بانک بیمه بازرگانان

شرکت بانک بیمه بازرگانان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100230152 (غیر فعال مالیاتی)
1
افراد
5
آگهی‌ها
3896
شماره ثبت
1331/10/1
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

اشخاص بانک بیمه بازرگانان

در این بخش تمامی اشخاصی که در بانک بیمه بازرگانان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13894974
آگهی تغییرات شرکت بانک بیمه بازرگانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
به استناد صورتجلسه مدیر تصفیه مورخ ۱۴/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران چهارراه حافظ خیابان شهیداحمد محمدبیک کوچه هاتف پلاک ۲ طبقه سوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280815
آگهی تغییرات شرکت بانک بیمه بازرگانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
آگهی تغییرات شرکت منحله بانک بیمه بازرگانان سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به استناد نامه شماره xxx۹۳ مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک ملی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم باغچه سرائی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر تصفیه بانک منحله بیمه بازرگانان به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648409
آگهی تغییرات شرکت بانك بیمه بازرگانان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
به استناد نامه شماره xxx۹/۳۴ مورخ ۲۴/۶/۹۴ رییس هیئت مدیره ومدیرعامل بانک ملی ایران آقای سیدمحمدرضا جمالی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرتصفیه بانک منحله بیمه بازرگانان به مدت یکسال معرفی می گردند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1481673
آگهی تغییرات شرکت منحله بانک بیمه بازرگانان سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد نامه شماره xxx۴/۱/xxx۷ مورخ ۲۴/۲/xxx۳رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران آقای سید محمد رضا جمالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال تعیین شدند.
پxxxxxxxxx۱۲  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322110
آگهی تصمیمات شرکت منحله بانک بیمه بازرگانان سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
به استناد نامه شماره ۱/xxx۴۶ مورخ ۱۸/۴/۹۰ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران سیدمحمدرضا جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات