سیمان شرق

شرکت سیمان شرق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100233725 (فعال)
15
افراد
32
آگهی‌ها
45928
شماره ثبت
1332/2/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14469256
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۵ , xxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۴/۰۹/xxx۸ به شرح ذیل تعیین شد : آقای حسن خوشپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا اولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباسعلی معینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد پایه دار اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و ( خارج از اعضا هیئت مدیره ) کلیه اسناد ، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت ، با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14460994
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۵ , xxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۴/۰۹/xxx۸ به شرح ذیل تعیین شد : آقای حسن خوشپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا اولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباسعلی معینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد پایه دار اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و ( خارج از اعضا هیئت مدیره ) کلیه اسناد ، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت ، با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381471
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۹/xxx مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶و شماره ثبت xxx۹۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه خراسان به منظور درج آگهی های شرکت برای سال مالی آتی تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878779
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن خوشپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی توکلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا عرفانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا اولی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احمد پایه دار اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. بعضی از اختیارات هیأت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878789
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شماره ثبت xxx۹۶ (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxx۰ (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی آتی تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878804
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537908
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۶ به شرح ذیل می‌باشد:. شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای حسن خوشپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره.. شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای احمد پایه دار اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای محمدرضا اولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره.. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای حمیدرضا گلشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437384
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن خوشپور به شماره شناسنامه xxx۲ و شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430212
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ و نامه شماره xxx - xxxxxx / xxx سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و خراسان مورخ ۷/۷/۹۵ و آفرینش و بورس مورخ ۲/۱۲/۹۵ در اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و گواهی‌های شماره xxx/xxx۹/۹ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و شماره ۲۶/xxx۹/۹ مورخ ۲۷/۱/۹۶ بانک صادرات شعبه چهارراه گلستان مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال از محل مطالبات سهامداران، هیئت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308686
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی به استناد نامه شماره xxx - xxxxxx/ xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی صادر می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308687
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شماره ثبت xxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردیدند - صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299283
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا گلشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ جایگزین آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیئت مدیره گردید در نتیجه ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۶ به شرح ذیل می‌باشد:. شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۱ به نمایندگی آقای سعید نایب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره.. شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای بهروز زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای محمدرضا اولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره.. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا گلشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030671
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۶ به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سعید نایب کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای علی توکلی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره.. آقای بهروز زندی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره.. آقای محمدرضا اولی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره.. آقای علی اصغر گرشاسبی ب کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره. آقای بهروز زندی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید ۲ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689019
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و نامه شماره ۶۲ xxxxxx , xxx مورخ ۴/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و آگهی‌های پذیره نویسی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ و روزنامه خراسان مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ موضوع اعمال مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ مبنی بر انتقال مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از حساب مطالبات سهامداران به حساب سرمایه و واریز مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط سهامداران به حساب سپرده افزایش سرمایه و همچنین آگهی‌های پذیره نویسی منتشره در روزنامه‌های اطلاعات و خراسان و دنیای اقتصاد و جهان اقتصاد به تاریخهای ۲۶/۱۰/xxx۴ و ۰۸/۱۱/xxx۴ موضوع اعمال ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و گواهی شماره xxx/xxx۹/۹ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ بانک صادرات شعبه چهارراه گلستان مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به حساب سپرده‌ای که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده بوده_است هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال شامل مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل پذیره نویسی عمومی را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686731
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷. شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵. شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷. شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682533
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایند گی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت رییس هیات مدیره و آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایند گی از شرکت سرمایه گذاری دی به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای سعید نایب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز زندی (خارج از اعضا) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل ویکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658888
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شماره ثبت xxx۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576681
آگهی تغییرات شرکت سيمان شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492557
آگهی تغییرات شرکت سيمان شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب حکم نمایندگی صادره آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین حمید اقبالیان در ترکیب هیئت مدیره گردید و ترکیب اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ به شرح ذیل می باشد: آقای علی محمد بد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت رییس هیئت مدیره آقای علی توکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای محمدرضا عرفانی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید نایب به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید خاموردی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز زندی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253427
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به نامه نمایندگی صادره از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) آقای محمدرضا عرفانی به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر جایگزین آقای حسن سزاوار ذاکران برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ی مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263087
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب حکم شماره xxx/۹۴ مورخ ۱۷/۳/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری دی آقای علی توکلی به سمت نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مذکور جایگزین آقای کیومرث موسیوند برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ گردید. آقای بهروز زندی (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427944
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به نامه نمایندگی شرکت سیمان سپاهان ، آقای سعید نایب به نمایندگی از شرکت مذکور جایگزین آقای شهریار تولائی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۱۰/xxx۴ گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718775
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه های کثیرالانتشار خراسان و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623257
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۴۵۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنا به تعویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۲/xxx۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال بمبلغ xxx۲ میلیارد ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی عادی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و آگهی های پذیره نویسی منتشره در روزنامه خراسان مورخ ۳/۳/xxx۳ و روزنامه اطلاعات مورخ ۳/۳/xxx۳ در خصوص اعمال ماده xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین آگهی های منتشره روزنامه های جهان اقتصاد و اطلاعات و خراسان و دنیای اقتصاد همگی مورخ ۲۹/۵/xxx۳ در خصوص اعمال مواد xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از حساب بدهی شرکت بحساب سرمایه و گواهی شماره xxx/۹۳/xxx مورخ ۱۰/۶/xxx۳ بانک پاسارگاد شعبه خیابان الوند تهران مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بحساب سپرده مخصوص افزایش سرمایه، هیئت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx۲ میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی عادی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519057
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۵۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519059
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۵۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد.
آقای علی محمد بد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره.
آقای حسن سزاوار ذاکران به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره.
آقای شهریار تولائی به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره.
آقای حمید اقبالیان به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره.
آقای کیومرث موسیوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره.
آقای علی توکلی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و امضا کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب شد.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731429
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق(سهامی عام) بشماره ثبت ۴۵۹۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل می باشند: شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای علی محمدبد و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران ۲ـ سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای علی محمد بد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی توکلی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.۴ـ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716688
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضای هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل می‌باشند: شرکت سرمایه‌گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی و شرکت سیمان سپاهان سهامی‌عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی محمدبد و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران ۲ـ سمت اعضای هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی‌محمد بد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سیمان سپاهان سهامی‌عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی توکلی (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. ۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره متفقاً با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.۴ـ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794447
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شرق سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ مرکز اصلی شرکت به شهر مشهد خ دانشگاه ۲۱ اسرار ۱/۲پ۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11935913
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شرق (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۳/۹۰ غلامعباس میرزایی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۵ به جای روزعلی نیک‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853035
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شرق سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به کدملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی در ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761462
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شرق سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۸۹ اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: علی محمدبد بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و حسن سزاوار ذاکران به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دی و کاظم امانی‌قدیم به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان و محمدصادق عزیزی نماینده شرکت مدیریت توسعه پویا و روزعلی نیک‌آبادی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان انتخاب گردیدند: علی محمدبد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسن سزاوار ذاکران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی توکلی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره کلیه اختیارات خود مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات