شرکت های فعال در طبقه 24

(طبقه 24) مصنوعات نساجی و پارچه ای که در طبقات دیگر ذکر نشده اند; روتختی ها; رومیزی ها.