صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100236012 (فعال)
8
افراد
22
آگهی‌ها
154
شماره ثبت
1367/5/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14147890
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶،صورت های سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت ـ،موسسه حسابرسی صدر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آرا به شماره xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۷ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545483
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، xxx۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545493
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد شاه صفی رئیس هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای علی اوسط خیری نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمید رضا شاهین فر مدیر عامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمد صالح غفوریان عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وآقای ایمان احتشام شهابی عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وبه عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین مکاتبات اداری و مشارکتهای تجاری و اقتصادی بجز نقل و انتقالات اقلام منقول و غیر منقول با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و همچنین در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521337
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه وصورت‌های سود وزیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آرا به شماره xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988362
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ منقسم xxxxxx۰۰ سهم هزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت. و ماده. شش اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949283
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت‌های سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آرا به شماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133598
آگهی تغییرات شرکت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان محمدصادق نائبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ایمان احتشام شهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳،محمد صالح غفوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰، علی اوسط خیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد شاه صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیات مدیره جدید برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224210
آگهی تغییرات شرکت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صالح غفوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اوسط خیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳و آقای ایمان احتشام شهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد صادق نائبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد شاه صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387911
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۴ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224215
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۵۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد شاه صفی رئیس هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای علی اوسط خیری نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳وآقای حمیدرضا شاهین فر عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای ایمان احتشام شهابی عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وآقای محمد صالح غفوریان مدیر عامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب شدند ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین مکاتبات اداری و مشارکتهای تجاری و اقتصادی بجز نقل و انتقالات اقلام منقول و غیر منقول با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و همچنین در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133601
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد شاه صفی به کدملیxxxxxxxxx۶ رئیس هیات مدیره وآقای علی اوسط خیری به کدملیxxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمد صادق نائبی به کدملیxxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره وآقای ایمان احتشام شهابی به کدملیxxxxxxxxx۳ عضو هیات مدیره وآقای محمد صالح غفوریان به کدملیxxxxxxxxx۰ مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد - هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه در ماده۵۰در بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰ به مدیرعامل تفویض نمود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706470
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۴/۹۳ در شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxxxxx که در تاریخ ۷/۸/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی سامان پندار ثبت شده xxx۱۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری بشماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706494
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۶/۶/xxx۳ و هیئت مدیره ۱۷/۶/xxx۳ در شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxxxxx که در تاریخ ۷/۸/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان محمد صادق نائبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و ایمان احتشام شهابی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن بختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اوسط خیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد شاه صفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای محمد شاه صفی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اوسط خیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صادق نائبی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان احتشام شهابی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن بختیاری بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۳ـ امضاء کلیه چک، سفته، قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق و مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷ ، ۶، ۴، ۲، ۱ را به مدیر عامل تفویض نمود.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426098
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو (سهامی عام)
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۱۲/xxx۲ در شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxxxxx که در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان محمد صادق نائبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ایمان احتشام شهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فرامرز عطاءزاده اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی اوسط خیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد شاه صفی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان محمد شاه صفی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صادق نائبی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اوسط خیری به سمت عضو هیئت مدیره و ایمان احتشام شهابی به سمت عضو هیئت مدیره و فرامرز عطاءزاده اصل به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین مکاتبات اداری و مشارکت های تجاری و اقتصادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265950
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۹/۴/۹۲ در شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، که در تاریخ ۹/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی حافظ گام ثبت شده xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای نادر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288807
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/xxx۰ طبق آگهی دعوت شماره xxx۰۳ مورخ ۲۲/۱/xxx۰ منتشر در روزنامه اطلاعات و صورتجلسه تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۰ که تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل شد تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه صورتهای سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون گستران پیشگام بعنوان بازرس اصلی و آقای نادر زندی بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480717
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ که تاریخ ۳۱/۲/xxx۰ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موارد بندهای ۱ و ۲ و ۴ (به استثناء مدیران و بالاتر) ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۵۰ اساسنامه مربوطه به اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11593693
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایران‌خودرو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۸/xxx۹ پیرو آگهی دعوت شمارهxxx۹۱ مورخ۱۵/۸/xxx۹ روزنامه اطلاعات که تاریخ۶/۲/xxx۰ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ اقایان بهمن علیپور‌ثابت‌رای و فرامرز عطازاده‌اصل بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ۳۰/۸/xxx۰ بجای آ‌قایان سید حسن احمدی و کیانوش میتیان انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۱۱/xxx۹ آقای فرشید افتخاری‌توکلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرامرز عطازاده‌اصل به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن علیپور‌ثابت‌رای به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ۳۰/۸/xxx۰ انتخاب گردیدند و تصدی بقیه اعضاء تا تاریخ۳۰/۸/xxx۰ به قوت خود باقی است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973084
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۲/۸۹ پیرو آگهی شماره xxx۳۶ مورخ ۸/۲/۸۹ مندرج در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه، صورتهای سود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ ـ شرکت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی و آقای نادر زندی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618536
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۸۸ طبق آگهی دعوت xxx۱۲ـ ۱۸/۸/۸۸ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ آقایان سید حسن احمدی، فرشید افتخاری‌توکلی، سید داود خراسانی، کیانوش همتیان و محمد برزگر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ آقای سید حسن احمدی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، آقای فرشید افتخاری‌توکلی به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید داود خراسانی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546887
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۷ که تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸ واصل شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۶ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی و آقای نادر زندی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10430525
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۸۸ که در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸ واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. اداره ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات