ایرانیت

شرکت ایرانیت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100270720
13
افراد
28
آگهی‌ها
5310
شماره ثبت
1335/4/2
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732051
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند : شرکت دنیای تجارت و دانش افق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت دنیای فن آوران پویا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت سلامت جویان تهران ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۸۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت دنیای سبز پرتو ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718918
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند : شرکت دنیای تجارت و دانش افق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت دنیای فن آوران پویا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت سلامت جویان تهران ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۸۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت دنیای سبز پرتو ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619893
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367704
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، یوسف آباد ، خیابان آبشار ، خیابان ولیعصر ، پلاک xxx۴ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904884
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا xxxxxxxxx۱۱ رئیس هیات مدیره - آقای محمدرضا وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار xxxxxxxxx۵۹ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - آقای مسعود مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت دنیای تجارت و دانش افق xxxxxxxxx۲۸ عضو هیات مدیره - آقای حسین شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو xxxxxxxxx۰۳ عضو هیات مدیره - آقای سیدمحمدرضاحاجی سیدابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران xxxxxxxxx۹۷ عضو هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه آوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد و در صورت عدم حضور یکی از دو عضو فوق الذکر، با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره و یک عضو دیگر هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. کلیه نامه‌های رسمی شرکت، با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800688
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت دنیای سبز پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692954
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651055
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: کارگر شمالی خیابان شهید فکوری پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314974
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۱۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو xxxxxxxxx۰۳به جای آقای محمدرضا کاکوند بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سید محمدرضا سید ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران xxxxxxxxx۹۷به جای آقای محسن دارستانی فراهانی بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مسعود مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه تولیدی مهرام xxxxxxxxx۲۱ به جای آقای نصرت اله منزوی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امیرحسین عطایی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا xxxxxxxxx۱۱بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا وفائی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار xxxxxxxxx۵۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل با مهر شرکت میباشد و در صورت عدم حضور یکی از دو عضو فوق الذکر، با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است ـ کلیه نامه های رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12062962
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰بعنوان بازرس اصلی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460285
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصرت اله منزوی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت گروه تولیدی مهرام بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا وفائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین عطائی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت دنیای فن آوران پویا بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سلامت جویان تهران بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا کاکوند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت دنیای سبز پرتو بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق الذکر با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه های رسمی شرکت, با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460284
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند:
گروه تولیدی مهرام (سهامی عام) بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ و شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ و شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ و شرکت سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و شرکت دنیای سبز پرتو (سهامی خاص) بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396517
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران ش م xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1371748
آگهی اصلاحی شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
پیرو آگهی صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۲ کدملی امیر حسین عطائی xxxxxxxxx۵ کدملی محمد رضا کاکوند xxxxxxxxx۹ کدملی منصور مظاهری کلهرودی xxxxxxxxx۴ و نام نماینده شرکت سلامت جویان آقای محسن دارستانی فراهانی صحیح میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099586
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ امیرحسین عطائی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به جای عباسعلی اسداله بیک بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کاکوند به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت مهرام به جای کریم اقبال بهبهانی بسمت عضو هیئت مدیره و محسن اردستانی فراهانی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان به جای فرهاد ارمغان به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا وفایی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به ک م xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد و در صورت عدم حضور یکی از دو عضو فوق الذکر با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است کلیه نامه های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091041
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی‌خاص به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قمار و همکاران (حسابداران رسمی) به ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربر ارقام (حسابداران رسمی) به ک م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748229
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیت ‌به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: فرهاد ارمغان به ک‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به ش‌م xxxxxxxxx۹ بجای علی‌اصغر محمدابراهیم‌غفاری بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند منصور مظاهری‌کلهرودی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، فرهاد ارمغان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا وفایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هر یک از آنان با امضا اعضای هیئت‌مدیره فرهاد ارمغان یا عباسعلی اسداله‌بیک همراه با مهر شرکت و اوراق رسمی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858086
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیت ‌به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: فرهاد ارمغان به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به ش م xxxxxxxxx۹ بجای علی اصغر محمدابراهیم غفاری بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند منصور مظاهری کلهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره، فرهاد ارمغان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا وفایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هر یک از آنان با امضا اعضای هیئت مدیره فرهاد ارمغان یا عباسعلی اسداله بیک همراه با مهر شرکت و اوراق رسمی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643309
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ علی اصغر محمدابراهیم غفاری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم اقبال بهبهانی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت مهرام به ش م xxxxxxxxx۲۱ و عباسعلی اسداله بیک به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق الذکر با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943148
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ علی‌اصغر محمدابراهیم‌غفاری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور مظاهری‌کلهرودی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا وفائی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و کریم اقبال بهبهانی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت مهرام به ش م xxxxxxxxx۲۱ و عباسعلی اسداله‌بیک به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق‌الذکر با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595302
آگهی اصلاحی شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۱۹/۲/۹۱ نام شرکت شرکت ایرانیت سهامی عام می باشد که مراتب اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932852
آگهی اصلاحی شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۱۹/۲/۹۱ نام شرکت شرکت ایرانیت سهامی عام می‌باشد که مراتب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506851
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاريخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گرديد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي ۳۱/۶/۹۰ به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي آگاه حساب به شماره ملي xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي کاربرد ارقام به کدملي xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. و روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627266
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921021
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه آگاه حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابارئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985815
آگهی تصمیمات در شرکت ایرانیت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۶/۸۹ به موجب حکم صادره حسینعلی باقری به جای کیانوش حشمتی‌شاهباز بسمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت دنیای فن‌آوران پویا برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمدرضا وفائی به جای محمود باقری‌مزیدآبادی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی و سهراب رسته به جای شهیرخوش‌صولت به نمایندگی از شرکت دنیای سبز پرتو و علیرضا افتخارعمرانی به جای جواد فلاحت‌پیشه به نمایندگی از شرکت مهرام بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی برای مدت تصدی انتخاب شدند. علیرضا افتخارعمرانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر محمدابراهیم‌غفاری بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسینعلی باقری بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاِی کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد و در صورت عدم حضور هر یک یا هر دو عضو فوق‌الذکر با امضای یک عضو حاضر و نائب رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و در هر صورت امضا یک عضو موظف بر روی اسناد تعهدآور الزامی است. کلیه نامه‌های رسمی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757624
آگهی اصلاحی شرکت گلستان کوهسار سبز سهامی‎خاص شماره ثبت ۱۶۵۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۲۵/۱/۸۹ اختیارات بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11881817
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ثبت شده به شماره۵۳۱۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه آگاه حساب به سمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابا رئیسی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات