سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100273586
23
افراد
35
آگهی‌ها
49352
شماره ثبت
1362/7/5
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14560253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۰ , xxx مورخه ۱۹/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507756
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۴ , xxx مورخه ۳/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سودوزیان منتهی به ۳۱/۵/۹۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ( حسابداران رسمی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۴/xxxمورخ ۲۲/۵/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله نیاوران ـ خیابان شهید دکتر باهنر ـ کوچه صالحی ـ پلاک ۰ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. تغییر سال مالی از پایان آذرماه به پایان مردادماه مورد تصویب قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165836
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۱۵,xxx مورخ۷/۵/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روزبه پیروز با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رییس هیات مدیره آقای رضا مرادی علی عربی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فراور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نایب رییس هیات مدیره آقای رامین ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای امیرتقی خان تجریشی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: الف. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب. تنظیم و ارائه پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ج. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. د. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. ه. عزل و نصب کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه. و. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. ز. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات در داخل و خارج از کشور. ح. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ط. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. ی. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها. ک. به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ل. تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. م. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق. تجدیدنظرخواهی، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناثیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس ـ اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد ـ دعوی خسارت ـ استرداد دعوی ـ جلب ثالث ـ اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ـ تأمین مدعی به ـ تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی ـ اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ضمناً مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۵۳ , xxx مورخ ۱۶/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) ش. م xxxxxxxxx۲۱ شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) ش. م xxxxxxxxx۱۸ شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) ش. م xxxxxxxxx۳۰ بانک صنعت و معدن ش. م xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) ش. م xxxxxxxxx۰۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917031
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۹۶ , xxx مورخ ۹/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات را به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق. تجدیدنظرخواهی، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناثیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823972
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۰۷/۰۳/xxx۶ مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۵/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و پرداخت نقدی به موجب گواهی‌های شماره ۷۴/xxx۸ مورخه ۶/۱۰/۹۶ و شماره xxx۲۸ مورخه ۰۶/۰۶/۹۶ بانک ملت شعبه میدان آرژانتین تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۹/۶/۹۶ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۲۰/۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ ومجوز شماره xxx۸۵/xxx مورخ ۸/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد بیاتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نمایندگی از بانک صنعت ومعدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضوونایب رئیس هیئت مدیره بجای آقای مسعود بهزادپور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۱۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدباقر غروی نخجوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۹ , xxx مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر تقی خان تجریشی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و جایگزین آقای احمد بارول گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تنظیم و ارائه پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب کلیه اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۱۳/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بهزادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی هراتی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای حسین نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد بارول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل بدون تغییر و مطابق اختیارات گذشته، به شرح زیر به تصویب رسید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تنظیم و ارائه پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیأت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه‌های مصوب شرکتعزل و نصب کلیه اعضای هیأت مدیره شرکتهای زیر مجموعه تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس آیین نامه‌های مصوب شرکت اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنهابه امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه‌های جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹ , xxx مورخه ۲۳/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548499
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۶, xxx مورخ ۲/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی هراتی نیک بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره به جای آقای آقای ایوب قنبری کدملیxxxxxxxxx۲ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282180
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات. ـ تنظیم وارائه پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد وحذف نمایندگی ها ویا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج ازایران به هیات مدیره. ـ نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ودستمزد وانعام وترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. ـ عزل ونصب کلیه اعضای هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه. ـ تنظیم وپیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. ـ افتتاح حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکهاوموسسات درداخل وخارج از کشور. ـ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن از اصل ومتفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد وتغییر وتبدیل یا فسخ واقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول وغیرمنقول که جزءموضوع شرکت باشد وبطورکلی انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. ـ اجاره.استجاره و واگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع ازاین نوع تقاضاها در تمام مراحل ومراجع وتخلیه عین مستاجره وتقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک ووجوه در صندوقهای دولتی وخصوصی واسترداد آنها. ـ تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی وفوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر واتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. مکاتبات اداری وجاری شرکت با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود وقراردادها واسناد تعهدآور مالی از قبیل چک. سفته ونظایر آن با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282188
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال، انتخاب گردید. ـ روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12396338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۳ و بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی طی گواهی شماره ۷۸ مورخ ۲۹/۲/۹۴ و گواهی شماره xxx مورخ ۷/۶/۹۴ بانک ملت شعبه آرژانتین کد xxx۸۶ به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۸/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بارول با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به جای حسین زارعی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538724
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب شد. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439201
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام شماره ثبت ۴۹۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۰/xxx۲ و مجوز شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳۱/۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ایوب قنبری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای مسعود بهزادپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسین نراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حسین زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
آقای مسعود تمسکی بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377846
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره را برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب نمودند:
بانک صنعت و معدن ش.م xxxxxxxxx۶۰ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش.م xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ش.م xxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ش.م xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت و نفت ش.م xxxxxxxxx۵۱
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۴۹۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ـ سازمان حسابرسی به ش.م xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103100
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052726
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ مواد ۳ و ۵۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید در نتیجه اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859610
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۴۹۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب هیات مدیره مزبور رسید. خسرو فرحی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری ایران و فرانسه به جای غلامرضا مصطفی پور به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید و به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین و سایر اعضاء در سمت قبلی خود ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9895650
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۴۹۳۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب هیات‌مدیره مزبور رسید. خسرو فرحی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به جای غلامرضا مصطفی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید و به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین و سایر اعضاء در سمت قبلی خود ابقاء گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10641695
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ ـ بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092791
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ به موجب احاکم صادره ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آیته دماوند سهامی‌ عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا مصطفی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و محسن ابراهیمی‌جمارانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و رضا نجات‌بخش‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ایوب قنبری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا مصطفی‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079567
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاريخ ۸/۱۱/۹۰ واصل گرديد موارد ذيل به تصويب مجمع مزبور رسيد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به ۳۱/۶/۹۰ به تصويب رسيد. سازمان حسابرسي به شناسه ملي xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانوني براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ ایوب قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین زارعی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و رضا نجات بخشی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10835135
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام ثبت شده به شماره۴۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11619078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ محمدرضا پیشرو به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایوب قنبری بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل و علی زیرک‌نژاد بنمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و خسرو صداقت بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه و محمدرضا زنگنه بنمایندگی از لیزینگ صنعت و معدن بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین شدند و کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11169294
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات