سرمایه گذاری پردیس

شرکت سرمایه گذاری پردیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100271449 ()
11
افراد
24
آگهی‌ها
5335
شماره ثبت
1335/6/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۱۸,xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد باغستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و تایماز حمایلی مهربانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی ستاری قهفرخی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن نامداری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ تمامی قراردادها و عقود اسلامی ، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور ازجمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تفویض نمود: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ـ تدوین و پیشنهاد نمودار سازمانی،آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۳ ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن. ۴ ـ تدوین و پیشنهاد برنامه بودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ۵ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع ، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت. ۶ ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب (اعم از ارزی و ریالی ، داخل ، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. ۸ ـ قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. ۹ ـ عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش ، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مندرج در ماده ۲ اساسنامه و در چارچوب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره ۱۰ ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). ۱۱ ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۲ ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانک و استرداد آن ها. ۱۳ ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه ۱۴ ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم ز منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا ۱۵ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس قانونی ۱۶ ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مال و هم چنین تنظیم ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت. ۱۷ ـ طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام،تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ۱۸ ـ تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیئت مدیره در شرکت های تابعه به هیئت مدیره. ۱۹ ـ پیشنهاد پاداش عملکرد هیئت مدیره شرکت های تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت های مزبور با تصویب هیئت مدیره. ۲۰ ـ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت های جدید،خرید و فروش سهام شرکت ها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14602686
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۵ , xxx مورخه ۱۰/۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت لیزینگ ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار ، به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195937
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۱/xxxxxx,xxx مورخ۱/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۳۵ ریال آن از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۸۴ مورخ۱/۹/۹۶ و شماره ۲۷/xxx۸۴ مورخ ۲۵/۴/۹۷ بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶/۱۰/۳۰ و تاییدیه شماره xxx/xxx۱۵ مورخ xxx۶/۱۲/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۹/xxx مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی جمالیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر سالاربا کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد باغستانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت تولیدوصادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امید پورحیدری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن نامداری باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تمامی قراردادها و عقود اسلامی و اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک بروات و سفته با امضا متفق ومشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضارئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۳/ xxx مورخ ۱۵/ ۱۲/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۹۵ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت تولید و صادارت ریشمک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشاربه منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخ ۲۰/۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید پورحیدری به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای یوسف بشرخواه به نمایندگی شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ برای باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۴ تصویب شد مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۵ انتخاب گردید ونیز روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۳۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقی جمالیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره رسول سعدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره یوسف بشرخواه با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره محسن نامداری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - و تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و ابلاغ گردید : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . - تدوین و پیشنهاد نمودار سازمانی ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و رویه های لازم برای اداره شرکت ، جهت تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن . - تدوین و پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه شرکت برای تصویب هیات مدیره . - نصب وعزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق ودستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تشویق وتنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه ، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت . - پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب (اعم از ارزی و ریالی ، داخل ، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز . - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن . - قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز . - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید وفروش ، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مندرج در ماده ۲ اساسنامه و در چارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره - پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) . - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانک ها و استرداد آن ها . - پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ و به هرمیزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه . - پیشنهاد ترهین اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کراراً . - تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی های شرکت هرشش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس قانونی . - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و هم چنین تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت . - طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . - تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیات مدیره در شرکت های تابعه به هیات مدیره . - پیشنهاد پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت های تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت های مزبور با تصویب هیات مدیره . - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت-های جدید ، خرید وفروش سهام شرکت ها .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال مالی ۳۰ آذرماه xxx۳ تصویب شد. اعضاهیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395781
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۹/۱۲/۹۲ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد به مبلغ xxx۰ میلیارد منقسم به یک میلیارد سهم هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی (بموجب گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۰ مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ بانک پارسیان افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385080
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان گاندی جنوبی نبش خیابان ۲۳ پلاک ۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پردیس سهامی عام شماره ثبت ۵۳۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۳ آقای محسن نامداری دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و تمامی قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته به امضا متفق و مشترک مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به ایشان تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430840
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام شماره ثبت ۵۳۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۱۲/۹۲ مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ۹/۲/۹۳ تکمیل امضاء شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430842
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام شماره ثبت ۵۳۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ و مجوز بورس شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریال با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۴/۱۰/۹۲ بانک پارسیان شعبه خیابان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549195
آگهي افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاري پرديس سهامي عام بشماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396900
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام بشماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459572

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830432
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875175
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام بشماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۳/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱/۴/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10802874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تقی‌پور به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رسول سعدی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و پرویز جمعلی‌نتاج به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و اداری و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905868
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۳۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات