شرکت های فعال در طبقه 12

(طبقه 12) خودروها (وسایط نقلیه); دستگاه های حمل و نقل زمینی ، هوائی یا آبی