شرکت های فعال در طبقه 43

(طبقه 43) خدمات مربوط به عرضه اغذیه و نوشیدنی; مسکن و محل اقامت موقت.