شرکت های فعال در طبقه 13

(طبقه 13) سلاح های گرم: مهمات و پرتابه ها (موشک، راکت، خمپاره و غیره); موادمنفجره; مواد و وسایل آتش بازی.