شرکت های فعال در طبقه 8

(طبقه 8) ابزار آلات و وسایل دستی (با کارکرد دستی) کارد و قاشق و چنگال، اسلحه کمری ، تیغ ها