روغن نباتی جهان

شرکت روغن نباتی جهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100180957 (فعال)
1
افراد
14
آگهی‌ها
9950
شماره ثبت
1347/8/15
تاریخ تأسیس

اشخاص روغن نباتی جهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در روغن نباتی جهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1223698
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۹۵۷
پیرو آگهی شماره xxx۷۳/۹۲/xxx مورخ ۲۳/۳/۹۲ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۴/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ تراز و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای سال مالی بعد انتخاب گردید.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۵/۸/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091730
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) به شماره ثبت۹۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۰۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۳/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت پخش سراسر داروگر ـ شرکت سهامی عام کف ـ شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو ـ شرکت کیوان تجارت پاسارگاد ـ آقای حمید غضنفر
۲ـ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ آقای بیژن اسمعیلی به نمایندگی از طرف شرکت پخش سراسر داروگر به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه عبداللهی به نمایندگی از طرف شرکت کیوان تجارت پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قره باغی اول به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام کف به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نیلوفر اسمعیلی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو و آقای حمید غضنفر به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بند ۱۸ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت از قبیل طرح و اقامه دعاوی حقوقی و جزائی به نفع شرکت و پاسخگویی به کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده و یا می شود و همچنین حق انتخاب و عزل وکیل وانتخاب و معرفی نماینده حقوقی به محاکم و ادارات مختلف را با حق توکیل به غیر و سایر موارد مندرج در بند مذکور از ماده مرقوم را عینا به رئیس هیئت مدیره تفویض نموده و همچنین کلیه مکاتبات اداری و قضائی اعم از دادخواست و لوایح تقدیمی وکالتنامه و اوراق نمایندگی حقوقی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است لیکن امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت صورت پذیرد.
۲ـ دفتر در مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042390
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی جهان سهامی عام شماره ثبت ۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۹۵۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۹/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ سازمان اقتصادی کوثر با نمایندگی آقای محمود دربندی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد معینی فرد بنمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با نمایندگی آقای سید مصطفی میر نقی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با نمایندگی آقای مهدی تند گویان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت و شرکت سازمان صنایع غذایی نماد کوثر با نمایندگی آقای جواد شیر افکن بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد_بود و همچنین کلیه مکاتبات اداری و قضایی اعم از دادخواست و لوایح تقدیمی وکالتنامه و اوراق نمایندگی حقوقی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007250
آگهی انتقالی شرکت روغن نباتی جهان سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۹۵۷
بموجب نامه شماره xxx مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ مرکز اصلی شرکت روغن نباتی جهان سهامی عام شماره ثبت xxx۸ واحد ثبتی کرج بنشانی استان زنجان، زنجان کیلومتر ۱۶ جاده زنجان تهران، کیلومتر دو جاده طارم کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۰ بثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879341
آگهی تغییرات
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۰ در شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ محل شرکت از آدرس قبلی به استان زنجان کیلومتر۱۶ جاده زنجان تهران کیلومتر دو جاده طارم شرکت روغن نباتی جهان منتقل و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx میلیون ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی از محل تجدید ارزیابی دارائی با توجه به گزارش شمارهxxx/ف/۹۰ مورخ۱۹/۱۲/۹۰ کارشناسان رسمی دادگستری و حسابرس و بازرس قانونی به مبلغxxx/xxx میلیون ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10655129
آگهی تغییرات
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۰ در شرکت روغن نباتی جهان (سهامی‌عام) به شماره ثبتxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ محل شرکت از آدرس قبلی به استان زنجان کیلومتر۱۶ جاده زنجان تهران کیلومتر دو جاده طارم شرکت روغن نباتی جهان منتقل و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx میلیون ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی از محل تجدید ارزیابی دارائی با توجه به گزارش شمارهxxx/ف/۹۰ مورخ۱۹/۱۲/۹۰ کارشناسان رسمی دادگستری و حسابرس و بازرس قانونی به مبلغxxx/xxx میلیون ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725810
آگهی تغییرات
با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۶/۹۱ در شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ تصمیم ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمد معینی فر با کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592399
آگهی تغییرات
با استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۶/۹۱ در شرکت روغن‌نباتی جهان (سهامی‌عام) به شماره ثبتxxx۸ و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۷ تصمیم ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ آقای محمد معینی‌فر با کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627542
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ در شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و سود و زیان شرکت تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت معرفی می گردد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787655
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ در شرکت روغن نباتی جهان (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و سود و زیان شرکت تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت معرفی می‌گردد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613057
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای اکبر سبقتی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11983958
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت روغن نباتی جهان (سهامی‌عام) ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای اکبر سبقتی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی‌عام) بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 558016
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه۱۵/۱۲/۹۰ شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) ثبت شده بشمارهxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ اعلام می دارد در اجرای مادتینxxx وxxx قانون تجارت و ماده۷۶ اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده با دستور کار ابقاء یا انحلال شرکت در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل و بعد از گزارش مدیرعامل شرکت تصمیمات مشروحه ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ حاضرین در مجمع با اکثریت قریب به اتفاق موضوع انحلال شرکت را منتفی دانستند و بر بقای آن رای دادند.
ب ـ مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا حسب مورد از طریق روشهای ذیل الذکر نسبت به اصلاح ساختار مالی شرکت و تجهیز منابع مالی آن اقدام نماید. تسهیلات لازم به منظور خروج از شمول مادهxxx لایجه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل تجدید ارزیابی دارائی ها و افزایش سرمایه از محلهای مناسب (با نظر هیئت مدیره) اقدام نماید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741442
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه۱۵/۱۲/۹۰ شرکت روغن نباتی جهان (سهامی‌عام) ثبت شده بشمارهxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ اعلام می‌دارد در اجرای مادتینxxx وxxx قانون تجارت و ماده۷۶ اساسنامه مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور کار ابقاء یا انحلال شرکت در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل و بعد از گزارش مدیرعامل شرکت تصمیمات مشروحه ذیل اتخاذ گردید:

الف‌ـ حاضرین در مجمع با اکثریت قریب به اتفاق موضوع انحلال شرکت را منتفی دانستند و بر بقای آن رای دادند.

ب‌ـ مجمع عمومی فوق‌العاده به هیئت‌مدیره شرکت اختیار داد تا حسب مورد از طریق روشهای ذیل‌الذکر نسبت به اصلاح ساختار مالی شرکت و تجهیز منابع مالی آن اقدام نماید. تسهیلات لازم به منظور خروج از شمول مادهxxx لایجه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل تجدید ارزیابی دارائی‌ها و افزایش سرمایه از محلهای مناسب (با نظر هیئت‌مدیره) اقدام نماید.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات