آبسال

شرکت آبسال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100276443
13
افراد
25
آگهی‌ها
5501
شماره ثبت
1335/11/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14799611
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مشروح هیئت مدیره طبق مواد ۴۳ و ۴۷ اساسنامه جهت اختیارات مدیرعامل تنفیذ گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از جمله: چک، سفته و برات و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14760262
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. - اشخاص زیر به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای گودرز حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی - آقای رامین حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی - آقای نیما حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی - آقای حسن ضیائی به شماره ملی xxx xxxxxx۳ عضو اصلی - آقای علی یار صالحی باکدملی xxx۱۹ xxx۲۹ عضو اصلی و شرکت اوصاف (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ عضو علی البدل - شرکت سرامیک طوس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxx۰ xxxxxxxxx۴۴ عضو علی البدل - موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14762244
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای گودرز حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان نیما حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسن ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی یار صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مشروح طبق مواد ۴۳ و ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تنفیذ گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله: چک، سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194051
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628957
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین حکیم نژاد کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و گودرز حکیم نژاد کدملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و نیما حکیم نژاد کدملی xxxxxxxxx۸ و علی میرزاپور قره شیرانکدملی xxxxxxxxx۰ و سعید گلستانی کدملی xxxxxxxxx۲ بعن وان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله: چک، سفته و برات و ع قود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر ش رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604274
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای گودرز حکیم نژاد xxxxxxxxx۶ آقای رامین حکیم نژاد xxxxxxxxx۶ آقای نیما حکیم نژاد xxxxxxxxx۸ آقای سعید گلستانی xxxxxxxxx۲ آقای علی میرزاپور قره شیران xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقای مهدی غلامپور ارباستان xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579933
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۶/۵/۹۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید از قلم افتاده که بدین وسیله اضافه و اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945224
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12332089
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۵۰۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رامین حکیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی میرزاپور قره شیران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای گودرز حکیم نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم خاور قوامی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از جمله چک سفته و بروات و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مشروح طبق مواد ۴۳و۴۷ اساسنامه جهت اختیارات مدیرعامل تنفیذ گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304732
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۵۰۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفـت. موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ء به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.همچنین مجمع عمومی تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود. اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای گودرز حکیم نژاد با ک.م xxxxxxxxx عضو اصلی آقای رامین حکیم نژاد با ک.م xxxxxxxxx۶ عضو اصلی آقای نیما حکیم نژاد با ک.م xxxxxxxxx۸ عضو اصلی خانم خاور قوامی نیک با ک.م xxxxxxxxx۷ عضو اصلی علی میرزاپور قره شیران با ک.م xxxxxxxxx۰ عضو اصلی آقای مصطفی آقازاده شبستری با ک.م xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل اول آقای سعید گلستانی با ک.م xxxxxxxxx۲ عضو علی البدل دوم روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193874
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴به موجب مجوز شماره xxxxxx, xxx مورخ ۱۵/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی با نام تماماً پرداخت شده از محل سود تقسیم نشده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707833
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۵۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۱۲/ ۵/ ۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت: تاسیس و ایجا د کارخانجات و تهیه مواد اولیه به منظور تولید و ساخت وسایل خانگی از قبیل انواع کولر آبی، کولر گازی، پنکه، سیستمهای خنک کننده، تهویه و تصفیه هوا،بخاری،اجاق و آبگرمکن، لباسشویی،ظرفشویی،آجرهای نسوز،سرامیک های صنعتی،وسایر لوازم وادوات مشابه و فروش آنها در داخل و یا صدور تولیدات به خارج از کشور و انجام واردات کلیه مواد اولیه و وسایل یدکی و قطعات و ماشین آلات و ایجاد آزمایشگاه به منظور پیشبرد موضوع شرکت، ارائه خدمات و همچنین مبادرت به هر گونه فعالیت مالی و بازرگانی و صنعتی و انجام کارهای تحقیقاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563990
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام شماره ثبت ۵۵۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حساب گستر پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257641
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
بموجب آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مورخ ۸/۷/xxx۲ اقایان نیما حکیم نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید گلستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249081
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رامین حکیم نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای گودرز حکیم نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی غلامپورارباستان، مصطفی آقازاده شبستری و علی میرزاپورقره شیران بعنوان اعضاء هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله: چک، سفته و بروات و عقوداسلامی بامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182324
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی مدیران مستقل xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب شدند.
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای گودرز حکیم نژاد با کدملی xxxxxxxxx و آقای رامین حکیم نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی غلامپورارباستان با کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت اوصاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت سرامیک طوس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای نیما حکیم نژاد با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سعید گلستانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059189
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت اوصاف به ش. م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی علی میرزاپورقره شیران به ش. م xxxxxxxxx۰ به جای خاور قوای نیک به ش. م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674249
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696227
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش‌م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به ش‌م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604256
آگهی تصمیمات در شرکت آبسال سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ مهدی غلامپور ارباستان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به جای مصطفی آقازاده شبستری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11341762
آگهی تصمیمات در شرکت آبسال سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ مهدی غلامپور ارباستان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به جای مصطفی آقازاده‌شبستری به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004849
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ شرکت اوصاف به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی خاور قوامی‌نیک به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی مصطفی آقازاده‌شبستری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و رامین حکیم‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و گودرز حکیم‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی‌اکبر صفری‌زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات مشروح در مواد ۴۳ و ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199122
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گودرز حکیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و رامین حکیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی اکبر صابری زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اوصاف به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و نیما حکیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11990834
آگهی تغییرات شرکت آبسال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۵۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۲/۸۹ خاور قوامی‌نیک به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اوصاف به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۲ سهامی‌‌خاص به جای مصطفی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880127
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات