کارخانجات مقدم

شرکت کارخانجات مقدم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100002620 ()
12
افراد
26
آگهی‌ها
132545
شماره ثبت
1337/4/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14424984
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ بانک ملی شعبه مهتاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183967
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597956
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: محمد علی مقدم دارنده کدملی xxxxxxxxx۹ محسن عزیزی دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ محمد رضا مقدم دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ غلامحسن مامانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۲ سیدحامد حائری زاده دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597972
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محسن عزیزی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، برات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی و یا با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا اشخاص مجاز از طرف ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047503
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683118
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256162
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و وحید روحی علیایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق بهادر و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173931
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145768
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۲۵۴۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی داودی با کدملیxxxxxxxxx۹ به جای آقای کامبیز مولائیانxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل آقایان مصطفی مهذب با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد بخارائی با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713146
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی مقدم دارنده کدملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای غلامحسن مامانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای علی افتخاری دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای محمد رضا مقدم دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای محسن عزیزی دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی و آقایان علی روحی علیائی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ و وحید روحی علیائی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713147
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی مقدم کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هییت مدیره ومدیرعامل آقای علی افتخاری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هییت مدیره ـ حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ـ اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678803
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524623
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس قانون اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
آقای علی اکبر توکلیان با کد ملی xxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای کامبیز مولائیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ تعیین گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524625
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ تعیین گردید.
مصطفی مهذب با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل
محسن بخارایی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره
احمد بخارایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071125
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به شماره ثبت۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725102
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملیxxxxxxxxx۰ و مجتبی داودی به کدملیxxxxxxxxx۹ و محسن بخارایی به کدملیxxxxxxxxx۷و کامبیز مولائیان به کدملیxxxxxxxxx۶ و احمد بخارائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مقدم به کدملیxxxxxxxxx۹ و محمدرضا مقدم به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916574
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملیxxxxxxxxx۰ و مجتبی داودی به کدملیxxxxxxxxx۹ و محسن بخارایی به کدملیxxxxxxxxx۷و کامبیز مولائیان به کدملیxxxxxxxxx۶ و احمد بخارائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمدعلی مقدم به کدملیxxxxxxxxx۹ و محمدرضا مقدم به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720523
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملیxxxxxxxxx۰ و مجتبی داودی به کدملیxxxxxxxxx۹ و محسن بخارایی به کدملیxxxxxxxxx۷و کامبیز مولائیان به کدملیxxxxxxxxx۶ و احمد بخارائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مقدم به کدملیxxxxxxxxx۹ و محمدرضا مقدم به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045513
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملیxxxxxxxxx۰ و مجتبی داودی به کدملیxxxxxxxxx۹ و محسن بخارایی به کدملیxxxxxxxxx۷و کامبیز مولائیان به کدملیxxxxxxxxx۶ و احمد بخارائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمدعلی مقدم به کدملیxxxxxxxxx۹ و محمدرضا مقدم به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589018
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبور که درتاریخ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676708
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۱۱/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبور که درتاریخ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی صدر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586584
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام بشماره ۱۳۲۵۴۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
پیرو آگهی به شماره ثبت xxx۱۹/ت/۳۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ نوع شرکت سهامی عام و تاریخ واصله صورتجلسه به این اداره ۲۲/۱۲/۹۰ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972164
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام بشماره ۱۳۲۵۴۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
پیرو آگهی به شماره ثبت xxx۱۹/ت/۳۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ نوع شرکت سهامی عام و تاریخ واصله صورتجلسه به این اداره ۲۲/۱۲/۹۰ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419070
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10677334
آگهی تغییر پلاک شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
بموجب نامه شمارهxxx۵۳ هیات‌مدیره مورخ۲۶/۵/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ۲۶ و۲۴ به پ۱۶ و۱۴ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801810
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: سید محمد میرمحمدصادقی، محمدحسین سوری، محمدعلی فریدون‌صالحی‌سمیعی، عبدالحسین صادقی، فریبرز قمشه‌مطلق به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمود بابائی، شرکت اچ ام اس کیش (سهامی‌خاص) به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۱۱/۸۸ سید محمد میرمحمدصادقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین سوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات