نخکار

شرکت نخکار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100263904
6
افراد
22
آگهی‌ها
5079
شماره ثبت
1334/12/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14754901
آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13790591
آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشمار xxx۸۷ مورخ ۱۹/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد آقای محمدرضا نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت تصفیه و آقای علی اصغر حاجی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت تصفیه به مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449915
آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا جباریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر اجرایی تصفیه محمدرضا نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت تصفیه علی اصغر حاجی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت تصفیه تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت تصفیه همراه با یکی از اعضای دیگرهیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117798
آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ برای مدت یک سال بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. عملکرد مالی تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. هیات تصفیه به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا جباریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علی اصغر حاجی اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد رضا نجاری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12523351
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. -موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. - هیاًت تصفیه برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: - آقای غلامرضا جباریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای احمد حورزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ -آقای سید مجتبی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287377
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304908
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. هیات تصفیه برای مدت یک سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر اجرائی و عضو هیأت تصفیه، آقای احمد حورزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت تصفیه و آقای سیدمجتبی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت تصفیه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304923
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304927
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304931
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304937
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304941
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674103
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت نخکار(سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ (نوبت سوم)
بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می نماید تا با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم در مهلت مقرر قانونی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۷ بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ۱۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعائی علیه شرکت نخکار مسموع نخواهد بود.
دxxxxxx۳ ۳ـ۳ هیئت تصفیه شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673470
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت نخکار(سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ (نوبت سوم)
بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می نماید تا با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم در مهلت مقرر قانونی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۷ بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ۱۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعائی علیه شرکت نخکار مسموع نخواهد بود.
دxxxxxx۳ ۳ـ۳ هیئت تصفیه شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631586
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت نخکار(سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ (نوبت دوم)
شمارهxxxـ۹۳ ۲۵/۵/xxx۳
بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می نماید تا با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم در مهلت مقرر قانونی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۷ بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ۱۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعائی علیه شرکت نخکار مسموع نخواهد بود.
دxxxxxx۳ ۲ـ۳ هیئت تصفیه شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632025
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت نخکار(سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ (نوبت دوم)
شمارهxxxـ۹۳ ۲۵/۵/xxx۳
بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می نماید تا با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم در مهلت مقرر قانونی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۷ بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ۱۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعائی علیه شرکت نخکار مسموع نخواهد بود.
دxxxxxx۳ ۲ـ۳ هیئت تصفیه شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584703
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ (نوبت اول)
بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می نماید تا با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم در مهلت مقرر قانونی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۷ بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ۱۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعائی علیه شرکت نخکار مسموع نخواهد بود.
دxxxxxx۳ ۱ـ۳ هیئت تصفیه شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584226
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ (نوبت اول)
بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می نماید تا با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم در مهلت مقرر قانونی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۷ بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ۱۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعائی علیه شرکت نخکار مسموع نخواهد بود.
دxxxxxx۳ ۱ـ۳ هیئت تصفیه شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112697
آگهی تغییرات شرکت منحله نخکار سهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/xxx۱ که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقایان محمدمهدی صالحی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیر اجرایی و عضو هیات تصفیه و احمد حورزاد بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و سید مجتبی خاتمی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضا هیات تصفیه تا تاریخ۳۱/۰۴/۹۲ تعیین گردیدند.
موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید.
کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته , برات با امضای مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضا هیات تصفیه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11564833
آگهی تصمیمات شرکت نخکار (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۰۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی صالحی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیرتصفیه تا تاریخ۳۱/۴/۹۱ ابقاء گردید. موسسه حسابرسی دل‌آرام بعنوان ناظرتصفیه انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآوربانکی از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرتصفیه به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11372455
آگهی تصمیمات در شرکت نخکار سهامی عام در حال تصفیه ‌به شماره ثبت ۵۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۸/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام (حسابداران رسمی xxx۴۲) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان ناظر تصفیه و محمدمهدی صالحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076739
آگهی تصمیمات شرکت نخکار (در حال تصفیه) سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۸۸ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی دل‌آرام به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد. اعضاء هیئت تصفیه به مدت یک سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان خصوصی‌سازی و علی صفری و سیدنجم‌الدین مجابی.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات