فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100277750 ()
11
افراد
24
آگهی‌ها
5541
شماره ثبت
1335/12/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14723116
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسن واصفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد صالحی نیک با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایرج فرهادی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن حاتمی هنزا با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل روح الامین با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج فرهادی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری و قراردادها و غیره ، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان ، با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید : نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . تهیه پیش بینی بودجه جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . تهیه ایین نامه‌های داخلی شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت و مطابق ایین نامه معاملات باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه . رهن گذاردن اموال منقول و فک رهن و لو کرارا ، و رهن گذاردن اموال غیرمنقول پس از تصویب هیئت مدیره . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر . تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه و صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها پس از تصویب هیئت مدیره . تهیه و ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی . پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره و انجام اقدامات بعدی پس از تصویب . ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره و انجام مراحل قانونی آن پس از تصویب . تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14696092
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ تصویب شد موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بارزس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند : محمد حسن واصفی به ، شماره ملی xxxxxxxxx۸ احمد صالحی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ایرج فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمدحسن حاتمی هنزا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576189
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه میدان فرمانداری شهرری پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش ذیل ثبت تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381942
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۰,xxx مورخ ۲۰/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبارت انواع مکمل ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی در متن بند الف و ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت) الحاق گردید و اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و مطابق با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164391
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586951
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن واصفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صالحی نیک به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ایرج فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسن حاتمی هنزا به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای اسماعیل روح الامین به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای ایرج فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا که از طرف مدیرعامل امضاء و مهر خواهد_شد معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569992
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای احمد صالحی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای ایرج فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدحسن حاتمی هنزا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123122
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx ۲ xxx۲۸ , xxx مورخ ۴/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوط در ساسنامه بشرح فوق اصلاح اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860100
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351954
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۵۴۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن واصفی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد صالحی نیک کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد حسن حاتمی هنزا کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و اسماعیل روح الامین کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و ایرج فرهادی کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پخش سراسری مشاء طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ایرج فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری و قراردادهای با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متقفاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره منفرداً که از طرف مدیرعامل امضاء و مهر خواهد شد معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318161
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید.موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد حسن واصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و احمد صالحی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسن حاتمی هنزا به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پخش سراسری مشاءطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621749
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۲/۵/۹۳ اعلام می دارد: شماره ملی احمد صالحی نیک xxxxxxxxx۸ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576109
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش سراسری مشاءطب دارای شناسه xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای ایرج فرهادی به شماره ملی ۲ ـ xxxxxx ـ xxx صندوق بازنشستگی کشور دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲با نمایندگی آقای محمدرضا معدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ودر نتیجه آقای محمد حسن واصفی را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محتشمی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ایرج فرهادی دارای ک.م xxxxxxxxx۲بسمت مدیرعامل و آقای محمد حسن حاتمی هنزا به شماره ملیxxxxxxxxx۷(قائم مقام مدیرعامل) تعیین وامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفرداًکه از طرف مدیرعامل امضاء و مهر خواهد شد معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576110
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال اقدام نمودند: آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای احمد صالحی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علی اکبر محتشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت پخش سراسری مشاءطب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420920
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام ‌شماره ثبت ۵۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx میلیون به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم دویست میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139049
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقایان: سید عطاءالله نبویه کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد صالحی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسن واصفی کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت پخش سراسری مشاءطب به ش ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای ایرج فرهادی کدملی xxxxxxxxx۲ و صندوق بازنشستگی کشوری به ش ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی آقای رضا رحیمی نسب کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای علی اکبر محتشمی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137746
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌ های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ایرج فرهادی کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و آقای محمدحسن واصفی کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عطاءاله نبویه کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب نمودند. حدود اختیار مدیرعامل مطابق ماده۳۷ اساسنامه شرکت تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079836
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده ‌های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام بشماره ثبت‌ ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ محمدرضا معدنی به ش . م xxxxxxxxx۰ بجای سید پرویز احمدی به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982566
آگهی افزایش سرمایه شرکت فراورده های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته . ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642236
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735263
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007617
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعطاء‌اله نبویه به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و احمد صالحی‌نیک به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و محمد‌حسن واصفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پخش مشاء طب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی ایرج فرهادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ و صندوق سازمان بازنشستگی کشوری به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی پرویز احمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سیدعطاء‌اله نبویه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد صالحی‌نیک به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایرج فرهادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر‌عامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059584
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955883
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۵۴۱به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۸ ایرج فرهادی بجای احمد شیبانی بنمایندگی از شرکت پخش سراسری مشاء طب بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید عطاءاله نبویه بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند و سمت سایر اعضاء هیئت‌مدیره کماکان بقوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات