سیمان شمال

شرکت سیمان شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100246682 ()
35
افراد
44
آگهی‌ها
4492
شماره ثبت
1333/6/30
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان شمال

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان شمال دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
اسماعیل جوانبخت
اسماعیل جوانبخت
از 1390/10/28
ناصر سالار
ناصر سالار
نایب رییس هییت مدیره از 1390/10/28
محمد رشیدافشار
محمد رشیدافشار
از 1390/10/28
فریدون حسنی
فریدون حسنی
از 1390/10/28
به جای روزعلی نیک آبادی
به جای روزعلی نیک آبادی
نایب رییس هییت مدیره از 1390/12/23
محمد نوبخت با
محمد نوبخت با
از 1391/3/10
اکبر دهنوی فرد
اکبر دهنوی فرد
از 1391/3/10
حمید اقبالیان
حمید اقبالیان
از 1391/4/31
علی حسین قراچه
علی حسین قراچه
از 1391/4/31
حسین مدرس خیابانی
حسین مدرس خیابانی
از 1391/4/31
حمید شیروانی
حمید شیروانی
از 1391/11/17
عباس دیرین
عباس دیرین
از 1392/3/29
سید محمدرضا نجفیان
سید محمدرضا نجفیان
از 1392/5/22
جعفر مطیعی تواندشتی
جعفر مطیعی تواندشتی
رییس هییت مدیره از 1392/9/9
خارج از هیئت مدیره
خارج از هیئت مدیره
از 1392/11/28
فرود عزیزی طاس احمدی
فرود عزیزی طاس احمدی
از 1392/11/28
علی اکبر صفریان نودهی
علی اکبر صفریان نودهی
از 1393/9/24
فرهاد رمضان
فرهاد رمضان
از 1393/9/24
مرتضی قربانی
مرتضی قربانی
از 1393/9/24
سیدعبدالحسین ثابت
سیدعبدالحسین ثابت
از 1393/9/24
نادر غفاری
نادر غفاری
از 1390/5/5
علی جعفری زاده
علی جعفری زاده
از 1393/11/6
علی نیکخواه سرنقی
علی نیکخواه سرنقی
از 1395/1/28
کمال صدیقی
کمال صدیقی
از 1395/8/15
منوچهر قائمی
منوچهر قائمی
رییس هییت مدیره از 1395/8/15
ریحان سروش مقدم
ریحان سروش مقدم
از 1395/8/15
حمیدرضا منجی
حمیدرضا منجی
از 1395/8/15
محمد همتی
محمد همتی
عضو هییت مدیره از 1395/8/29
غلام‌رضا مثنوی
غلام‌رضا مثنوی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/8/29
رحیم همدانی
رحیم همدانی
عضو هییت مدیره از 1395/8/29
حیدر اسکندرپور
حیدر اسکندرپور
از 1395/8/29
عباس طالبی
عباس طالبی
عضو هییت مدیره از 1395/12/4
داود رادمهر
داود رادمهر
از 1396/10/26
مجید بهرامی
مجید بهرامی
رییس هییت مدیره از 1397/11/17
مجید امدادی
مجید امدادی
از 1397/11/17

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14599191
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید امدادی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره - مجید بهرامی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره - عباس طالبی باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره - محمد همتی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره - علی اکبر صفریان نودهی باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چک‌ها قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14572598
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14284870
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت xxxxxxxxx۳ صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986271
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶، شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950476
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود رادمهر با کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای غلامرضا مثنوی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید. سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. علی اکبرصفریان نودهی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره عباس طالبی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره محمد همتی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره داود رادمهر با کد ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیأت مدیره کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویضی هیأت مدیره به مدیرعامل کماکان به قوت خود باقی و مورد تائید هیأت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897417
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۳۸ ریال از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره‌های xxx۱۷/۹۶ , xxx مورخ ۲۶/۷/۹۶ و xxx۶۵/۹۶ , xxx مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ بانک سپه شعبه فرخی ولیعصر واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاءگردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403158
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس طالبی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره به جای آقای رحیم همدانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران انتخاب گردید. اختیارات تفویضی هیات مدیره به مدیرعامل کماکان به قوت خود باقی است. حیدر اسکندر پور کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره غلامرضا مثنوی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره عباس طالبی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات مدیره محمد همتی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره علی اکبر صفریان نودهی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388778
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345229
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر اسکندر پور xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره غلامرضا مثنوی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره رحیم همدانی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره محمد همتی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره علی اکبر صفریان نودهی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242367
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر اسکندرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا مثنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره رحیم همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167833
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت - ۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کمال صدیقی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و آقای شاهرخ پزشگ کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیات مدیره و آقای منوچهر قائمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای ریحان سروش مقدم کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با توجه به تفویض اختیار شماره xxx/ ق مورخ xxx۲/۰۶/۰۵ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای حمیدرضا منجی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ مدیرعامل شرکت به طور کلی مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی بدین شرح می‌باشد: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره میباشد.) عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. تهیه و تنظیم مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آیین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیات مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض با رای تجدید نظر، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و داراییهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آیین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه فروش شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوص در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. پذیرش درخواستهای متقاضیان نمایندگی فروش محصولات و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و درصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس آیین نامه فروش. عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل فسخ و اقامه آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارش ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره، تعداد شیفت، علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارشات مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد (استقراض به وسیله اوراق منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980252
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نیکخواه سرنقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای علی اکبر صفریان نودهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند فرهاد رمضان xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره عبدالحسین ثابت xxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره علی جعفرزاده xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره فرود عزیزی طاس احمدی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره علی نیکخواه سرنقی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره علی اکبر صفریان نودهی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل کماکان به قوت خود باقی و مورد تأیید هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900932
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. اعضاء هیات مدیره شرکت از بین سهامداران به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848380
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۰۸/۰۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان اسفند به ۳۰ آذر ماه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288977
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۴۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید ، -روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123856
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جعفری زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده جدید شرکت گروه سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در به جای آقای مرتضی قربانی به کدملی xxxxxxxxx۷ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420732
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر صفریان نودهی با کدملیxxxxxxxxx۲ به جای آقای حمید شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید-بنابراین سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای فرهاد رمضان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هییت مدیره ـ آقای سید عبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه xxxxxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هییت مدیره ـ آقای علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل ـ آقای مرتضی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای فرود عزیزی طاس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هییت مدیره ـ -کلیه اسناد و اوراق تعهدآورشرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ هییت مدیره اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.-نصب وعزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیر عامل که به پیشنهاد مدیر عامل و تایید رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره امکان پذیر می باشد.-تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره.-تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره.-تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی به طور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره.-پیشنهاد افتتاح حساب جاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و بهره ومتفرعات.-عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزءموضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما" یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات . ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع.-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و دفاع از این نوع تقاضاها در مراجع قضایی در تمام مراحل و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادر یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها.-تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزدو یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازهر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیر قضای اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت; دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری;با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، وانتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر.-تعیین میزان استهلاک ها با توجه قوانین جاریه کشور. ـ مدیر عامل موظف است در محدوده اختیارات به شرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و وضوابط اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارش های ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661286
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید، اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ گروه صنایع سیمان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384494
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فرود عزیزی طاس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به سمت عضو جدید هیئت مدیره معرفی گردید در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای فرهاد رمضان بعنوان رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۸
آقای روزعلی نیک آبادی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱
فرود عزیزی طاس احمدی بعنوان عضو هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۶
آقای مرتضی قربانی بعنوان عضو هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۷
آقای حمید شیروانی بعنوان عضو هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۵
آقای امیر حسینی خبازی بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) کدملی xxxxxxxxx۶
کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357912
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرهاد رمضان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی گردیدند. در نتیجه آقای فرهاد رمضان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزعلی نیک آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مرتضی قربانی و حیمد شیروانی و عباس مظاهری به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای عباس دیرین خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281484
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مرتضی قربانی ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ش مxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو جدید هیات مدیره انتخاب شد.
آقای جعفر مطیعی تواندشتی ک مxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزعلی نیک آبادی ک مxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمید شیروانی ک مxxxxxxxxx۵ و عباس مظاهری ک مxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای عباس دیرینxxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200616
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای جعفر مطیعی تواندشتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی گردیدند.
در نتیجه آقای جعفر مطیعی تواندشتی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای روزعلی نیک آبادی کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان سید محمدرضا نجفیان کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید شیروانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و عباس مظاهری کد ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای عباس دیرین کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید:
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176717
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف ـ آقای احمد پایه داراردکانی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان xxxxxxxxx۵۴ (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره.
ب ـ آقای روزعلی نیک آبادی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن xxxxxxxxxxxx (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
ج ـ آقای سید محمدرضا نجفیان xxxxxxxxx۲ به نمایندگی گروه صنایع سیمان کرمان xxxxxxxxx۷۶ (شرکت سهامی عام) به سمت عضو.
ه ـ آقای حمید شیروانی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیما مازندان xxxxxxxxx۲۰ (سهامی عام) به سمت عضو.
و ـ آقای عباس مظاهری xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه xxxxxxxxx۵۴ (سهامی خاص) به سمت عضو و عباس دیرین با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140662
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
۳ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042590
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ حمید شیروانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران به جای محمد نوبخت به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702265
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و حسین مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و روزعلی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه بسمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680602
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی‌حسین قراچه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و حسین مدرس‌خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و روزعلی نیک‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. علی‌حسین قراچه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و روزعلی نیک‌آبادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667200
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی هاشم ولی پوری به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت مدیره، روزعلی نیک آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886209
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی هاشم ولی‌پوری به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت‌مدیره، روزعلی نیک‌آبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577658
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی xxx۵۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱/۹۱ روز علی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامحسین وحید نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن و هاشم ولی پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اسماعیل جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973130
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی xxx۵۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱/۹۱ روز علی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامحسین وحید نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و هاشم ولی پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اسماعیل جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11902246
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی xxx۵۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱/۹۱ روز علی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامحسین وحید نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و هاشم ولی پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اسماعیل جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548447
آگهي تصميمات شركت سيمان شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546426
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482310

آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و مدیرعامل و غلامحسین وحیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رشیدافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل جوانبخت به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845140
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و مدیرعامل و غلامحسین وحیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد رشیدافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل جوانبخت به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره به امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710894
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی شماره xxx۷۳/ت۳۲ مورخ ۸/۶/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده که بدین ترتیب تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828182
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده به شماره۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۵/۹۰ نادر غفاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و محمدرشید افشار به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و اسماعیل جوانبخت به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و غلامحسین وحیدنیا به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ و ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵‌ـ ضمنا نادر غفاری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین وحیدنیا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضا) به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064550
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517898
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ فریدون حسنی به ش ملی xxxxxxxxx۴۳ به جای نادر غفاری بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11353681
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ به موجب احکام صادره احمد فیاض‌بخش بجای علیرضا شریف به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947676
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسارسی سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979740
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۸/ت/۳۲ مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافته که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151351
آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان شمال سهامی‌ عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره۴۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ و هیات‌مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته و اندوخته طرح توسعه افزایش یافته و ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات