ریسندگی بافندگی اطلس بافت

شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100272984
10
افراد
14
آگهی‌ها
5387
شماره ثبت
1335/7/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14348244
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب گردید.

آقایان سعید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مجید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مسعود پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ها اشرف حسین میخ چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و افسانه پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و خانم شیوا جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آقای رحیم زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای جلال خوئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348261
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای سعید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای مجید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ،آقای عزت سرافرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.

حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،بروات و امضاء قراردادها با مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628352
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. رحیم زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و جلال خوئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024697
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره مجید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره عزت سرافرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و امضاء قراردادها با مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024719
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سعید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مجید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مسعود پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم‌ها اشرف حسین میخ چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و افسانه پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم شیوا جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رحیم زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و جلال خوئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375538
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي بافندگي اطلس بافت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ را به تصویب رسید. ـ آقای رحیم زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جلال خوئینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603425
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید پور قدیری اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید پور قدیری اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عزت سر افرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و امضاء قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603427
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مجید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مسعود پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ها اشرف حسین میخ چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و افسانه پور قدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم شیوا جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رحیم زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جلال خوئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156779
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ آقای جلال خوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل آقای رحیم زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669972
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافتسهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779842
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896669
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافت سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سالxxx۹ بتصویب رسید. حسین معمارمنتظرین به ش ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و عزت سرافرازی به ش ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878433
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافت سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. حسین معمارمنتظرین به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات حسابداران به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190185
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافت سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلال و سعید و مجید و افسانه همگی پورقدیری‌اصفهانی و اشرف حسین‌میخچی به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شیوا جابرانصاری به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۳/۸۹ سعید پورقدیری‌اصفهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، اشرف حسین‌میخچی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، جلال پورقدیری‌اصفهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء سعید پورقدیری‌اصفهانی رئیس هیئت‌مدیره و جلال پورقدیری‌اصفهانی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات