ارج

شرکت ارج (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100129559
39
افراد
36
آگهی‌ها
4305
شماره ثبت
1333/1/16
تاریخ تأسیس

اشخاص ارج

در این بخش تمامی اشخاصی که در ارج دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حمیدرضا محمدحسین
حمیدرضا محمدحسین
رییس هییت مدیره از 1397/10/5
سید محمدعلی امام زاده
سید محمدعلی امام زاده
از 1397/10/5
اسماعیل رافع
اسماعیل رافع
از 1397/10/5
سعید رحیمی رمضانی دولابی
سعید رحیمی رمضانی دولابی
از 1397/10/5
فرزاد امانی
فرزاد امانی
از 1397/10/5
سید جهانبخش احمدی مهریان
سید جهانبخش احمدی مهریان
از 1397/5/28
علی حقانی
علی حقانی
از 1397/5/28
محمد ابراهیم بربطی
محمد ابراهیم بربطی
از 1397/5/28
ساسان طالب نژاد
ساسان طالب نژاد
از 1397/5/28
محمدرضا حسینی
محمدرضا حسینی
از 1394/12/26
فرهاد معقول
فرهاد معقول
عضو هییت مدیره از 1394/12/26
علی اصغر قدرت زاده
علی اصغر قدرت زاده
عضو هییت مدیره از 1394/12/26
سید جواد میر بابایی
سید جواد میر بابایی
عضو هییت مدیره از 1394/12/26
مصطفی سعیدی
مصطفی سعیدی
نایب رییس هییت مدیره از 1394/12/26
علی‌رضا رواقی اردبیلی
علی‌رضا رواقی اردبیلی
رییس هییت مدیره از 1394/12/26
محمود محمدیان محمودی تبار
محمود محمدیان محمودی تبار
از 1393/12/26
محمد مهدی فاطمی پور
محمد مهدی فاطمی پور
از 1393/12/26
بهروز قاسمی
بهروز قاسمی
از 1393/12/26
سیروس حامدی
سیروس حامدی
از 1391/4/31
علی‌رضا رحمانی
علی‌رضا رحمانی
از 1389/11/26
علی مشرقی
علی مشرقی
بازرس علی‌البدل از 1390/2/20
محمود احمد پور داریانی
محمود احمد پور داریانی
رییس هییت مدیره از 1390/4/2
حمیدرضا قربانخانی
حمیدرضا قربانخانی
نایب رییس هییت مدیره از 1390/4/2
علی‌رضا آهی
علی‌رضا آهی
از 1390/4/2
ضرغام فولادوند
ضرغام فولادوند
از 1390/4/2
هوشنگ بالازاده نیری
هوشنگ بالازاده نیری
از 1390/4/2
علی شکوری گرکانی
علی شکوری گرکانی
از 1389/7/24
جواد خیمه کبود
جواد خیمه کبود
از 1391/5/25
حسن عربیان
حسن عربیان
از 1391/6/28
یداله علیزاده
یداله علیزاده
از 1393/3/10
محمدحسین وکیلی
محمدحسین وکیلی
نایب رییس هییت مدیره از 1393/3/31
احسان خاتمی
احسان خاتمی
از 1393/3/31
محمد حسین محمدی
محمد حسین محمدی
از 1393/3/31
ناصر پسران رزاق
ناصر پسران رزاق
بازرس علی‌البدل از 1392/11/27
از 1392/11/15
محمدعلی مداحی
محمدعلی مداحی
رییس هییت مدیره از 1392/6/23
ابوالقاسم جعفری پور
ابوالقاسم جعفری پور
عضو هییت مدیره از 1392/6/23
جمشید ایمانی
جمشید ایمانی
از 1392/6/23
سید محسن میرلوحی
سید محسن میرلوحی
بازرس علی‌البدل از 1391/10/17

شرکت‌های مادر ارج

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در ارج دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه ارج

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ارج در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14788077
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشاربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452773
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت لوله و پروفیل آریاوا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ - شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت آریا آلیاژ پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ - شرکت آلتون استیل ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - حمیدرضا محمدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452810
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا محمدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره . - آقای سید محمدعلی امام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره . آقای اسماعیل رافع به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت لوله و پروفیل آریاوا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره . - آقای سعید رحیمی رمضانی دولابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت آریا آلیاژ پارس ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیات مدیره . - آقای فرزاد امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت آلتون استیل ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . - امضاء کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است . کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . . - حدود و اختیارات مدیرعامل شرکت ارج ( سهامی عام ) در اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحیه قانون تجارت وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیات مدیره ، به شرح ذیل تعیین و به ایشان ( مدیر عامل ) تفویض گردید تا با قبول کامل مسئولیت و رعایت صرفه وصلاح شرکت بر طبق مقررات و موازین قانونی و بر اساس اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت اقدام نماید . ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ارگانهای دولتی و مؤسسات خصوصی در ارتباط با موضوع شرکت با تصویب هیات مدیره . ۲ - ایجاد و حذف شعبه‌ها یا نمایندگی فروش در هر نقطه از ایران براساس آیین نامه‌های مربوطه و ایجاد و حذف شعبه یا نمایندگی ( دفتر ) در خارج از ایران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره . ۳ - اداره امور شرکت بلحاظ فنی ، اداری ، مالی ، تولیدی و تجاری با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . ۴ - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق و مزایا و همچنین صدور احکام پرسنلی ، ترفیع ، تنبیه و خروج آنان از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و سایر اقدامات پرسنلی در چارچوب مقررات استخدامی و نمودار سازمانی و آئین نامه‌های حقوق و دستمزد و موازین قانونی و براساس بودجه پرسنلی مصوب شرکت تماما با تصویب هیات مدیره . ۵ - صدور مجوز خرید و فروش و انجام هر نوع معاملات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت و تسجیل و تایید و پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با آن و سایر هزینه‌های شرکت در چارچوب آیین نامه‌های مالی ، معاملاتی و سایر مقررات و مصوبات هیات مدیره شرکت . ۶ - تنظیم و تدوین آیین نامه‌های شرکت شامل : مالی ، معاملاتی ، حقوق و دستمزد ، تجاری ، اداری ، رفاهی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب . ۷ - تهیه بودجه سالانه شرکت ، تقویم کاری ، تولید ، پرسنل و بطور کلی مالی و عملی اتی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب تا پایان بهمن ماه هر سال . ۸ - طراحی و تدوین نمودار سازمانی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب . ۹ - تصیم گیری در مورد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات یا بستن حساب با رعایت مقررات قانونی و مصوبات هیات مدیره . ۱۰ - تصمیم گیری و هر گونه اقدام قانونی لازم در مورد دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت امضاء‌های مجاز شرکت و با تصویب هیات مدیره . ۱۱ - پیشنهاد هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد تعهدات ، ظهرنویسی اوراق تجاری پس از تصویب هیات مدیره . ۱۲ - اجاره و استجاره و واگذاری و ترهین هرگونه اموال غیر منقول و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره پس از تصویب هیات مدیره . ۱۳ - طراحی و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری پس از تصویب هیات مدیره . ۱۴ - به امانت گذاری هرنوع اسناد مالکیت و وجوه و سرمایه گذاری‌ها در صندوق‌های دولتی و خصوصی به عنوان وثیقه و سپردن ضمانت نامه بمنظور دریافت تسهیلات و انعقاد قراردادهای مالی و تجاری و استرداد آنها با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه‌های مالی ، معاملاتی پس از تصویب هیات مدیره . ۱۵ - فراهم آوردن تسهیلات و تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت پس از تصویب هیات مدیره . ۱۶ - خرید و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با توجه به آیین نامه معاملاتی و مصوبات هیات مدیره . ۱۷ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات ، مراجعه به امر دادرسی ، ادعای جعل نسبت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره ، ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او پس از تصویب هیات مدیره . ۱۸ - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت و همچنین تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی جهت طرح و تصویب در هیات مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت . ۱۹ - اختیار تفویض قسمتی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین مدیرعامل پس از تصویب هیات مدیره . ۲۰ - تاسیس هر گونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های موجود پس از تصویب هیات مدیره . ۲۱ - دعوت مجامع عمومی عادی و مجامع عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسات مجامع پس از تصویب هیات مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317721
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جهانبخش احمدی مهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ علی حقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد ابراهیم بربطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ سید محمدعلی امام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ ساسان طالب نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127458
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ، شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042775
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سید جهانبخش احمدی مهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای ساسان طالب نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد ابراهیم بربطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره.. آقای سید محمدعلی امام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره، به شرح ذیل تعیین و به ایشان (مدیرعامل) تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ارگانهای دولتی و موسسات خصوصی در ارتباط با موضوع شرکت.. ۲ ایجاد و حذف شعبه‌ها یا نمایندگی فروش در هر نقطه از ایران بر اساس آیین نامه مربوطه و گزارش آن در هر شش ماه به هیئت مدیره و ایجاد و حذف شعبه یا نمایندگی (دفتر) در خارج از ایران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره.. ۳ اداره امور شرکت بلحاظ فنی، اداری، مالی، تولیدی و تجاری با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره.. ۴ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و مزایا و پاداش آنان و همچنین صدور احکام پرسنلی، ترفیع، تنبیه و خروج آنان از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و سایر اقدامات پرسنلی در چارچوب مقررات استخدامی و نمودار سازمانی و آئین نامه‌های حقوق و دستمزد و موازین قانونی و براساس بودجه پرسنلی مصوب شرکت.. ۵ صدور مجوز خرید و فروش و انجام هر نوع معاملات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت و تسجیل و تأیید و پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با آن و سایر هزینه‌های شرکت در چار چوب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر مقررات و مصوبات هیئت مدیره شرکت.. ۶ تنظیم و تدوین آئین نامه‌های شرکت شامل: مالی، معاملاتی، حقوق و دستمزد، تجاری، اداری، رفاهی و پیشنهاد ان به هیئت مدیره جهت تصویب.. ۷ تهیه بودجه سالانه شرکت، تقویم کاری، تولید، پرسنل و بطور کلی مالی و عملیاتی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب تا پایان بهمن ماه هر سال … ۸ طراحی و تدوین نمودار سازمانی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب.. ۹ تصمیم گیری در مورد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات یا بستن حساب با رعایت مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره … ۱۰ تصمیم گیری و هر گونه اقدام قانونی لازم در مورد دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت امضاء‌های مجاز شرکت. ۱۱ پیشنهاد هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد تعهدات، ظهرنویسی اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره. ۱۲ اجاره و استجاره و واگذاری و ترهین هرگونه اموال غیر منقول و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره پس از تصویب هیئت مدیره طبق آئین نامه‌های مالی و معاملات.. ۱۳ طراحی و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری پس از تصویب هیئت مدیره.. ۱۴ به امانت گذاری هرنوع اسناد مالکیت و وجوه و سرمایه گذاری‌ها در صندوق‌های دولتی و خصوصی به عنوان وثیقه و سپردن ضمانت نامه بمنظور دریافت تسهیلات و انعقاد قراردادهای مالی و تجاری و استرداد آنها با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۵ فراهم آوردن تسهیلات و تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت پس از تصویب هیئت مدیره.. ۱۶ خرید و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با توجه به آیین نامه معاملاتی.. ۱۷ اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازهر گونه دعوی یا تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب وکیل برای دادرسی و غیره، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره، ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او و گزارش نتایج به هیئت مدیره … ۱۸ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت و همچنین تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت.. ۱۹ اختیار تفویض قسمتی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین مدیر عامل.. ۲۰ تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص و موسسات و شرکت‌های موجود پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۱ دعوت مجامع عمومی عادی و مجامع عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره. نشانی و کد پستی محل قانونی شرکت. به اسناد ماده ۵ اساسنامه شرکت، اعضا هیئت مدیره کد پستی محل قانونی شرکت ارج (سهامی عام) را بشرح زیر اعلام نمودند:: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ارج خیابان مصطفی خمینی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531526
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شماره ثبت xxx۶۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918587
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824271
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هریک از اعضاء هیئت مدیره تاپایان دوره مدیریت به شرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا رواقی اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ وآقای مصطفی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ وآقای سیدجواد میربابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای علی اصغر قدرت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای فرهاد معقول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ آقای محمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره و - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، براوات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293759
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166541
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند: آقای محمود محمدیان محمودی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد میر بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی فاطمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره آقای بهروز قاسمی ش م xxxxxxxxx۹ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها، براوات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاًهمراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح زیر تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ارگانهای دولتی و موسسات خصوصی در ارتباط با موضوع شرکت.ایجاد و حذف شعبه ها یا نمایندگی فروش در هر نقطه از ایران بر اساس آیین نامه مربوطه و گزارش آن در هر شش ماه به هیئت مدیره و ایجاد و حذف شعبه یا نمایندگی (دفتر) در خارج از ایران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. اداره امور شرکت بلحاظ فنی، اداری، مالی، تولیدی و تجاری با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و مزایا و پاداش آنان و همچنین صدور احکام پرسنلی، ترفیع، تنبیه و خروج آنان از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و سایر اقدامات پرسنلی در چارچوب مقررات استخدامی و نمودار سازمانی و آئین نامه های حقوق و دستمزد و موازین قانونی و براساس بودجه پرسنلی مصوب شرکت.صدور مجوز خرید و فروش و انجام هر نوع معاملات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت و تسجیل و تأیید و پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با آن و سایر هزینه های شرکت در چار چوب آیین نامه های مالی، معاملاتی و سایر مقررات و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و تدوین آیین نامه های شرکت شامل: مالی، معاملاتی، حقوق و دستمزد، تجاری، اداری، رفاهی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه بودجه سالانه شرکت، تقویم کاری، تولید، پرسنل و بطور کلی مالی و عملیاتی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب تا پایان بهمن ماه هر سال. طراحی و تدوین نمودار سازمانی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تصمیم گیری در مورد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات یا بستن حساب با رعایت مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره. تصمیم گیری و هر گونه اقدام قانونی لازم در مورد دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت امضاء های مجاز شرکت. پیشنهاد هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد تعهدات، ظهرنویسی اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره طبق آئین نامه های مالی و معاملات. اجاره و استجاره و واگذاری و ترهین هرگونه اموال غیر منقول و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره پس از تصویب هیئت مدیره. طراحی و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاری هرنوع اسناد مالکیت و وجوه و سرمایه گذاری ها در صندوق های دولتی و خصوصی به عنوان وثیقه و سپردن ضمانت نامه بمنظور دریافت تسهیلات و انعقاد قراردادهای مالی و تجاری و استرداد آنها با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه های مالی، معاملاتی پس از تصویب هیئت مدیره. فراهم آوردن تسهیلات و تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت پس از تصویب هیئت مدیره. خرید و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با توجه به آیین نامه معاملاتی. اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازهر گونه دعوی یا تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجه چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره، ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او و گزارش نتایج به هیئت مدیره. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت و همچنین تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت. اختیار تفویض قسمتی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین مدیرعامل. اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازهر گونه دعوی یا تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجه چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره، ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او و گزارش نتایج به هیئت مدیره. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت و همچنین تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت. اختیار تفویض قسمتی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین مدیرعامل. تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص و موسسات و شرکت های موجود پس از تصویب هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی و مجامع عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535722
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیرعامل بجای آقای ابوالقاسم جعفری پوربرای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای بهروز قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بجای آقای ضرغام فولادوند برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای احسان خاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت ملـی خدماتی تدارک با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰بجای آقای محمد علی مداحی بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین وکیلی باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذای تامین اجتماعی باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر باشد. و کلیه مکاتبات اداری و اسناد داخلی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535724
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲سمت بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409210
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بازرس اصلی و آقای ناصر پسران رزاق کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386804
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسین وکیلی کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسن عربیان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229598
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدعلی مداحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ضرغام فولادوند به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالقاسم جعفری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جمشید ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای حسین عربیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182271
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
جمشید ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت رییس هیئت مدیره و حسن عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم جعفری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ضرغام فولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جواد خیمه کبود به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری و اسناد داخلی با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143285
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰
۲ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران xxxxxxxxx۰۶
۳ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی xxxxxxxxx۶۹
۴ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانیxxxxxxxxx۰۵
۵ـ شرکت ملی خدمات تدارک xxxxxxxxx۸۰
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999308
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه احرار ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و سید حسن میرلوحی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239816
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ حسن عربیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای حمیدرضا قربانخانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849441
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
شمارهxxxxxx/۹۱ ۱۴/۸/xxx۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ حسن عربیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای حمیدرضا قربانخانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944930
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ جواد خیمه کبود به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمود احمدپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا قربانخانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433637
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ جواد خیمه کبود به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمود احمدپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا قربانخانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10737162
آگهی اصلاحی در شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۸/ت۳۲ مورخ ۱۸/۵/۹۱ سیروش حامدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922956
آگهی اصلاحی در شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۸/ت۳۲ مورخ ۱۸/۵/۹۱ سیروش حامدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691185
آگهی تصمیمات در شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ سیروس حامدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای علیرضا آهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۲ بند به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11925181
آگهی تصمیمات در شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ سیروس حامدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای علیرضا آهی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۲ بند به شرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799861
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691258
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت۴۳۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079628
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ محمود احمدپورداریانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا قربانخانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا آهی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت مدیرعامل و ضرغام فولادوند به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و هوشنگ بالازاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک به و شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری و داخلی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408994
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۳۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11472180
آگهی تصمیمات در شرکت تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۷۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ علیرضا رحمانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به جای علیرضا زندی به نمایندگی از شرکت ارج برای باقیمانده تصدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809060
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۷/۸۹ علیرضا آهی به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ به جای ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به نمایندگی ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی شکوری‌گرگانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به جای حبیب جدیدی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمود احمدپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی شکوری‌گرگانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286932
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843542
آگهی تصمیمات شرکت ارج (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۳۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۷/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ۲/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به نمایندگی ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی محمود احمدپورداریانی و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی منصور امام و شرکت ملی خدماتی تدارک به نمایندگی هوشنگ بالازاده و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی حبیب جدیدی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۸/۸۸ محمود احمدپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حبیب جدیدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826250
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام بشماره ثبت ۴۳۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۸ علیرضا آهی‌ به جای ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات