شرکت های فعال در طبقه 23

(طبقه 23) انواع نخ و رشته برای مصرف نساجی;