تولیدی قند کرج

شرکت تولیدی قند کرج (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100109336 (فعال)
6
افراد
10
آگهی‌ها
895
شماره ثبت
1344/12/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14723008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان تیر ماه xxx۸ انتخاب نمود . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299577
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه سنجیده روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان تیر ماه xxx۷ انتخاب نمود. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299583
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) هیئت مدیره بخشی از اختیارات ذکر شده در اساسنامه را بشرح وتفکیک ذیل به مدیرعامل شرکت تنفیذ و اختیارات اجرائی آنرا محول نمود: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله کلیه ادارات دولتی ، دادگاهها درتمام مراحل و دادسراها و ثبت شهرداریهاو موسسات خصوصی و انجمن ها و کمیسیونهاو کمیته ها با حق توکیل به غیرولوکراراً. ۲ ـ نصب وعزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت بجز مدیران مالی و بازرگانی و مدیر کارخانه وتعیین مشاغل وحقوق دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام. ۳ ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امردادرسی و حق سازش ـ ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین وعزل داور و هراقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن واثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاهها و چه در دوائر ثبت اسناد لازم باشد. ۴ ـ انجام کلیه اقدامات وتشریفات قانونی لازم برای به ثبت رسانیدن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که ثبت واعلان آن در جرائد قانوناً الزامی است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول طاعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ مطابق نامه شماره xxx/۱/xxx۴۸ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ مطابق نامه شماره xxx/ ت/۲ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان، به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ مطابق نامه شماره xxx/ س/۱ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عبدالرضا پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس، به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ مطابق نامه شماره xxx/ ت /۷ مورخ ۷/۱۲/xxx۵، به سمت عضو هیئت مدیره موظف. آقای افشین معماری به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند، به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، مطابق نامه شماره xxx/ س/۴ مورخ ۷/۱۲/۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهاداراز قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278246
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره ثبت: xxx۳۹ وشناسه ملی: xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۴ بسمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184735
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۸۹۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ و صورت حساب سود و زیان منتهی به دوره مالی بتصویب رسید . موسسه حسابررسی داوران حساب ( حسابداران رسمی ) بشماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس شرکت و آقای شعبان حبیب پور کوچکی بعنوان بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ انتخاب گردیدند . ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666613
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی قند کرج (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی داوران حساب بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای شعبان حبیب پورکوچکی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11331692
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی قند کرج (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی داوران حساب بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای شعبان حبیب‌پورکوچکی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449683

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی قند کرج
(سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا جمالی با کدملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268752
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی قند کرج (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا جمالی با کدملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات