صنعتی جهان

شرکت صنعتی جهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100256955 (ختم تصفیه شده)
3
افراد
4
آگهی‌ها
4842
شماره ثبت
1334/5/3
تاریخ تأسیس

اشخاص صنعتی جهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنعتی جهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 866526
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله صنعتی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۵۵
به استناد نامه مورخ ۳/۱۱/۹۰ به شماره xxx هیئت تصفیه و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق اعلام می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645913
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله صنعتی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۵۵
به استناد نامه مورخ ۳/۱۱/۹۰ به شماره xxx هیئت تصفیه و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق اعلام می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548923
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی جهان در حال تصفیه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد روحی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سازمان خصوصی سازی بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ بهمن باباخانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان خصوصی‌سازی بسمت عضو هیئت‌ تصفیه و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق غلامرضا اسمعیل‌نراقی و محمد روحی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی‌نراقی مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843304
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی جهان سهامی عام در حال تصفیه بشماره ثبت ۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۱۹/۳۲ مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ شماره ثبت شرکت xxx۲ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات