مارگارین

شرکت مارگارین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100239199
22
افراد
33
آگهی‌ها
4204
شماره ثبت
1332/10/20
تاریخ تأسیس

اشخاص مارگارین

در این بخش تمامی اشخاصی که در مارگارین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

مهماندوست
مهماندوست
1382/1/23
روغن قنادي آفتاب121
روغن قنادي آفتاب121
1382/10/15
روغن قنادي آفتاب555
روغن قنادي آفتاب555
1382/10/15
روغن قنادي آفتاب42
روغن قنادي آفتاب42
1382/10/15
روغن قنادي آفتاب نوروز يك
روغن قنادي آفتاب نوروز يك
1382/10/15
آفتاب
آفتاب AFTAB
1382/12/6
آفتاب
آفتاب AFTAB
1383/9/21
آفتاب
آفتاب
1375/12/14
خروس نشان روغن نباتي
خروس نشان روغن نباتي
1387/4/1
آفتاب
آفتاب AFTAB
1388/9/22
آفتاب
آفتاب AFTAB 50
1388/12/3
پولت فت
پولت فت POULT FAT
1390/2/18
خروس طلائي
خروس طلائي
1380/2/29
نهال
نهال
1380/1/28
خروس
خروس
1380/9/7
دلنواز
دلنواز
1380/3/29
گلرخ
گلرخ
1380/3/31
بسراق
بسراق
1380/1/28
آفتاب طلائي
آفتاب طلائي
1380/2/29
شوكونل
شوكونل CHOCONEL
1391/1/20
AFTAB
1393/7/9
آفتاب
آفتاب
1393/7/9
آفتاب 66
آفتاب 66
1393/7/15
آيس فت
آيس فت
1393/7/15
خروس طلائي
خروس طلائي
1393/8/24
1393/9/2
خروس
خروس
1393/9/4
ِ
ِ AFTAB 66
1393/9/17
آفتاب
آفتاب Aftab
1393/9/17
آفتاب ماركت مارگارين
آفتاب ماركت مارگارين
1393/12/10
آفتاب
آفتاب AFTAB روغن خوراكي مصرف خانوار Vegetable Ghee
1394/7/18
Khorous Talaei
1394/7/20
خروس
خروس
1394/8/12
آفتاب طلائي
آفتاب طلائي
1394/8/12
خروس طلائي
خروس طلائي
1394/8/12
روغن گياهي خروس
روغن گياهي خروس KHOROUS
1394/11/10
خروس نشان روغن نباتي
خروس نشان روغن نباتي
1394/11/27
آفتاب
آفتاب AFTAB
1394/12/1
Khorous Neshan
1394/12/1
آفتاب تخصصي
آفتاب تخصصي AFTAB Professional
1394/3/3
آفتاب
آفتاب AFTAB خروس KHOROUS
1395/5/23
آفتاب
آفتاب AFTAB - آيس فت ICE FAT
1395/5/30
آفتاب سان
آفتاب سان
1395/9/30
شوكو اويل آفتاب
شوكو اويل آفتاب Aftab Choco Oil
1395/10/29
گراندمارس
گراندمارس GRANDMARS
1396/12/14
آفتاب اُمگا
آفتاب اُمگا AFTAB OMEGA
1396/3/30
AFTAB SUN
1396/5/28
آفتاب تخصصي
آفتاب تخصصي AFTAB Professional
1396/6/28
ذرت طلايي آفتاب
ذرت طلايي آفتاب
1396/7/17
GOLROKH
1397/4/27
يونيكورن
يونيكورن UNICORN
1397/7/18

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14592426
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14457023
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره . آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، به نمایندگی از شرکت پاکسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره . آقای رامین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، به نمایندگی از شرکت شکر ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ) به سمت عضو هیات مدیره آقای قاسم فلاحتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، به نمایندگی از شرکت گلتاش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره . تعیین گردیدند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . کلیه اختیارات مدیرعامل طبق آخرین صورتجلسه تنظیمی دراین خصوص نافذ و معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423800
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای احمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت قند نیشابور (سهامی عام) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.در نتیجه، سمت اعضای هیئت مدیره و نحوه امضاء های مجاز به شرح ذیل تعیین گردید: آقای احمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای رامین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت شکر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) به سمت عضو هیئت مدیره. ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مدیرعامل باستناد مفاد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت مارگارین (سهامی عام)، هیئت مدیره شرکت اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین و تصویب نمودند: ۱. اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش و... طبق مقررات قانونی، اساسنامه و ائین نامه های ذیربط. ۲. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ۳. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به استثناء آئین نامه معاملات که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود، ۴. تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیئت مدیره. ۵. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی. ۶. تهیه ساختار سازمانی و نیز برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. ۷. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ۹. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ۱۰. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، ۱۱. اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، ۱۲. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۳. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ، به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ۱۴. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً(درخصوص اعتبارات دریافتی جهت شرکت) ۱۵. عقد هرگونه اجاره (اعم از آنکه شرکت موجر باشد یا مستاجر)و اقاله و فسخ آنها، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، تخلیه عین مستاجره و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و همچنین درخواست تجدیدنظر در آراء صادره یا اجرای آن. ۱۶. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ۱۷. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۸. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۹. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۰. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی به هیئت مدیره. ۲۱. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ۲۲. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. ۲۳. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت در داخل یا خارج از کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر خارج از کشور به هیئت مدیره. ۲۴. اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193933
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رامین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. و محمدرضا شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092958
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گلتاش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدرضا شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رامین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شکر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد مفاد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل تعیین و تصویب نمودند: ۱. اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش و … طبق مقررات قانونی، اساسنامه و ائین نامه‌های ذیربط. ۲. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ۳. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به استثناء آئین نامه معاملات که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد_بود، ۴. تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره. ۵. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی. ۶. تهیه ساختار سازمانی و نیز برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره. ۷. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ۹. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ۱۰. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، ۱۱. اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، ۱۲. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۳. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ، به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ۱۴. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا (درخصوص اعتبارات دریافتی جهت شرکت) ۱۵. عقد هرگونه اجاره (اعم از آنکه شرکت موجر باشد یا مستاجر) و اقاله و فسخ آنها، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، تخلیه عین مستاجره و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و همچنین درخواست تجدیدنظر در آراء صادره یا اجرای آن. ۱۶. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ۱۷. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. ۱۸. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیات مدیره. ۱۹. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها پس از تصویب هیات مدیره. ۲۰. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیات مدیره. ۲۱. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره. ۲۲. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره. ۲۳. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت در داخل یا خارج از کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر خارج از کشور به هیات مدیره. ۲۴. اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیات مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023847
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳، شرکت سهامی قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸، شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت شکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، اعضاء علی البدل: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971012
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین رضائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت شکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910128
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی ازشرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمدرضا شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره. آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848441
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۹۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۰۴/۱۰/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و محل سود انباشته مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال وآورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxx۱۸ ریال طی گواهی شماره xxx/xxx/۵۰ مورخ ۲۴/۰۵/۹۶ و گواهی شماره xxx/xxx/۵۰ مورخ ۲۱/۰۹/۹۶ بانک تجارت شعبه مارگارین افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795386
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی ازشرکت گلتاش (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) به سمت رئیس هیات مدیره. آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت شکر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) به سمت عضو هیات مدیره. آقای آقای امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پاکسان (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸) به سمت عضو هیات مدیره. آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420485
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324326
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گلتاش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدعلی ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای سیامک ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت شکر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229652
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدهادی دادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای سیامک ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره ودر صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789588
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی رازدار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795358
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از (شرکت گلتاش سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) به سمت رئیس هیأت مدیره.. آقای محمدعلی ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از (شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.. آقای سیامک ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از (شرکت پاکسان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از (شرکت قند نیشابور سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمدهادی دادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از (شرکت شکر سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیأت مدیره ودر صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیأت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208222
آگهی تغییرات شرکت مارگارین سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به استان تهران ـ خیابان ورامین (کیلومتر۳) ـ خیابان راهبر ـ پلاک ۸، کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186188
آگهی تغییرات شرکت مارگارین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۲۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762154
آگهی تغییرات شرکت مارگارین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت شکر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658764
آگهی تغییرات شرکت مارگارین سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به استان تهران ـ شهرری ـ کیلومتر ۳جاده ورامین شرکت سهامی عام مارگارین به کدپستی xxxxxxxxx۴تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1487944
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای سیامک ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹،به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای حمیدرضا کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت شکر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت عضو هیات مدیره و آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور، شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیأت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره برخی اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488210
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۲/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۹۲/۹/۳۰ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: اعضاء اصلی. شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰. شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸. شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸. شرکت گلتاش(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳. شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ اعضاء علی البدل. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ـ سما (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
پxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196084
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای همایون رشیدسید به شماره پاسپورت بی ایکس xxxxxx۲ را بعنوان نماینده شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر شناه ملیxxxxxxxxx۰۰ بجای آقای محبوب احمد به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082987
آگهی تصمیمات شرکت مار گارین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ که در تاریخ ۶/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و بطور کلی هرگونه اسناد و مدارکی که برای شرکت ایجاد تعهد نمایند یا از شرکت سلب حق نمایند با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بعلاوه کلیه چکها تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال با امضاء متفق یک نفر از افراد نامبرده در ذیل و یکی از اعضای هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. محمود شه رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ علیرضا کردیان ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ علیرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ علیرضا اطمینان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مهدی قضاتلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067090
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642219
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صافولا بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی مامون فالح سعیدالداود ـ شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی محمد عباسعلی پور به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محبوب احمد ـ شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی سیامک ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت شکر صافولا بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی غلامرضا زال پور ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ محمد عباسعلی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و مامون فالح سعیدالداود به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیامک ربیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835111
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صافولا بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی مامون فالح سعیدالداود ـ شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی محمد عباسعلی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محبوب احمد ـ شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی سیامک ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت شکر صافولا بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی غلامرضا زال‌پور ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ محمد عباسعلی‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مامون فالح سعیدالداود به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سیامک ربیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس با نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11753609
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات‌ رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844456
آگهی اصلاحی شرکت مارگارین سهامی عام بشماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۲۱/ت۳۲ مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت شکر صافولا بهشهر بسمت عضو هیئت‌مدیره صحیح می‌باشد که در نام شرکت فوق کلمه شکر از قلم افتاده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10791227
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صافولا بهشهر و شرکت صنعتی بهشهر و شرکت شکر صافولا بهشهر و شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند و شرکت حمل و نقل و ریلی بهبار بهشهر. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۴/۸۹ محمد عباسعلی‌پور به نمایندگی شرکت صنعتی بهشهر به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مامون فالح سعیدالداود به نمایندگی شرکت صافولا بهشهر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سیامک ربیعی به نمایندگی روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند بهشهر به سمت مدیرعامل و محبوب احمد به نمایندگی از شرکت حمل و نقل ریلی بهبار بهشهر و غلامرضا زال‌پور به نمایندگی شرکت صافولا بهشهر به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253412
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۸۹ محبوب احمد به جای محمد سعید پارساپور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تهران برای بقیه مدت به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد بقیه سمت‌ها و حق امضا به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955839
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11572331
آگهی اصلاحی شرکت مارگارین سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۴۶/ت/۳۲ مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۷ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869438
آگهی افزایش سرمایه شرکت مارگاین سهامی‌ عام ثبت شده بشماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx۴/xxx/۵۰ مورخ ۹/۱۲/۸۸ و شماره xxx/xxx/۵۰ مورخ ۲۶/۸/۸۸ بانک تجارت شعبه مارگارین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات