سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100235615 ()
16
افراد
40
آگهی‌ها
4081
شماره ثبت
1332/5/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14744808
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/xxx۸ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید . اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سیمان خوزستان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت خدمات صبا تجارت یاس ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349790
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خانزادی دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216160
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه و آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795579
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صفاکیش دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره. و مدیرعامل آقای مجتبی حقیقت جو دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای غلامعباس میرزائی دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حمید فرمانی باروق دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی محمد حریری دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نویدپارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی کریمی دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره. تعیین گردیدند حدود اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط. تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه و تنظیم طرحهای جدید و طرحهای توسعه فعالیتهای شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب (دو ماه قبل از پایان سال مالی). استقراض و تحصیل اعتبار با رهن یا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره بمنظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. عقد هر گونه پیمان و قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و بنگاهها با اخذ وثیقه یا تضمین کافی و صدور و ظهرنویسی چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد در جهت موضوع شرکت با رعایت ماده ۴۰ اساسنامه. خرید و فروش تجهیزات اداری، دارائیهای ثابت، اوراق بهادار با رعایت آیین نامه معاملات. انجام کلیه امور مالی شرکت شامل حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیها، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها، ثبت دفاتر قانونی و تنظیم اسناد بر اساس قانون و اصول حسابداری، تهیه بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان. انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. (در مورد معاونین و مدیران با تصویب هیئت مدیره) تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آیین نامه‌های شرکت. دفاع یا طرح دعوی برای حفظ منافع و حقوق شرکت در تمامی مراحل و با تمام اختیارات در رجوع به دادگاههای قضائی و اداری و هیئت‌های حل اختلاف و تعیین حکم و کارشناس و دعوی متقابل و ثالث و دفاع از آنها و حق فسخ و استرداد دعوی و شکایت و تعیین وکیل با حق توکیل به غیرو دادن اختیارات لازم به وکیل و عزل وی و حل و فصل دعاوی و اختلافات و وصول مطالبات شرکت. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیاتها و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره و در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646026
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سیمان ارومیه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359123
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۵/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۲/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به xxx۵ میلیارد ریال منقسم به xxx۵ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۲ مورخه ۱۷/۱۱/۹۵ بانک تجارت شعبه چهارراه جمهوری تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054774
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725591
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی لطفی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حافظ کمال هدایت دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدبهاء الدین علائی فرد دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد داوری آشتیانی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی پارسا دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی محمد حریری دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی تقی پور باکدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و ایین نامه‌های ذیربط. تهیه و تنظیم مقررات و ایین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه و تنظیم طرحهای جدید و طرحهای توسعه فعالیتهای شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب (دو ماه قبل از پایان سال مالی). استقراض و تحصیل اعتبار با رهن یا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره بمنظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. عقد هر گونه پیمان و قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و بنگاهها با اخذ وثیقه یا تضمین کافی و صدور و ظهرنویسی چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد در جهت موضوع شرکت با رعایت ماده ۴۰ اساسنامه. خرید و فروش تجهیزات اداری، دارائیهای ثابت، اوراق بهادار با رعایت ایین نامه معاملات. انجام کلیه امور مالی شرکت شامل حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیها، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها، ثبت دفاتر قانونی و تنظیم اسناد بر اساس قانون و اصول حسابداری، تهیه بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان. انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. (در مورد معاونین و مدیران با تصویب هیئت مدیره). تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر ایین نامه‌های شرکت. دفاع یا طرح دعوی برای حفظ منافع و حقوق شرکت در تمامی مراحل و با تمام اختیارات در رجوع به دادگاههای قضائی و اداری و هیئت‌های حل اختلاف و تعیین حکم و کارشناس و دعوی متقابل و ثالث و دفاع از آنها و حق فسخ و استرداد دعوی و شکایت و تعیین وکیل با حق توکیل به غیرو دادن اختیارات لازم به وکیل و عزل وی و حل و فصل دعاوی و اختلافات و وصول مطالبات شرکت. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیاتها و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت ایین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره ودر چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442033
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سیمان ارومیه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671465
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313060
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی پارسا دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی لطفی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حافظ کمال هدایت دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید بهاءالدین علائی فرد دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد داوری آشتیانی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد حریری دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی تقی پور دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236554
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ و شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189076
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی محمد حریری کدملی شماره xxxxxxxxx۷ بجای آقای حسن زیاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091010
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام به شماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۲ که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید آقای علی عبداله نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به جای آقای خلیل جعفرزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015771
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا رفیعی کشتلی به ک م xxxxxxxxx۳ و حسن زیاری به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره صادق افشار به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره مرتضی لطفی به ک م xxxxxxxxx۵ بجای اسفندیار سالاروند به ک م xxxxxxxxx۶۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م xxxxxxxxx۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسام طهماسیان به ک م xxxxxxxxx۲ بجای محمدرضا سیفی به ک م xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره حمید فرمانی باروق به ک م xxxxxxxxx۱ بجای سید قوام الدین شاهرخی به ک م xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به ش م xxxxxxxxx۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان بشرح پیوست صورتجلسه تعیین و تصویب گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946641
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به ش.مxxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی سید قوام الدین شاهرخی به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. سمت سایر اعضا و مدیرعامل و حق امضا کماکان به قوت خود باقی است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799375
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به ش.مxxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی سید قوام‌الدین شاهرخی به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خلیل جعفرزاده به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. سمت سایر اعضا و مدیرعامل و حق امضا کماکان به قوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866623
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ هیئت مدیره حدود اختیارات خود را مشتمل بر ۱۹ بند به شرح پیوست در صورتجلسه مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162049
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ هیئت مدیره حدود اختیارات خود را مشتمل بر ۱۹ بند به شرح پیوست در صورتجلسه مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868055
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ‌به شماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: صادق افشار xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند به ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه به ش م xxxxxxxxx۱۸ و محمدرضا سیفی به ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ جهت بقیه مدت تصدی بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975188
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ‌به شماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: صادق افشار xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسفندیار سالاروند به ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به ش م xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و خلیل جعفرزاده به ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه به ش م xxxxxxxxx۱۸ و محمدرضا سیفی به ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ جهت بقیه مدت تصدی بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041868
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به جای محسن محسنی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726429
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946392
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722930
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807938
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670746
آگهی تغییرات شرکت ساخت و نصب صنعتی البرزسهامی خاص شماره ثبت ۲۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ که تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بشماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حسین شیخی بشماره ملی ۷ـ xxxxxxـ xxx بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بشماره ثبت xxx۱ بنمایندگی آقای علی اکبر الوندیان بشماره ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx شرکت فارسیت اهواز سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شماره ثبت xxx۷ بنمایندگی آقای حمیدرضا سواری بشماره ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx و شرکت تهران بتون سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بشماره ثبت xxx۹۳ بنمایندگی آقای غلامرضا کریمی بشماره ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بشماره ثبت xxx بنمایندگی آقای حسین عرب علیدوستی بشماره ملی ۹ـ xxxxxxـ xxx شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بشماره ثبت xxx۴۶ بنمایندگی آقای غلامرضا بهمنش بشماره ملی ۸ـ xxxxxxـ xxx آقای غلامرضا بهمنش بشماره ملی ۸ـ xxxxxxـ xxx بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عرب علیدوستی بشماره ملی ۹ـ xxxxxxـ xxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سواری بشماره ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا کریمی بشماره ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر الوندیان بشماره ملی ۱ـ xxxxxxـ xxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و تاریخ ۲۱/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موساست غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547309
آگهي اصلاحي
پیرو آگهی شماره xxx۹۳/ت۳۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ اعلام میدارد در سطر آخر آگهی عبارت نیز امکان پذیرو معتبر خواهد بود از قلم افتاده که بدینوسیله تصحیح و اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683320
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۳/ت۳۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ اعلام میدارد در سطر آخر آگهی عبارت نیز امکان پذیرو معتبر خواهد بود از قلم افتاده که بدینوسیله تصحیح و اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 471294

آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۳/ت۳۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ اعلام میدارد در سطر آخر آگهی عبارت زیر امکان پذیرو معتبر خواهد بود از قلم افتاده که بدینوسیله تصحیح و اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768509
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۳/ت۳۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ اعلام میدارد در سطر آخر آگهی عبارت زیر امکان پذیرو معتبر خواهد بود از قلم افتاده که بدینوسیله تصحیح و اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468543

آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ صدور چک از حسابهای جاری به شماره xxxxxx۶۶ و xxxxxxxxx بانک تجارت شعبه چهارراه جمهوری تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال با امضای محمدرضا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مجتبی حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ معاونت مالی و پشتیبانی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852023
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ صدور چک از حسابهای جاری به شماره xxxxxx۶۶ و xxxxxxxxx بانک تجارت شعبه چهارراه جمهوری تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال با امضای محمدرضا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مجتبی حقیقت‌جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ معاونت مالی و پشتیبانی و همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731657
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ‌بشماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ محسن محسنی‎شکیب به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت رئیس هیات‌مدیره و حبیب‎اله بوربورحسین‎بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و حسام طهماسیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و سید عبدالحمید ثمره‎هاشمی‎شجره به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و حسن زیاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و حمیدرضا رفیعی‎کشتلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان اعضای هیات‎مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات و مراسلات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند بشرح پیوست صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691881
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجنماعی (سهامی‌عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ـ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ .

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221034
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۸۹ حسن زیاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای مسعود خوانساری بعنوان نماینده صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11442693
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11885120
آگهی اصلاحی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
پیرو آگهی شماره xxxxxxت/۳۲ مورخ ۹/۹/۸۸ حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند بشرح پیوست صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۸ تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882142
آگهی اصلاحی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
پیرو آگهی شماره xxx۸۸/۳۲ مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۱۵ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741732
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ صادق افشار بجای حسن زیاری به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی بجای حسن ‌پورعبدالهیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا منتظری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید عبدالحمید ثمره‌هاشمی‌شجره به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسام طهماسیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات