مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100193589 ()
25
افراد
36
آگهی‌ها
175698
شماره ثبت
1371/12/23
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1398/3/7 انقضا 1398/9/25

اشخاص مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

در این بخش تمامی اشخاصی که در مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14491752
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۰۹ مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای روح اله هاشمی ذاکربا شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل جعفری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای محمد عنایت شعار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت واسپاری آباد مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ( لیزینگ گستر آریا سابق ) به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین طایفی نصرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . دارندگان امضاء مجاز شرکت به شرح ذیل تعیین گردید : • امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ • تعیین و تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت به استثنای مدیران کلیدی و مشاوران شرکت و تعیین شغل و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازخریدی و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان ؛ • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ؛ • صدور ، ظهرنویسی ، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ؛ • انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ ، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ؛ • اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ؛ • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت ؛ • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا ؛ • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ( تا سقف یک میلیارد ریال ) ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم له و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل ولو کرارا ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . • پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14491763
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ ومجوز شماره xxx۰۹ مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدقاسم هاشمی راد با کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای علیرضا نیاوند به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955669
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۲/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۰۸/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل سود نباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541566
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴/۴۱ مورخه ۰۲/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261308
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۹/۴۱ مورخه ۱۲/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای روح اله هاشمی ذاکر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223610
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۶/۴۱ مورخ ۱۱/۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء چک‌های حساب درآمدی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضاء چک‌های حساب تنخواه شرکت با امضاء مدیر عامل و معاون اداری و مالی به همراه مهر شرکت، امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین به صورت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تعیین و تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش، بهره وری، کمک هزینه، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازخریدی و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش (تا یک میلیارد ریال)، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعلو ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم له و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل و لو کرارا، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تعیین استهلاک‌ها با توجه به قوانین کشور. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158459
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۶/ ۴۱ مورخ ۱۱/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیروس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای روح اله هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آباد شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای نادر شیری ترکمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا نیاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957015
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۱/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید.. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت عمران مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356449
آگهی تغییرات شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۶/۵/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675441
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ و مجوز شمارهxxx۸۲/۴۱ مورخ ۷/۷/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای سیروس جعفری با شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ـ آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای نادر شیری ترکمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای نوراله نیاوند با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضاء چک های حساب درآمدی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضاء چک های حساب تنخواه شرکت با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی به همراه مهر شرکت، امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین به صورت متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627876
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۶۸/۴۱ مورخ ۶/۵/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ـ شرکت عمران مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627878
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۳۰/۴۱ مورخ ۱۵/۵/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: تهیه و تولید مواد و مصالح و لوازم و قطعات مورد نیاز صنعت ریلی و عمرانی اعم از ایجاد کارگاه و یا کارخانه ـ انجام کلیه امور بازرگانی، تولیدی، خدماتی و غیره در داخل و خارج از کشور در راستای فعالیت اصلی شرکت ـ صادرات و واردات و خرید و فروش انواع قطعات، محصولات، خدمات، تکنولوژی، ماشین آلات و هر نوع کالای مجاز و فرآورده های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602337
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۲۷/۲/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539456
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۲۷/۲/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سیروس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی شکراله شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی نادر شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی حسن خورسند مودب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره سیروس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا چک های حساب درآمدی شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضا چک های حساب تنخواه شرکت با امضا مدیرعامل و معاون اداری و مالی به همراه مهر شرکت امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از معاونین بصورت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524616
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۴/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۳۲/۴۱ مورخ ۵/۱۱/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۰ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۴/۹۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280239
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی و تأسیسات راه‌آهن سهامی عامی به ‌شماره ثبت۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206885
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه‌ آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078387
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۲/۹۱ اکبر محققی به ش.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی طباطبائی به ش.مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به سمت نایب رئیس و شهریار افندی زاده به ش.مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای مسکن کارکنان و محمد سعیدنژاد به ش.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا و رضا جشمیدی به ش.مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن بعنوان اعضای هیئت مدیره و ابراهیم یاسری به ش.مxxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء چک ها با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت . امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک, سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین به صورت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004847
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004145
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به ش م xxxxxxxxx۴۳ و شرکت عمران مسکن گستر به ش م xxxxxxxxx۶۰ و شرکت لیزینگ گستر آریا به ش م xxxxxxxxx۴۰ و شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به ش م xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به ش م xxxxxxxxx۲۶ انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889077
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: امضای مجاز چکها توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033925
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: امضای مجاز چکها توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655956
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمانی و تاسیسات راه آهن سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ برخی اختیارات هیئت مدیره مربوطه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11287670
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمانی و تاسیسات راه آهن سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ برخی اختیارات هیئت‌مدیره مربوطه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527705

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی به شماره شدهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ سیدعلیرضا حسینی طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و کامران سعیدی کیا به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار افندی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی جدیدی میاندشتی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مرتضی استهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اوراق و اسناد تعهدآور سفته ها و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین شرکت و چکها با امضاء ثابت مدیرعامل و دو امضاء متغییر از بین رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و مدیرمالی شرکت به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9822630
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی ‌به شماره شده۱۷۵۶۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ سیدعلیرضا حسینی‌طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و کامران سعیدی‌کیا به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و شهریار افندی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی جدیدی‌میاندشتی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مرتضی استهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اوراق و اسناد تعهدآور سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین شرکت و چکها با امضاء ثابت مدیرعامل و دو امضاء متغییر از بین رئیس هیئت‌مدیره و معاون اداری مالی و مدیرمالی شرکت به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439858

آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی ساختمان و
تاسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران سعیدی کیا به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ سید علیرضا حسینی طباطبایی ـ به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ مهدی جدیدی میاندشتی به کدملیxxxxxxxxx۵ـ شهریار افندی زاده به کدملیxxxxxxxxx۸۹ ـ مرتضی استری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن بسمت اعضای اصلی و عباس نظری به کدملیxxxxxxxxx۲ و حسین بوستانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 438329

آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی ساختمان
و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11485047
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۵/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 436371

آگهی تصمیمات شرکت خدماتی مهندسی ساختمان
و تاسیسات راه آهن سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 436482

آگهی اصلاحی شرکت خدمات مهندسی ساختمان
و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
پیرو آگهی شماره xxx۸۷/۳۲ مورخ ۲۵/۱۲/۸۳ سرمایه شرکت مبلغ ۳۸.xxx.xxx.xxx ریال صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11237438
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۵۶۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676187
آگهی اصلاحی شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
پیرو آگهی شماره xxx۸۷/۳۲ مورخ ۲۵/۱۲/۸۳ سرمایه شرکت مبلغ ۳۸.xxx.xxx.xxx ریال صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11393312
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۵۶۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران سعیدی‌کیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ سید علیرضا حسینی‌طباطبایی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ علیرضا باقری به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ قباد مازندرانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ شهریار رافندی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872117
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان و تاسیسات سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۷/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران سعیدی‌کیا به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11480149
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات ثبت شده به شماره۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۷/۸۸ سیدعلیرضا حسینی‌طباطبایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کامران سعیدی‌کیا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه قرار دادها حوزه ساختمان و تاسیسات با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (معاون ساختمان و تاسیسات) همراه با مهر شرکت و دیگر قرار دادها با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (معاون مالی و اداری) همراه با مهر شرکت با مهر شرکت و کلیه اسناد تعهدآور اوراق بانکی و تجاری چکها بروات سفته‌ها ضمانتنامه‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل معاون اداری و مالی و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مشارالیه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متغیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود از ماده ۵۲ در بندهای ۱ و ۷ و ۸ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات