دارو سازی تهران دارو

شرکت دارو سازی تهران دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100254685 ()
6
افراد
20
آگهی‌ها
4763
شماره ثبت
1334/2/31
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

تداپرول
تداپرول TEDAPROL
1383/4/20
وكسور
وكسور VEXOR
1390/8/29
ديميژل
ديميژل DEMIGEL
1394/4/8
رانوتد
رانوتد RANOTED
1394/4/9
رانيتيكس
رانيتيكس RANITIX
1394/4/29
آتوموكسين
آتوموكسين ATOMOXIN
1394/4/30
موكسوتد
موكسوتد MOXOTED
1394/5/5
فروسين پلاس
فروسين پلاس Ferrucin Plus
1394/5/26
مايند ريلكس
مايند ريلكس Mind Relax
1394/6/10
كلمه مايند هايپ
كلمه مايند هايپ Mind Hype بفارسي و لاتين طبق نمونه
1394/6/14
زالور
زالور Zalor
1394/6/23
سراتد
سراتد Serated
1394/7/19
سيتاگليتد
سيتاگليتد Sitaglited
1394/8/19
آتوكسين
آتوكسين ATOXIN
1394/8/20
گليفر پلاس
گليفر پلاس Glifer Plus
1394/8/23
مكس مايند- انرژي
مكس مايند- انرژي Maxmind-Energy
1394/9/9
مكس مايند-پاور
مكس مايند-پاور Maxmind-Power
1394/9/10
مكس مايند ريلكس
مكس مايند ريلكس Maxmind Relax
1394/9/18
رزوست
رزوست Rosuset
1394/9/25
رزوبست
رزوبست Rosubest
1394/9/28
دكتر مايند-انرژي
دكتر مايند-انرژي Dr.Mind-Energy
1394/9/29
والاتد
والاتد Valated
1394/10/1
والاسيكلوتد
والاسيكلوتد Valacicloted
1394/10/1
كلمه انرژآن بفارسي و
كلمه انرژآن بفارسي و Energon به لاتين طبق نمونه
1394/10/7
هاي مايند
هاي مايند High Mind
1394/10/20
سرتراتد
سرتراتد SERTRATED
1394/2/15
دكتر مايند ريلكس
دكتر مايند ريلكس Dr Mind Relax
1394/11/15
كلسيدكس پلاس
كلسيدكس پلاس Calcidex plus
1394/12/18
ژليتيكون
ژليتيكون GELITHICONE
1394/3/2
لتانكس
لتانكس Letanex
1395/3/3
آساتد
آساتد Asated
1395/3/3
آساپتد
آساپتد Asapted
1395/3/3
كلمه تد فول انرژي بفارسي و
كلمه تد فول انرژي بفارسي و Ted Full Energy به لاتين طبق نمونه
1395/3/10
ژلودئين
ژلودئين Gelodein
1395/3/29
پاور آن
پاور آن Power ON
1395/3/30
كلمه ففولايسين پلاس
كلمه ففولايسين پلاس Fefolycin plus
1395/4/2
بوسپيراكس
بوسپيراكس buspirax
1395/8/24
فاموتد
فاموتد Famoted
1395/8/25
ليتمون
ليتمون litmon
1395/8/25
زيموتد
زيموتد zimoted
1395/9/6
افكسين
افكسين Efexin
1395/9/6
پام پروست
پام پروست Pum prost
1395/9/21
پي پريكس
پي پريكس Piperix
1395/9/22
پپركان
پپركان Piperkan
1395/9/22
pharmacutical Tehran Darou
1395/9/30
كلمه داپولست
كلمه داپولست Dapolast
1395/10/25
لَستيپون
لَستيپون Lasti pone
1395/10/25
كلمه پوكسي لست به فارسي و
كلمه پوكسي لست به فارسي و Poxi Last به لاتين طبق نمونه
1395/10/25
داپوفورس
داپوفورس Dapoforce
1395/10/25
ديورلاپيل
ديورلاپيل Durlapil
1395/10/25
زاگسابان
زاگسابان Zaxaban
1395/10/25
زابلتو
زابلتو Zabelto
1395/10/25
كلمه فاكسي رين به فارسي و
كلمه فاكسي رين به فارسي و Faxi Rin به لاتين طبق نمونه
1395/10/26
كلمه ايكسي فاتد به فارسي و
كلمه ايكسي فاتد به فارسي و Xifated به لاتين طبق نمونه
1395/10/26
گليپ لِس
گليپ لِس Glipless
1395/11/2
سولفازاكس
سولفازاكس Sulfazax
1395/11/3
كُلي زاكس
كُلي زاكس Collizax
1395/11/3
تين زودكس
تين زودكس Tinzodex
1395/11/12
يوريكوفل
يوريكوفل Uricofell
1395/11/18
وزي سولين
وزي سولين Vesisolin
1395/11/18
ترن تكس
ترن تكس Trentox
1395/11/18
ترن پكس
ترن پكس Trenpex
1395/11/18
ليدي لاكت
ليدي لاكت lady lact
1395/11/18
كلمه تامي وير به فارسي و
كلمه تامي وير به فارسي و Tamivir به لاتين طبق نمونه
1395/11/19
فلو- وير
فلو- وير flu-vir
1395/11/19
فلو-بان
فلو-بان Flu-baan
1395/11/19
نوروپين آف تد
نوروپين آف تد Neuropain Off Ted
1395/2/18
زيفاتد
زيفاتد Xifated
1396/2/26
فِرانوزِكس
فِرانوزِكس Franozex
1396/4/11
ديابن-اِم آر
ديابن-اِم آر Diaben-MR
1396/4/11
مِلي زاكس
مِلي زاكس Melizax
1396/4/11
پرولي سول
پرولي سول Prolisol
1396/4/11
بيزوپرول
بيزوپرول Bisoprol
1396/4/11
پُرولي زِكس
پُرولي زِكس Prolizex
1396/4/11
NIKOUGEN BIOPHARMACEUTICALS
1396/7/3
نيكوژن
نيكوژن NIKOUGEN
1396/7/25
استامين اكسترا
استامين اكسترا Acetamin Extra
1397/9/12

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14630008
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات واعتماد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630022
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557518
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب ریئس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره واحسان سید رضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اعتماد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042771
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهوشیار ممیزشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752256
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. شرکت داروسازی تهران شیمی باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای سعید سعیدی نژادباکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره.. آقای عبدالمجید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب ریئس هیأت مدیره.. آقای محمد پرنیان پور با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره.. آقای احسان سید رضی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره.. آقای مسعود عبدالکریمی باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها ومراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336055
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106184
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
پیرو آگهی صادره شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۱/۱۰/xxx۲ اسامی بازرس اصلی و علی البدل به صورت جا به جا آگهی شده که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد موسسه حسابرسی ایین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106202
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد (کدملیxxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به سمت رئیس هیات مدیر آقای عبدالمجید سعیدی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۱) به سمت نایب ریئس هیات مدیره. آقای محمد پرنیان پور (کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره آقای احسان سید رضی (کدملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مسعود علی مراد (کدملی xxxxxxxxx۳) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه چک ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها ومراسلات شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106206
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۹/ ۱۲/ xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۵۴ آقای عبدالمجید سعیدی نژاد ش م xxxxxxxxx۱ آقای محمد پرنیان پور ش مxxxxxxxxx۷ آقای محمد مسعود علی مراد ش م xxxxxxxxx۳ و احسان سیدرضی ش م xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533519
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی‌عام شماره ثبت ۴۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و عبد المجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و احسان سید رضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد مسعود علی مراد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531713
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سید رضی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مسعود علی مراد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289933
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد پرنیان پور شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سیدرضی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
موسسه حسابرسی رایمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
تراز و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289934
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت تهران شیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) و عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سید رضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711827
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران داروسهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ائین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943974
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ائین محاسبان امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270319
آگهی اصلاحی شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
پیرو آگهی شماره xxx۸۱/۳۲ مورخ ۲۹/۵/xxx۰ نام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مسعود عبدالکریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ صحیح میباشدکه بدینوسیله اصلاح می‌شود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153119
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی‌نژاد به کد ملی و عبدالمجید سعیدی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد پرنیان‌پور به کد ملی xxxxxxxxx و مسعود سیدالکریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و احسان سیدرضی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ سعید سعیدی‌نژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالمجید سعیدنژاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مسعود عبدالکریمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره معتبر میباشد. کلیه نامه و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941681
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی تهران دارو سهامی‌ عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11148795
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656838
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات