تولیدی سیمان فیروز کوه

شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100040154 (فعال)
16
افراد
21
آگهی‌ها
230
شماره ثبت
1381/3/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14591522
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332024
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای یزدان احمد وند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای سید علیرضا عصائی فمی تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144022
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۵, xxx مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089250
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709973
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۲ , xxx مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم به شرح ذیل می‌باشد: ۱. نام شرکت: تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx ۲. موضوع فعالیت: احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتونی و بهره برداری و فروش محصولات آن - خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و مشارکت خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت - سرمایه گذاری در شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکت هایی که تأسیس می‌شود - هرگونه معاملات تجاری اعم از داخلی و خارجی و صادرات و واردات در حدود موضوع شرکت. ۳. مرکز اصلی شرکت: فیروزکوه - بخش مرکزی - دهستان پشتکوه - روستای کتالان - خیابان تکیه - میدان امام - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ شعبه شرکت: تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - خیابان پنجم - پلاک ۴۳ - کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴. مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵. سرمایه شرکت: مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx , xxx , xxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد. ۶. سهام ممتاز: فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷. هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای احمد تقی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۸. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد_داشت. ۹. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: سیاست تقسیم سود برای سال مالی جاری و آتی بر مبنای ۹۰ درصد سود خالص، قابل تخصیص است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکاپذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ جمع بدهی‌های شرکت برابر با مبلغ xxx , xxx میلیون ریال است، که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ xxx , xxx میلیون ریال و بدهی‌های غیرجاری به مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت برابر با مبلغ xxx/xxx/۲ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709985
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی فیروزکوه به فیروزکوه - بخش مرکزی - دهستان پشتکوه - روستای کتالان - خیابان تکیه - میدان امام - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410395
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410412
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355985
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید صابونچی خیابان پنجم پلاک ۴۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تأسیس و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270604
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد تقی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به جای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در نتیجه سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی نیکو کلام معنوی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد تقی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم یزدانی نصرآباد علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218995
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای سیدمحمد حسن حسینی خامنه‌ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای ابراهیم ولدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219030
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای آقای ابراهیم ولدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره،، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181131
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن حسینی خامنه‌ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره وعلی نیکوکلام معنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم ولدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره ومهدی اکبری یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیات مدیره وبهروز دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر ش رکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181145
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589858
آگهی تغییرات شرکت توليدي سيمان فيروز كوه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد حسن حسینی خامنه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی محمد زارع پور اشکذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی اکبری یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و قرار دادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544382
آگهی تغییرات شرکت توليدي سيمان فيروز كوه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سیمان ارومیه بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) بجای آقای حسین مدرس خیابانی کد ملی xxxxxxxxx۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.در نتیجه: آقای سید محمد حسن حسینی خامنه ای بعنوان ییس هیئت مدیره و آقای محمد فاطمیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نیکوکلام معنوی و آقای سید باقر نبوی چاشمی و مهدی اکبری یگانه بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهـر شـرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضأ رئیس هیئت مدیره و یکـی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136125
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای عباس نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای سید محمد حسن حسینی خامنه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای محمد فاطمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مدرس خیابانی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۲/xxx۵ تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384249
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عباس نعیمی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحسین مدرس خیابانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل ومحمدحسن حسینی خامنه ای بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و علی نیکو کلام معنوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکتسیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ومنصورقدمی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت سیمان ارومیه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور ازقبیل چک سفته بروات وقراردادهاوعقوداسلامی با امضای مدیرعامل ویک نفر ازاعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد ونامه های عادی شرکت باامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. اختییارات مدیرعامل همچنان باقی است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468935
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد درخواست شماره xxx۶/xxx/۹۳ مورخ ۲۹/۲/۹۳ شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۲/۹۳ که با حضور کلیه سهامداران در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهام عام) شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) (سهامی خاص) و شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408638
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
پیرو آگهی تأسیس شماره xxx۰۳ مورخ ۱۰/۴/۸۱ مندرج در روزنامه رسمی مرکز اصلی شرکت به جای فیروزکوه اشتباهاً تهران قید گردیده است که بدین وسیله اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
دxxxxxx۳ رئیس ثبت فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002015
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴
به استناد نامه شمارهxxx/xxx/ف مورخ۳۰/۳/۹۰ شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۶/۸۹ با حضورکلیه صاحبان سهام در محل شرکت و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۳/۹۰ که با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرامرز رمضانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بیژن جواهری نماینده شرکت سیمان ارومیه و آقای بهرام شفائیان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و آقای مسعود محمودی‌منش بعنوان نماینده سیمان شمال به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و آقای حسین کاظمی بسمت مدیرعامل برای مابقی مدت انتخاب شدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبراست و سایر اوراق و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست.

۳ـ حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل بصورت قبل به قوت خود باقی است.

ثبت فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات