صنایع چوب ارژن

شرکت صنایع چوب ارژن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100002519 ()
1
افراد
13
آگهی‌ها
49132
شماره ثبت
1362/6/14
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع چوب ارژن

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع چوب ارژن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14144921
آگهی آگهی ختم تصفیه شرکت صنایع چوب ارژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله صنایع چوب ارژن سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به استناد درخواست مدیر تصفیه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ و در اجرای مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506310
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب ارژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹
به موجب دستور قضایی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۶ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی (ناحیه ۲۰) تهران آقای مسعود کاظمیان فرزند حسن به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردید. نشانی محل تصفیه تهران میدان ولی عصر (عج) مرکز تجارت ایرانیان طبقه همکف پلاک ۳۹ طبقه فوقانی کدپستی xxxxxxxxx۷ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443915
آگهی رسمی شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن شرکت منحله سهامی عام شماره ثبت ۴۹۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹
باستناد دستور قضایی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۴ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ صادره از اجرای احکام دادسرای انقلاب ناحیه ۲۰ تهران مسعود کاظمیان با ش م xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال بسمت مدیر تصفیه ابقاء گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967463
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

دxxxxxx۹ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968097
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

دxxxxxx۹ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598017
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934180
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ ـ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۹ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935067
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ ـ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست. دxxxxxx۹ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12012256
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ ـ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929343
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۹ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929848
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۹          ۱ـ۳            مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625294
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شماره ۴۹۱۳۲(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۶/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۳۲ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10417888
آگهی رسمی در شرکت تولیدی صنایع چوب ارژن منحله بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۵۱۹
به استناد دستور قضایی به شماره ۷۰/ تا/ xxx۱۳ مورخ ۲۴/۷/۹۰ مسعود کاظمیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال دیگر تمدید گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات