمل بر آقایان محسن چینی فروشان و محمد ناصری نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش و آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و داود شایسته خصلت و محسن حاجی میرزائی و سید محسن گلدانساز مدیرعامل دارای حق امضا بوده و کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهد آور و قراردادها با امضای آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل، امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً کلیه اوراق عادی و مکاتبات ادرای با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291817
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ناصری به ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به ش.م xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیات مدیره، آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به ک.م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن چینی فروشان به ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و اقای علی طارمی راد به ک.م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل میباشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت به جهت تصویب هیئت مدیره ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت- تهیه نظامنامه و ائین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره- وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت- اخذ وام و یا اعتبار از بانکها، مرتبط با امور شرکت و افتتاح حسابهای جاری و پس انداز و سپرده ثابت پس از تصویب هیئت مدیره ـ فروش خدمات شرکت و تنظیم قراردادهای خدماتی مرتبط با موضوع شرکت مطابق آئین نامه معاملات ـ هرگونه اقدام قانونی نسبت به دعاوی مرتبط با شرکت اعم از حقوقی و کیفری و انتخاب وکیل ـ خرید هرگونه مواد و ملزومات مورد مصرف و یا برای امور رفاهی کارکنان بر طبق آئین نامه معاملات شرکت- تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان ـ استخدام یا عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و پاداشهای آنان و انجام کلیه امور رفاهی مرتبط با کارکنان شرکت مطابق آئین نامه های مصوب. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهد اور و قرارداد ها با امضای آقای علی طارمی راد مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای علی طارمی راد مدیرعامل امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً کلیه اوراق عادی و مکاتبات ادرای با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207559
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۶۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱/۹۴ و مجوز بورس شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۳/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم xxxxxxxxxسهم عادی xxx۰ ریالی با نام از محل سود تقسیم نشده (انباشته) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207566
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۶۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ـ آقای مهندس محسن چینی فروشان ش ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای محسن حاجی میرزائی ش ملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ آقای داود شایسته خصلت ش ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429343
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360726
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۲ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314422
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی خاص به ‌شماره ثبت۵۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد:
آقایان محسن چینی فروشان ش م xxxxxxxxx۲ و محمد ناصری ش م xxxxxxxxx۲ نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد ش م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و داود شایسته خصلت ش م xxxxxxxxx۲ و محسن حاج میرزایی ش م xxxxxxxxx۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد ناصری بعنوان نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران عضو هیئت مدیره و آقای محسن چینی فروشان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی طارمی راد ش م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای آقای علی طارمی راد مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای علی طارمی راد مدیرعامل دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی و با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیاراتی بشرح صورتجلسه بمدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155660
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۳/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه ای جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155661
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ـ آقای محسن چینی فروشان به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای محسن حاجی میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ آقای داود شایسته خصلت به کد ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979999
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757886
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایام شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271373
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایام شهریور ماه سال بعد خاتمه می‌یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705571
آگهی اصلاحی شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۴/ت/۳۲ مورخ ۳۱/۵/۹۱ محمد ناصری به کدملی xxxxxxxxx۲ و شناسه ملی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ نام رئیس هیئت مدیره محسن چینی فروشان به کدملی xxxxxxxxx۲ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620408
آگهی اصلاحی شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۴/ت/۳۲ مورخ ۳۱/۵/۹۱ محمد ناصری به کدملی xxxxxxxxx۲ و شناسه ملی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ نام رئیس هیئت‌مدیره محسن چینی فروشان به کدملی xxxxxxxxx۲ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702269
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ محمد ناصری به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. محسن حسینی فرد به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی طارمی راد به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء علی طارمی راد به همراه یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684099
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ محمد ناصری به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سید یاسر مهدی‌ابوترابی‌فرد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۳ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. محسن حسینی‌فرد به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید یاسر مهدی‌ابوترابی‌فرد بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی طارمی‌راد به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء علی طارمی‌راد به همراه یکی از اعضاء اصلی هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671476
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۵۶۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ محسن چینی فروشان به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محسن حاجی میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ داود شایسته خصلت به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و روح اله عالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917855
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ـ محسن چینی‌فروشان به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محسن حاجی‌میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ داود شایسته خصلت به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و روح‌اله عالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9854287
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9745847
آگهی تغییرمحل شرکت افست سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۰ محل شرکت به تهران‎ـ خ دماوندـ روبروی خ سازمان آب‎ـ پ ۸ـ کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198924
آگهی تصمیمات در شرکت افست (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۸۹ کاوه اشتهاردی به نمایندگی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی شایسته نیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محسن چینی فروشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی طارمی راد به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهرشرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219636
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و محسن چینی فروشان و محمد ناصری و داود شایسته خصلت بعنوان اعضای اصلی و روح اله عالمی و فرهاد رمضان بعنوان اعضای علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات