پروفیل و یخچال ایران پویا

شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100278479
6
افراد
16
آگهی‌ها
5566
شماره ثبت
1336/1/15
تاریخ تأسیس

اشخاص پروفیل و یخچال ایران پویا

در این بخش تمامی اشخاصی که در پروفیل و یخچال ایران پویا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14481965
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006778
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فرهاد عابدین تاش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات تصفیه شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769201
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218843
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکردمالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مدیران تصفیه مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید آقایان حسین ماهیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد عابدین تاش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیران تصفیه بمدت ۲ سال دیگر انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455372
آگهی تغییرات شرکت پروفيل و يخچال ايران پويا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200773
آگهی تغییرات شرکت منحله پروفیل و یخچال ایران پویا (در حال تصفیه) سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه شرکت برای یک سال انتخاب گردید و عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید وآقایان حسین ماهیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد عابدین تاش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیران تصفیه بمدت ۲ سال دیگر انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196016
آگهی تغییرات شرکت منحله پروفیل و یخچال ایران پویا (در حال تصفیه) سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015560
آگهی تغییر پلاک شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به موجب نامه وارده شماره xxx۲ مورخ ۹/۱۲/۹۱ شماره پلاک شهرداری شرکت از ۳۳ به ۸ تغییر یافت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005656
آگهی انحلال شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و حسین ماهیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد عابدین تاش به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج بلوار ۴۵ متری زرند نرسیده به سه راه شادآباد کارخانه پروفیل و یخچال ایران پویا کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006253
آگهی انحلال شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و حسین ماهیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ و فرهاد عابدین تاش به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج بلوار ۴۵ متری زرند نرسیده به سه راه شادآباد کارخانه پروفیل و یخچال ایران پویا کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717091
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویاسهامی عام ‌به شماره ثبت۵۵۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012013
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704606
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ بهنام عزیززاده مهماندوست علیا به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ماهیار به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالحسین نحوی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به موجب ماده ۱۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900335
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ بهنام عزیززاده‌مهماندوست‌علیا به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین ماهیار به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عبدالحسین نحوی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به موجب ماده ۱۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق و نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817556
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی‌‌ عام به شماره ثبت ۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸ و حسین ماهیار به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید صدرالدین طباطباوکیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا افاضل به کدملی xxxxxxxxx۶.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11756391
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی عام ثبت شده به شماره۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات