تولید دارو

شرکت تولید دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100265049 ()
13
افراد
32
آگهی‌ها
5118
شماره ثبت
1335/1/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14801342
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سروش لطفی نورودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان رئیس هئیت مدیره و آقای سید علیرضا حسینی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان نایب رئیس هئیت مدیره وآقای احمد میرائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای پیمان دربندی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای امید پورقنبری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هئیت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634246
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان ( صورتهای مالی ) منتهی به سال مال xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250773
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خسروانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و سروش لطفی نورودی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. و احمد میرائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت پخش البرز(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و امید پورقنبری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه ، تعیین و به مدیرعامل تفویض و مورد تصویب قرار گرفت. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران اول جاده ساوه ، خیابان شهید حمیدرضا یادگار، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119781
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458614
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355218
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سروش لطفی نورودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به جای آقای سهیل خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869290
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خسروانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت کی بی سی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سهیل خلیلی شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین جواهری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت البرز داروشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی فلاح پور با شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امید پورقنبری با شماره xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات مدیر عامل مطابق اساسنامه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847180
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744071
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهیل خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای اردشیر متقیان سلماسی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امید پورقنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288898
آگهی تغییرات شرکت پخش تیدی (درحال تصفیه ) سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۷۳۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۹۴۲۲۸
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۱۰/۰۳/۹۴ "شرکت تولیددارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای امید پورقنبری بشناسه ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید "صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274220
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۱۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید پورقنبری به شماره ملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به جای آقای فرشید مرادیxxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ب) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه تعیین می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274231
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۱۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
پیروآگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۰۲مورخ ۳۰/۲/۹۴ نوع شرکت سهامی عام می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181310
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519593
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی‌عام شماره ثبت ۵۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای علیرضا خسرو انی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره
ـ آقای فرشید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای ارد شیر متقیا ن سلما سی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه دارو ئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ آقای حسین جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلا ء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای علی فلاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی اسناد و اوراق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477357
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274362
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بند ۱۶ ماده ۴۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و همچنین به منظور تضمین تسهیلات سایر شرکتهای عضو گروه سرمایه گذاری البرز.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083016
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687536
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۱ واصل گردید: شرکت کی بی سی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی علیرضا خسروانی به کدملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره, شرکت پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مسعود ابوالحلاج به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گاری اعتلا, البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین جواهری به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی فرشید مرادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنواتن اعضای هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اردشیر متقیان سلماسی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687558
آگهی تصمیمات شرکت تولید داورسهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ و شرکت البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ و شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ و شرکت کی بی سی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889138
آگهی تصمیمات شرکت تولید داور سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ و شرکت البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ و شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ و شرکت کی‌بی سی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367399
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۱ واصل گردید: شرکت کی‌ بی‌ سی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی علیرضا خسروانی به کدملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره, شرکت پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مسعود ابوالحلاج به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گاری اعتلا, البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین جواهری به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی فرشید مرادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنواتن اعضای هیئت‌مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اردشیر متقیان‌سلماسی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477713

آگهی تغییر محل شرکت تولید دارو
سهامی عام بشماره ثبت xxx۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ محل شرکت به خیابان انقلاب اسلامی خیابان استاد نجات الهی نبش کوچه نیکخواه پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501177
آگهی تغییر محل شرکت تولید دارو سهامی عام بشماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ محل شرکت به خیابان انقلاب اسلامی خیابان استاد نجات الهی نبش کوچه نیکخواه پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957436
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762866
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه ‎هیئت‎مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: فرشید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای جلال بهارستان به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند. علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و مسعود ابوالحلاج به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و اردشیر متقیان‎سلماسی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و حسین جواهری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12003273
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246024
آگهی تغییر محل شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده به شماره۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۵/۸۹ محل شرکت به تهران تقاطع ولیعصر (عج) خ جمهوری اسلامی جنب فروشگاه رفاه پxxx کدپستی xxxxxxxxx۹ منتقل گردید. همچنین اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11786420
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده به شماره۵۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۹ علیرضا خسروانی‌ بنمایندگی از شرکت تولی‌ پرس به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جلال بهارستان بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر متقیان‌سلماسی بنمایندگی از شرکت البرز دارو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مسعود ابوالحلاج بنمایندگی از شرکت پخش البرز و حسین جواهری بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11498377
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری البرز ـ شرکت البرز دارو ‌ـ شرکت تولی‌پرس ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372926
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک روشان بسمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10005439
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۱۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۸ و احکام صادره بهرام منصورخاکی به نمایندگی از شرکت پخش البرز بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر متقیان بنمایندگی از شرکت البرز دارو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئ‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11989130
آگهی اصلاحی شرکت تولیددارو سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
پیرو آگهی شماره xxx۹۶/ت/۳۲ مورخ ۲۹/۷/۸۸ بهرام منصور خاکی به نمایندگی از شرکت پخش البرز صحیح می‌باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات