شیمیائی پارس پامچال

شرکت شیمیائی پارس پامچال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100016424
12
افراد
26
آگهی‌ها
13164
شماره ثبت
1348/2/29
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر شیمیائی پارس پامچال

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در شیمیائی پارس پامچال دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14333308
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم مریم صدوقیان زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای روزبه مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره خانم نوژان مغزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور(سهامی خاص)به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم گیتی ئیل بیگی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت کوشان اتصال(سهامی خاص)به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل انجام میگردد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نموده است: تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل-اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران،۳-تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت -اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره--اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب(با حق طلح یا بدون آن )اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدوق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوکند تامین خواسته تامیین ضرر یا زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر -تصمیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333302
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای حسین مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای روزبه مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم مریم صدوقیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785737
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب و گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051564
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604466
آگهی تغییرات شرکت شيميائي پارس پامچال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مغزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره خانم مریم صدوقیان زاده به کد ملی ۲-xxxxxx۳ـ۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره. خانم زهرا بابائی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی جان نثاری لادانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم فرزانه رستم پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کوشان اتصال (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل انجام می گیرد. هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نموده است: تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات،اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604473
آگهی تغییرات شرکت شيميائي پارس پامچال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هئیت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای حسین مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سرکار خانم زهرا بابائی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سرکارخانم مریم صدوقیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت کوشان اتصال(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399876
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۴/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و موسسه نواندیشان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075973
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روزبه مغزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هئیت مدیره، سرکار خانم مریم صدوقیان زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین مغزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هئیت مدیره و مدیرعامل، آقای علی جان نثاری لادانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیائی رنگ آور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عبداله مسائلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کوشان اتصال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هئیت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هئیت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700130
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به ش.م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه نواندیشان به ش.م xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393783
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین مغزی با کدملی xxxxxxxxx۳، خانم مریم صدوقیان زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ ، آقای روزبه معزی با کدملی xxxxxxxxx۳ ، شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت کوشان اتصال به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393782
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره
خانم مریم صدوقیان زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای روزبه معزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای علی جان نثاری لادانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای عبداله مسائلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی با مدیرعامل میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280034
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت شیمیائی پارس پامچال انتخاب شد.
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239343
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم هزار ریالی بانام از محل واریز نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۲/۱ مورخ ۲۷/۵/۹۲ و ۱/۴/۹۲ شماره xxxxxx/۹۲/۱ بانک سپه مرکزی واریز گردید در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ ۴/۹/۹۲ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781117
آگهی اصلاحی شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxx مورخ ۶/۹/۹۱ در بخش حق امضای کلمه رئیس هیأت مدیره اشتباها در پیش هیأت‌مدیره تایپ گردیده که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930276
آگهی اصلاحی شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxx مورخ ۶/۹/۹۱ در بخش حق امضای کلمه رئیس هیأت مدیره اشتباها در پیش هیأت مدیره تایپ گردیده که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173555
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم صدوقیان زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ حسین مغزی با کدملی xxxxxxxxx۳ عبداله مسائلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی جان نثاری لادانی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لاوان شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صدوقیان زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و روزبه معزی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل در پیش هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923178
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم صدوقیان زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ حسین مغزی با کدملی xxxxxxxxx۳ ـ عبداله مسائلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی جان نثاری لادانی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لاوان شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صدوقیان زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و روزبه معزی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل در پیش هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707435
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11978860
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542194
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ هیئت مدیره برخی از اختیارات خودش را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672065
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943066
آگهی تصمیمات شرکت پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698820
آگهی تصمیمات شرکت پارس پامچال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۱۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حسین مغزی به کدملیxxxxxxxxx۳، مریم صدوقیان‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۲، شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ‌آور به شناسه‌ملیxxxxxxxxxxxx، شرکت کوشان اتصال به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۹ و شرکت پارس لاوان‌شیمی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰، به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۸/۸۹ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم صدوقیان‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و روزبه معزی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ‌آور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عبداله مسائلی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کوشان اتصال و علی قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس لاوان شیمی بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقاً ممهور به مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره ممهور به مهرشرکت معتبراست و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل انجام میگیرد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583414
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۶/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709274
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208590
آگهی افزایش سرمایه شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال منقسم xxx/xxx/۲۴ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال و xxx/xxx/xxx/۹ ریال بموجب گواهی‌های شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۲۹/۳/۸۹ و xxx۰/۱/xxx۱ مورخ ۱۶/۹/۸۸ بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده‌است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات